• Kategorie
  • Fundusz alimentacyjny.

Podtytuł *procedura postępowania *wzory dokumentów *praktyczny komentarz
Autor(zy) Ługiewicz Magdalena
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2017
Wydanie I
Ilość stron 271
Format B5
Okładka miękka
189.00 -21% 149.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-389-8.
EAN 9788378043898

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Fundusz alimentacyjny.
*procedura postępowania *wzory dokumentów *praktyczny komentarz

Autor(zy): Ługiewicz Magdalena.
ISBN: 978-83-7804-389-8.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2017
Wydanie :I
Ilość stron: 271
Format: B5
Okładka: miękka

Praktyczne omówienie zagadnień związanych z przyznawaniem świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W książce wyjaśniono m.in.:

  • czym jest obowiązek alimentacyjny,
  • kto jest uprawniony do uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
  • jak ustalić wysokość świadczenia,
  • jakie dokumenty muszą zostać dołączone do wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego,
  • kiedy strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji,
  • w jakich sytuacjach możliwa jest zmiana kwoty świadczenia,
  • co należy zrobić w przypadku świadczeń nienależnie pobranych,
  • jakie działania należy podjąć wobec dłużnika alimentacyjnego.

Całość wzbogacono wieloma praktycznymi przykładamiorzecznictwem sądowym, a także wzorami niezbędnych dokumentów (decyzje, wnioski, upoważnienia, notatki służbowe).

Książka kierowana jest przede wszystkim do pracowników ośrodków pomocy społecznej, którzy w codziennej pracy zajmują się przyznawaniem świadczeń, a także do prawników reprezentujących klientów ośrodków pomocy społecznej.

Dodatkiem jest suplement elektroniczny z wzorami dokumentów zawartymi w książce (dokumentacja w edytowalnym formacie MS Word) oraz tekstami istotnych dla omawianej materii aktów prawnych.
Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

Akty prawne ..........................................................................................................................................9

Wstęp ...................................................................................................................................................13

 

Rozdział 1. Alimenty w polskim systemie prawnym....................................................................19

1.1. Obowiązek alimentacyjny – źródła, wierzyciele alimentacyjni, zobowiązani do alimentacji.........19

1.2. Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka.....................................................23

1.3. Ustalenie, zmiana zakresu i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego ............................26

1.3.1. Ustalenie obowiązku alimentacyjnego .......................................................................26

1.3.2. Zmiana orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego.

Stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku ........................................................................27

1.4. Przestępstwo niealimentacji. Zmiany w Kodeksie karnym w zakresie dłużników

alimentacyjnych a obowiązki organu właściwego dłużnika i organu właściwego wierzyciela ..........30

1.4.1. Zmiany dotyczące znamion przestępstwa niealimentacji ........................................30

1.4.2. Obowiązki organu pomocy społecznej po nowelizacji Kodeksu karnego....................32

 

Rozdział 2. Charakterystyka świadczenia z funduszu alimentacyjnego...................................35

2.1. Cel świadczenia ........................................................................................................................35

2.2. Osoby uprawnione. Przedstawiciele ustawowi ....................................................................36

2.2.1. Osoby uprawnione do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ...............................36

2.2.2. Przedstawiciel ustawowy ..............................................................................................39

2.2.3. Zakres podmiotowy ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ........43

2.2.4. Dłużnik alimentacyjny jako strona w postępowaniu o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego ...45

2.3. Organ właściwy. Upoważnienie.............................................................................................47

2.4. Przesłanki przyznania świadczenia. Przesłanki negatywne ..............................................48

2.4.1. Tytuł wykonawczy ........................................................................................................48

2.4.2. Bezskuteczność egzekucji.............................................................................................50

2.4.3. Przesłanki negatywne ...................................................................................................51

2.5. Ustalenie wysokości świadczenia. Okres świadczeniowy...................................................52

2.5.1. Wysokość świadczenia ..................................................................................................52

2.5.2. Data wpływu wniosku a ustalenie świadczenia ..........................................................53

2.5.3. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności a data ustalenia

świadczenia z funduszu alimentacyjnego ..................................................................55

 

Rozdział 3. Kryterium dochodowe..................................................................................................57

