• Kategorie
  • Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość. Innowacje - środowisko.

Symbol: CDW1039
Autor(zy) Czyżewska Marta, Pach Janina, Sala Krzysztof red.
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 422
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
89.00 -12% 78.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 0
Odbiór osobisty 0
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8102-310-8.
EAN 9788381023108
Zostaw telefon

Ekonomia społeczna i przedsiębiorczość. Innowacje - środowisko.

Autor(zy): Czyżewska Marta, Pach Janina, Sala Krzysztof red.
ISBN: 978-83-8102-310-8.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 422
Format: B5
Okładka: miękka

Ekonomia społeczna stanowi wyraz działań mających na celu troskę o poprawę sytuacji społeczeństwa funkcjonującego w realiach gospodarki nastawionej na maksymalizację zysku i ograniczanie kosztów. Poprzez oparcie się na takich wartościach, jak: solidarność, partycypacja, odpowiedzialność i spójność społeczna zorientowana jest na realizację podstawowego celu, jakim powinna być poprawa jakości życia wszystkich obywateli. Efektywność gospodarowania ściśle wiąże się z przedsiębiorczością i innowacyjnością, ale także coraz wyraźniej z kształtowaniem prospołecznych postaw, aktywnością obywatelską we wszystkich sferach życiach gospodarczego.Niniejsza książka porusza szereg ważnych i aktualnych problemów należących do nurtu ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Podkreślono w niej także znaczenie i rolę innowacji (szczególnie innowacji społecznych) w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz kwestie związane z odpowiedzialnością za środowisko naturalne. Tak rozległe spektrum poruszanych zagadnień pozwala Czytelnikowi spojrzeć z szerszej perspektywy na ważne tematy skupione wokół innowacji, środowiska oraz ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. Analizy i diagnoza obecnej sytuacji w tym zakresie powinny zainteresować w szczególności pracowników naukowych oraz studentów nauk społecznych, jak też osoby chcące poznawać i wiedzieć więcej na temat aktualnych procesów, zjawisk społecznych, gospodarczych i środowiskowych.Wstęp 13

Część I

Ekonomia społeczna i przedsiębiorczośćRozdział 1

Rozwój ekonomii społecznej wobec współczesnych problemów gospodarczych (Renata Śliwa) 21

Wstęp 21

1.1. Wyzwania wyrastające ze współczesnych przemian gospodarki globalnej 23

1.2. Ewolucja ekonomii społecznej we współczesnych inicjatywach europejskich 28

1.3. Stan dobrobytu i znaczenie gospodarki społecznej w wybranych krajach 32

Bibliografia 35Rozdział 2

Wpływ Europejskiego Funduszu Społecznego na polski model ekonomii społecznej (Maciej Sabal) 37

Wstęp 37

2.1. Ekonomia społeczna w Polsce u progu XXI wieku 38

2.2. Kamienie milowe 39

2.3. Dotacje na działalność 41

2.4. Pożyczki 43

2.5. POKL - podsumowanie 44

2.6. Nowa perspektywa - nowa koncepcja wsparcia ES 45

2.7. Ewolucja OWES 46

2.8. Ekonomia społeczna w Polsce - próba zdefiniowania 48

Bibliografia 51Rozdział 3

Kapitał społeczny jako determinanta rozwoju przedsiębiorczości społecznej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej (Jolanta Stanienda) 53

Wstęp 54

3.1. Specyfika przedsiębiorczości społecznej i uwarunkowania jej rozwoju 54

3.2. Kapitał społeczny jako istotny zasób przedsiębiorstw społecznych 62

3.3. Czwarta rewolucja przemysłowa - kapitał społeczny - przedsiębiorczość społeczna 65

Bibliografia 67Rozdział 4

Wybory konsumenta a odpowiedzialne praktyki w biznesie (Katarzyna Kowalska) 69

Wstęp 69

4.1. CSR w łańcuchu dostaw 70

4.2. Wybory konsumenta jako determinanta zachowań przedsiębiorstw 73

Bibliografia 78Rozdział 5

Społeczna odpowiedzialność biznesu w kulturze organizacyjnej polskich klubów Rotary (Magdalena Szczepańska) 79

Wstęp 79

5.1. Społeczna odpowiedzialność biznesu 80

5.2. Kultura organizacyjna 81

5.3. Kultura organizacyjna polskich klubów Rotary 82

5.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu w kulturze organizacyjnej klubów Rotary 85

Bibliografia 89Rozdział 6

Główne stymulatory i bariery rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce (Janina Pach) 91

Wstęp 91

6.1. Przedsiębiorczość a przedsiębiorczość społeczna 92

6.2. Przedsiębiorstwo społeczne - aspekty teoretyczne 96

6.3. Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce na wybranych przykładach 99

6.4. Główne stymulatory i bariery polskiej przedsiębiorczości społecznej 102

Bibliografia 107Rozdział 7

Przedsiębiorczość społeczna na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych województwa podkarpackiego (Małgorzata Błażejowska) 109

Wstęp 109

7.1. Cel, materiał i metodyka badań 111

7.2. Spółdzielnie socjalne osób fizycznych 113

7.3. Spółdzielnie założone przez osoby prawne 117

Bibliografia 120Rozdział 8

Diagnoza postaw przedsiębiorczych i potrzeb wsparcia w realizacji planów biznesowych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (Marta Czyżewska) 123

Wstęp 124

8.1. Przedsiębiorczość jako postawa i działanie a kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki 125

8.2. Elementy warunkujące proces tworzenia przedsięwzięć biznesowych 128

8.3. Metodologia i wyniki badań 130

8.3.1. Charakterystyka badanych 130

8.3.2. Zamiary przedsiębiorcze badanych a zachęty i bariery 130

Bibliografia 136

Część II

Zewnętrzne uwarunkowania ekonomii i przedsiębiorczości społecznejRozdział 9

Trendy, uwarunkowania i perspektywy rozwoju crowdfundingu jako alternatywnej formy finansowania przedsięwzięć społecznych i biznesowych - doświadczenia Stanów Z jednoczonych, Chin i Unii Europejskiej (Ewa Radomska) 141

Wstęp 142

9.1. Crowdfunding - konceptualizacja pojęcia 144

9.2. Modele crowdfundingu 146

9.3. Trendy rozwojowe crowdfundingu 149

9.3.1. Crowdfunding w Stanach Zjednoczonych 149

9.3.2. Crowdfunding w Chinach 151

9.3.3. Crowdfunding w Unii Europejskiej 152

9.4. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju crowdfundingu 154

Bibliografia 160Rozdział 10

Wychowanie do przedsiębiorczości (Jan Czechowski) 163

Wstęp 163

10.1. Rola edukacji w kształtowaniu postawy przedsiębiorczości 164

10.2. Unia Europejska a nauczanie przedsiębiorczości 167

10.3. Nauczyciele wychowujący do przedsiębiorczości 170

Bibliografia 172Rozdział 11

Zamożność gmin a działalność organizacji non-profit (Anna Wichowska) 173

Wstęp 174

11.1. Zamożność społeczeństwa jako determinanta działalności organizacji non-profit 176

11.2. Działalność organizacji non-profit w gminach województwa warmińsko-mazurskiego oraz ich związek z dochodami budżetowymi 179

Bibliografia 185Rozdział 12

Zadłużenie kredytowe konsumentów w Polsce (Paweł Nowak) 187

Wstęp 187

12.1. Poziom zadłużenia kredytowego społeczeństwa 188

12.2. Przyczyny rosnącego zadłużenia 191

12.3. Konsekwencje rosnącego zadłużenia 195

12.4. Rzetelna ocena zdolności kredytowej jako narzędzie ochrony przed nadmiernym zadłużeniem 199

Bibliografia 202Rozdział 13

Rozwój ekonomii współdzielenia w województwie małopolskim (Anna Orchel-Szeląg) 205

Wstęp 206

13.1. Materiał i metodyka badań 211

13.2. Wyniki badań 212

Bibliografia 214

Część III

InnowacjeRozdział 14

Innowacyjność determinantą działania Unii Europejskiej (Anna Mucha) 217

Wstęp 217

14.1. Znaczenie innowacyjności dla Unii Europejskiej 219

14.2. Działania na rzecz innowacyjności 221

14.2.1. Unia innowacji 222

14.2.2. Europejska Rada ds. Innowacji 224

14.2.3. Horyzont 2020 225

14.2.4. Instrumenty finansowe 226

Bibliografia 227Rozdział 15

Innowacje inkluzywne jako szansa na włączenie grup marginalizowanych w procesy rozwoju i zmniejszenie nierówności społecznych (Dorota Murzyn) 229

Wstęp 229

15.1. Koncepcja innowacji inkluzywnych 230

15.2. Innowacje inkluzywne a innowacje społeczne 234

15.3. Innowacje inkluzywne a spójność społeczna 237

Bibliografia 240Rozdział 16

Innowacje społeczne i ich znaczenie dla rozwoju społecznegoekonomicznego w opinii studentów kierunku ekonomia społeczna (Wojciech Maciejewski) 243

Wstęp 244

16.1. Znacznie innowacji w rozwoju społeczno-ekonomicznym 245

16.2. Opinie studentów kierunku ekonomia społeczna na temat innowacji społecznych 248

Bibliografia 256Rozdział 17

Główne kierunki aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce (Stanisław Ślusarczyk) 259

Wstęp 260

17.1. Istota innowacji 261

17.2. Źródła i rodzaje innowacji 262

17.3. Analiza aktywności innowacyjnej w latach 2011-2013 oraz 2014-2016 264

17.4. Główne kierunki aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 269

Bibliografia 277Rozdział 18

Linia kolejowa Y jako innowacyjna inwestycja o znaczeniu ekonomicznym w Polsce (Krzysztof Sala) 279