3.1. Pojęcie dochodu.......................................................................................................................57

3.1.1. Kryterium dochodowe a płaca minimalna..................................................................57

3.1.2. Definicja dochodu .........................................................................................................58

3.1.3. Alimenty podlegające odliczeniu od dochodu............................................................62

3.1.4. Alimenty stanowiące dochód .......................................................................................62

3.1.5. Dochód ze sprzedaży nieruchomości ..........................................................................63

3.1.6. Dochód uzyskiwany za granicą ....................................................................................63

3.1.7. Dochód z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtowo ............................64

3.2. Dochód z gospodarstwa rolnego............................................................................................65

3.2.1. Definicja gospodarstwa rolnego...................................................................................65

3.2.2. Ryczałtowy dochód z gospodarstwa rolnego ..............................................................65

3.2.3. Zbycie lub nabycie gospodarstwa rolnego w trakcie roku bazowego .......................67

3.3. Skład rodziny w rozumieniu ustawy ....................................................................................68

3.3.1. Definicja rodziny ..........................................................................................................68

3.3.2. Więzi formalne. Ustalanie składu rodziny w zależności od stanu faktycznego ......69

3.3.3. Ustalenie dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę ................................................70

3.4. Dochód utracony i uzyskany..................................................................................................72

3.4.1. Utrata i uzyskanie dochodu..........................................................................................72

3.4.2. Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego i jego zakończenie .............................74

3.4.3. Utrata lub uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej a kilka

następujących po sobie umów. Zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia .....74

3.4.4. Zakończenie lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Strata w działalności gospodarczej ....77

3.4.5. Utrata lub uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego ....78

3.5. Ustalanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku z utratą lub uzyskaniem dochodu...79

3.5.1. Ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego po utracie dochodu.....79

3.5.2. Ustalanie prawa do świadczenia przy uzyskaniu dochodu w roku bazowym .........80

3.5.3. Ustalanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy uzyskaniu dochodu po roku bazowym ..81

3.5.4. Ustalenie miesiąca uzyskania dochodu przy przyznaniu renty z mocą wsteczną ..82

3.5.5. Procedura postępowania przy utracie lub uzyskaniu dochodu ................................83

 

Rozdział 4. Postępowanie o ustalenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...................85

4.1. Ocena formalna wniosku ........................................................................................................86

4.1.1. Elementy wniosku. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych .....................86

4.1.2. Odmowa przyjęcia wniosku. Pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia ....................91

4.1.3. Załatwienie sprawy przez pełnomocnika ...................................................................94

4.2. Forma wniosku ........................................................................................................................96

4.2.1. Forma pisemna i elektroniczna wniosku ...................................................................96

4.2.2. Załączniki do wniosku. Zaświadczenia i oświadczenia ............................................97

4.2.3. Składanie dokumentów w oryginałach i kopiach ....................................................103

4.2.4. Obowiązek samodzielnego uzyskania danych przez organ.....................................104

4.3. Przekazanie wniosku według właściwości. Spory o właściwość........................................107

4.3.1. Właściwość organu......................................................................................................107

4.3.2. Przekazanie według właściwości. Spór o właściwość ..............................................108

4.4. Terminy załatwiania spraw. Ponaglenie ............................................................................110

4.4.1. Terminy załatwiania spraw .......................................................................................110

4.4.2. Bezczynność i przewlekłość .......................................................................................112

4.4.3. Ponaglenie ...................................................................................................................112

4.5. Wydawanie decyzji ...............................................................................................................115

4.5.1. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami............................................115

4.5.2. Elementy decyzji .........................................................................................................117

4.5.3. Umorzenie postępowania o ustalenie świadczenia z funduszu alimentacyjnego ......120

 

Rozdział 5. Odwołanie. Zmiana decyzji ostatecznej..................................................................123

5.1. Odwołanie od decyzji............................................................................................................123

5.1.1. Wykonanie decyzji......................................................................................................123

5.1.2. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ........................................................123

5.1.3. Wniesienie odwołania – obowiązki organu I instancji ...........................................124

5.1.4. Postępowanie przed organem II instancji ................................................................126

5.1.5. Rozstrzygnięcia organu odwoławczego ....................................................................127

5.2. Zmiana wysokości świadczenia na skutek zmiany wysokości alimentów ....................130

5.2.1. Podwyższenie wysokości alimentów .........................................................................130

5.2.2. Obniżenie wysokości alimentów ...............................................................................131

5.2.3. Zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego przez sąd ..............................................132

5.3. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej..........................................................................132

5.3.1. Decyzja ostateczna. Decyzja prawomocna................................................................132

5.3.2. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej za zgodą i bez zgody strony....................133

5.3.3. Stwierdzenie nieważności decyzji .............................................................................136

5.3.4. Sprostowanie decyzji...................................................................................................137

5.4. Wznowienie postępowania ...................................................................................................138

5.4.1. Przesłanki wznowienia ..............................................................................................138

5.4.2. Tryb wznowienia.........................................................................................................139

5.4.3. Przykłady wznowienia postępowania .......................................................................141

5.4.4. Decyzja po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego ..............................143

 

Rozdział 6. Świadczenia nienależnie pobrane. Marnotrawienie świadczeń .........................145

6.1. Uznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego za nienależnie pobrane ..................145

6.1.1. Definicja świadczenia nienależnie pobranego .........................................................145

6.1.2. Dobra wiara osoby pobierającej świadczenia a świadczenia nienależnie

pobrane ........................................................................................................................151

6.2. Procedura postępowania w zakresie nienależnie pobranych świadczeń ........................153

6.2.1. Wszczęcie i prowadzenie postępowania ...................................................................153

6.2.2. Decyzja o ustaleniu i zwrocie świadczenia nienależnie pobranego........................154

6.2.3. Umorzenie postępowania w sprawie uznania świadczenia za nienależnie

pobrane ........................................................................................................................155

6.3. Udzielanie ulg w zakresie nienależnie pobranych świadczeń .............................................156

6.3.1. Przesłanki udzielenia ulg ...........................................................................................156

6.3.2. Postępowanie w sprawie udzielania ulg ....................................................................158

6.4. Przedawnienie i potrącenie świadczeń. Zwrot świadczeń przez bank ..........................159

6.4.1. Przedawnienie .............................................................................................................159

6.4.2. Potrącenie z wypłacanych świadczeń........................................................................160

6.4.3. Zwrot świadczeń przez bank ......................................................................................160

6.5. Wstrzymanie wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.....................................161

6.6. Marnotrawienie świadczeń ..................................................................................................163

 

Rozdział 7. Działania wobec dłużnika alimentacyjnego ..........................................................165

7.1. Dłużnik alimentacyjny. Organ właściwy dłużnika...........................................................165

7.2. Wywiad alimentacyjny ........................................................................................................167

7.3. Postępowanie w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań

alimentacyjnych.....................................................................................................................169

7.3.1. Wszczęcie postępowania.............................................................................................170

7.3.2. Zakres ustaleń organu .................................................................................................171

7.4. Działania wobec dłużnika po wydaniu decyzji .................................................................173

7.5. Współdziałanie organów. Kolejny wniosek o podjęcie działań .....................................177

7.5.1. Współdziałanie organów ............................................................................................177

7.5.2. Postępowanie w sprawie kolejnego wniosku o podjęcie działań.............................177

7.6. Współpraca z komornikami sądowymi .............................................................................178

 

Rozdział 8. Zwrot należności przez dłużnika alimentacyjnego................................................181

8.1. Egzekucja należności od dłużnika.......................................................................................181

8.1.1. Obowiązek zwrotu środków wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.................181

8.1.2. Sądowa egzekucja należności ....................................................................................182

8.1.3. Prowadzenie egzekucji sądowej .................................................................................183

8.1.4. Wniosek organu o wszczęcie lub o przyłączenie się do egzekucji...........................184

8.2. Podział środków z kwoty uzyskanej od dłużnika alimentacyjnego................................185

8.3. Umorzenie należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.....187

8.3.1. Umorzenie należności z urzędu .................................................................................187

8.3.2. Umorzenie należności na wniosek ............................................................................188

Wzory dokumentów.........................................................................................................................19

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.