Wstęp 280

18.1. Rozwój nowoczesnych kolei dużych prędkości w Europie i w Polsce 280

18.2. Linia Y jako innowacyjny projekt w transporcie kolejowym 284

18.3. Rola linii Y w aspektach gospodarczych 287

Bibliografia 290

Część IV

ŚrodowiskoRozdział 19

Ekoinnowacje jako stymulator rozwoju zielonej gospodarki (Kamila Daniek) 295

Wstęp 295

19.1. Istota zielonej gospodarki 296

19.2. Polityka ekologiczna Unii Europejskiej i Polski 298

19.3. Pojęcie, zakres i rodzaje innowacji 300

19.4. Ekoinnowacje - pojęcie, rodzaje, bariery 302

19.5. Pozycja Polski na tle Unii Europejskiej pod względem wybranych wskaźników ekoinnowacji 305

Bibliografia 310Rozdział 20

Zasoby słodkiej wody a bezpieczeństwo państwa (Andrzej Żebrowski) 313

20.1. Zasoby wody na świecie - charakterystyka 313

20.2. Państwa zagrożone deficytem wody 318

20.3. Konflikty o dostęp do wody na świecie 321

20.4. Broń masowego rażenia zagrożeniem dla zasobów wodnych 329

20.4.1. Skażenie promieniotwórcze 329

20.4.2. Zakażenie biologiczne 332

20.4.3. Skażenie chemiczne 333

Bibliografia 336Rozdział 21

Ubóstwo energetyczne - ujęcie terminologiczne zjawiska oraz działania na rzecz jego ograniczenia (Paulina Szyja) 337

Wstęp 337

21.1. Pojęcie ubóstwa energetycznego 338

21.2. Przegląd literatury 344

21.3. Ubóstwo energetyczne w warunkach kształtowania gospodarki niskoemisyjnej 346

21.4. Działania na rzecz ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego w Krakowie 348

Bibliografia 354Rozdział 22

Systemy ochrony przeciwsłonecznej jako źródło korzyści ekonomicznych gospodarstw domowych (Magdalena Ebisch-Stenzel) 357

Wstęp 358

22.1. Zagadnienie efektywności energetycznej budownictwa 358

22.2. Sposoby ograniczenia zapotrzebowania na energię w budownictwie indywidualnym 360

22.3. Wydatki gospodarstw domowych 362

22.4. Korzyści stosowania systemów ochrony przeciwsłonecznej 365

Bibliografia 369Rozdział 23

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu jako przedmiot wydatków samorządowych w gminach powiatów gorlickiego i nowosądeckiego (2010-2017) (Paweł Ostachowski) 371

Wstęp 372

23.1. Powietrze i klimat jako lokalne elementy bezpieczeństwa 373

23.2. Ochrona powietrza i klimatu a lokalne plany inwestycyjne gmin 374

23.3. Ochrona powietrza i klimatu w powiecie gorlickim i nowosądeckim 375

Bibliografia 382Rozdział 24

Rola biznesu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju - etyka i odpowiedzialność w branży wydobywczej (Klaudia Bogusz) 385

Wstęp 386

24.1. Praktyczny wymiar realizacji celów zrównoważonego rozwoju przez branżę wydobywczą 387

24.2. Zbiór doświadczeń KGHM Polska Miedź S.A. 389

24.3. Zbiór doświadczeń Codelco 396

Bibliografia 401Rozdział 25

Stan i perspektywy zmian unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Kazimierz Górka, Marcin Łuszczyk, Agnieszka Thier) 403

Wstęp 403

25.1. Rozwój systemu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 404

25.2. System handlu uprawnieniami do emisji w Unii Europejskiej 406

25.3. Kierunki zmian polityki klimatyczno-energetycznej i handlu emisjami 410

25.4. Konsekwencje przewidywanych zmian dla gospodarki w Polsce 412

Bibliografia 415Spis tabel 417

Spis wykresów 419

Spis rysunków 421

Dr Renata Śliwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Maciej Sabal, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr Jolanta Stanienda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Katarzyna Kowalska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Magdalena Szczepańska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Dr hab., prof. UP Janina Pach, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Dr Małgorzata Błażejowska,

Politechnika Koszalińska

Dr Marta Czyżewska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Ewa Radomska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Jan Czechowski, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Dr Anna Wichowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dr Paweł Nowak, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Anna Orchel-Szeląg, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mgr Anna Mucha, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dr Dorota Murzyn, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Wojciech Maciejewski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. dr hab. Stanisław Ślusarczyk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Dr Krzysztof Sala, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Kamila Daniek, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Dr hab., prof. UP Andrzej Żebrowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

Dr Paulina Szyja, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Mgr Magdalena Ebisch-Stenzel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dr Paweł Ostachowski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Mgr Klaudia Bogusz, KGHM Polska Miedź S.A.

Prof. dr hab. Kazimierz Górka, Krajowa Izba Gospodarcza

Dr hab. inż., prof. PO, Marcin Łuszczyk, Politechnika Opolska

Dr Agnieszka Thier, Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieNie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy