• Kategorie
  • Gospodarka XXI wieku. Wyzwania sektorowe.

Symbol: CDW1154
Autor(zy) Bukowska Joanna red., Lament Marzanna
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2021
Wydanie I
Ilość stron 394
Format B5
Okładka miękka
110.00 -10% 99.00
szt. Do przechowalni
Czas realizacji zamówienia do 5 dni
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8102-456-3
EAN 9788381024563

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Gospodarka XXI wieku. Wyzwania sektorowe.

Autor(zy): Lament Marzanna, Bukowska Joanna red.
ISBN: 978-83-8102-456-3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Wydanie :I
Ilość stron: 394
Format: B5
Okładka: miękka


Problematyka wyzwań gospodarki XXI wieku to temat rozległy i złożony, podlegający dynamicznym

zmianom. Można go badać wieloaspektowo i interdyscyplinarnie, dlatego też w niniejszej monografii

starano się wskazać wiele obszarów badań, jednak ze względu na złożoność zjawiska możliwe było

odniesienie się jedynie do wybranych sektorów gospodarki. Podstawowym założeniem monografii

była myśl, aby zawarte w niej idee, refleksje i wiedza, dotyczące obszarów funkcjonowania sektora

przedsiębiorstw, instytucji finansowych i wybranych kwestii polityki ekonomicznej państwa, trafiły do

polityków i praktyków gospodarczych.

W monografii zostały wydzielone problemy makroekonomiczne dotyczące globalnej gospodarki oraz

polityki ekonomicznej państwa, a także zagadnienia dotyczące sektora przedsiębiorstw oraz rynków

finansowych. Opracowanie zostało podzielone na cztery główne części tematyczne, do których

zostało przypisanych łącznie dwadzieścia dwa rozdziały.

CZĘŚĆ PIERWSZA - Globalna gospodarka a integracja ekonomiczna przedstawia problemy

gospodarcze w kontekście integracji ekonomicznej, a w szczególności międzynarodowej wymiany

gospodarczej oraz międzynarodowej konkurencyjności.

CZĘŚĆ DRUGA - Rynki finansowe a wyzwania globalne poświęcona została problemom rynków

finansowych w kontekście wyzwań globalnych. W szczególności omówione tutaj zostały zagadnienia

chińskiej ekspansji na światowe rynki finansowe, rozwój giełdowych rynków akcji, charakter

konkurencji rynku ubezpieczeniowego oraz determinanty efektywności finansowej zakładów

ubezpieczeń.

CZĘŚĆ TRZECIA - Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki globalnej przedstawia wybrane, aktualne

wyzwania przedsiębiorstw, w szczególności dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, start [1] upów, przedsiębiorstw rodzinnych oraz wykorzystania systemów IT w przedsiębiorstwach. CZĘŚĆ

CZWARTA - Polityka ekonomiczna państwa a wyzwania sektorowe zawiera zagadnienia dotyczące

różnych obszarów polityki ekonomicznej państwa, począwszy od strategii przezwyciężania szoku

popytowego poprzez instrumenty wparcia Przemysłu 4.0, a skończywszy na japońskim modelu

Społeczeństwa 5.0.

Monografia przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonomicznych oraz praktyków

gospodarczych zainteresowanych aktualnymi problemami gospodarczymi w kontekście globalizacji,

integracji ekonomicznej oraz wzrostu gospodarczego.

 

 

Wstęp 13

Część I

Globalna gospodarka iintegracja ekonomiczna

Rozdział 1

Międzynarodowa wymiana gospodarcza i konkurencyjność czynnikami gospodarczej restrukturyzacji i

wzrostu dobrobytu. Implikacje dla Polski (Leszek Tarasiński 19

1.1. Wybrane zagadnienia teorii międzynarodowej wymiany gospodarczej. Od statycznych do

dynamicznych przewag komparatywnych 19

1.2. Kształtowanie się przewag komparatywnych Polski w okresie 1990-2014 - empiryczna egzemplifikacja 27

Bibliografia 34

Streszczenie 35

 

Rozdział 2

Inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost w krajach Europy Środkowo[1]Wschodniej (EŚW) - ocena postępów w realizacji priorytetów strategii Europa 2020 dla okresu 2010-

2018 (Izabela Młynarzewska-Borowiec 37

Wprowadzenie 37

2.1. Metoda badawcza 40

2.2. Postępy krajów grupy EŚW-11 w realizacji priorytetu inteligentnego wzrostu 43

2.3. Postępy krajów grupy EŚW-11 w realizacji priorytetu zrównoważonego wzrostu 46

2.4. Postępy krajów grupy EŚW-11w realizacji priorytetu wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu 49

Podsumowanie 51

Bibliografia 52

Streszczenie 53

 

Rozdział 3

Efektywność innowacyjna postkomunistycznych państw członkowskich Unii Europejskiej - najwięksi

przegrani i źródła niepowodzeń (podejście DEA) (Grażyna Kozuń-Cieślak) 55

3.1. Istota i znaczenie innowacji - wprowadzenie 55

3.2. Metoda DEA w szacowaniu efektywności technicznej 57

3.3. Ramy empiryczne oceny efektywności innowacyjnej wybranych krajów 59

3.4. Efektywność innowacyjna postkomunistycznych członków UE - wyniki kalkulacji metodą DEA 63

Podsumowanie 65

Bibliografia 66

Streszczenie 67

 

Rozdział 4

Międzynarodowa konkurencyjność handlowa Rumunii w okresie 1995-2019 (Martyna Mostowska,

Elżbieta Siek) 69

Wprowadzenie 69

4.1. Metodyka badań 70

4.2. Wyniki analizy 73

Podsumowanie 81

Bibliografia 81

Streszczenie 82

 

Rozdział 5

Determinanty kursu walutowego USD/EUR w latach 1999-2019 (Joanna Bukowska) 83

Wprowadzenie 83

5.1. Monetarna teoria kursu walutowego - model elastycznych cen 84

5.2. Przegląd wyników badań empirycznych 86

5.3. Dane i model 88

5.4. Wyniki estymacji modelu 89

Podsumowanie 93

Bibliografia 94

Streszczenie 95

Część II

Rynki finansowe a wyzwania globalne

 

Rozdział 6

Chińska ekspansja na światowe rynki finansowe - strategie „wielkiej czwórki" chińskich banków

(Magdalena Rosińska-Bukowska) 99

Wprowadzenie 99

6.1. Geneza powstania China's Big Four Banks 100

6.2. Industrial & Commercial Bank of China - ICBC 102

6.3. China Construction Bank - CCB 105

6.4. Agricultural Bank of China - ABC 107

6.5. Bank of China - BOC 109

Podsumowanie 112

Bibliografia 113

Streszczenie 114

 

Rozdział 7

Rozwój giełdowych rynków akcji w wybranych krajach w XXI wieku (Łukasz Zięba) 117

Wprowadzenie 117

7.1. Czynniki rozwoju giełd papierów wartościowych w badaniach naukowych 118

7.2. Dane i model 119

7.3. Wyniki estymacji modelu 121

Podsumowanie 122

Bibliografia 123

Streszczenie 124

 

Rozdział 8

Wpływ współczynników kapitałowych sektora bankowego i zmiennych makroekonomicznych na

ryzyko kryzysu gospodarczego w Polsce w latach 2010-2020 (Aneta Kosztowniak) 125

Wprowadzenie 125

8.1. Współczynniki kapitałowe w banku oraz kanały ich wpływu na ryzyko kryzysu 126

8.2. Wskaźniki monitorujące ekspozycje na różne rodzaje ryzyka 132

8.3. Wyniki analizy zmiennych w zakresie miar zmienności, stopnia wyjaśnienia i ryzyka VAR 135

8.4. Model i wyniki estymacji 138

Podsumowanie 140

Bibliografia 142

Streszczenie 143

 

Rozdział 9

Charakter konkurencji na polskim rynku ubezpieczeń życiowych (Kazimierz Ortyński, Marek Pypeć) 145

Wprowadzenie 145

9.1. Kluczowe cechy sektora ubezpieczeń na życie w Polsce 147

9.2. Konkurencyjność na rynku ubezpieczeń - charakterystyka wybranych badań empirycznych na

świecie 155

9.3. Metodyka badań (model) i dane statystyczne 157

9.4. Wyniki estymacji modelu 161

Podsumowanie 163

Bibliografia 164

Streszczenie 166

 

Rozdział 10

Determinanty efektywności finansowej zakładów ubezpieczeń w Polsce (Sławomir Bukowski, Marzanna Lament) 167

Wprowadzenie 167

10.1. Czynniki wpływające na wynik finansowy zakładu ubezpieczeń - przegląd literatury przedmiotu 169

10.2. Metodyka badania 170

10.3. Wyniki badań 174

Podsumowanie 176

Bibliografia 178

Streszczenie 179

 

Rozdział 11

Zielone obligacje - kształtowanie się nowego instrumentu finansującego cele klimatyczne (Ireneusz

Pszczółka) 181

Wprowadzenie 181

11.1. Zielone obligacje - pojęcie i systematyka 182

11.2. Standaryzacja zielonych obligacji 186

11.3. Rozwój rynku zielonych obligacji 187

Podsumowanie 190

Bibliografia 191

Streszczenie 192

Część III

Przedsiębiorstwo w warunkach gospodarki globalnej

 

Rozdział 12

Formy komunikacji z interesariuszami w przedsiębiorstwach społecznie odpowiedzialnych Europy

Środkowo-Wschodniej (Anna Wolak-Tuzimek, Marzanna Lament, Vanda Maráková) 195

Wprowadzenie 195

12.1. Komunikacja z interesariuszami - przegląd literatury przedmiotu 197

12.2. Charakterystyka próby badawczej 199

12.3. Metodyka badania 201

12.4. Wyniki badań 203

12.5. Wpływ miejsca prowadzenia działalności (kraju) oraz zakresu działalności (branży) na wybór

formy komunikacji z interesariuszami 212

Podsumowanie 213

Bibliografia 214

Streszczenie 216

 

Rozdział 13

Start-upy jako przejaw przedsiębiorczości i innowacyjności we współczesnej gospodarce (Katarzyna Sieradzka) 217

Wprowadzenie 217

13.1. Innowacyjność jako determinanta przedsiębiorczości w gospodarce XXI wieku 218

13.2. Start-upy jako modernistyczna forma przedsiębiorczości 221

13.3. Działalność start-upów jako przejaw innowacyjnej przedsiębiorczości 223

13.4. Młode pokolenie założycieli jako współczesny wzorzec przedsiębiorcy 228

Podsumowanie 233

Bibliografia 234

Streszczenie 236

 

Rozdział 14

Równowaga strategiczna przedsiębiorstwa rodzinnego (Jolanta Markwart) 237

Wprowadzenie 237

14.1. Wielopłaszczyznowa unikalność przedsiębiorstwa 238

14.2. Budowanie tożsamości i marki firmy rodzinnej 241

14.3. Długofalowy rozwój - wyzwania sukcesyjne 245

Podsumowanie 250

Bibliografia 250

Streszczenie 252

 

Rozdział 15

Wskaźniki pomiaru wdrożenia i wykorzystania systemów IT w przedsiębiorstwach (Radosław Luft,

Adam Weinert) 253

Wprowadzenie 253

15.1. Założenia koncepcji Przemysłu 4.0 254

15.2. Informatyzacja przedsiębiorstw w warunkach Przemysłu 4.0 257

15.3. Wdrożenie i wykorzystanie systemów IT na podstawie wybranego studium przypadku 259

Podsumowanie 265

Bibliografia 265

Streszczenie 266

Część IV

Polityka ekonomiczna państwa a wyzwania sektorowe

 

Rozdział 16

Szok popytowy i strategie jego przezwyciężania - kryzys koronawirusa w Polsce (Jan L. Bednarczyk,

Joanna Żukowska-Kalita) 269

Wprowadzenie 269

16.1. Istota kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 270

16.2. Alternatywne interpretacje i sposoby przezwyciężania załamań globalnego popytu - diagnoza Kaleckiego 273

16.3. Charakter działań antykryzysowych w Polsce 279

16.4. Ocena adekwatności przyjętych strategii i podjętych działań 285

Podsumowanie 286

Bibliografia 287

Streszczenie 288

 

Rozdział 17

Zmiany zdolności oraz pozycji inwencyjnej i innowacyjnej polskiej gospodarki (Konrad Rojek) 291

Wprowadzenie 291

17.1. Istota międzynarodowej konkurencyjności oraz pozycji inwencyjnej i innowacyjnej 292

17.2. Mierniki i metody analizy międzynarodowej zdolności inwencyjnej i innowacyjnej 294

17.3. Analiza międzynarodowej zdolności inwencyjnej i innowacyjnej polskiej gospodarki 295

17.4. Analiza ekonometryczna zdolności inwencyjnej i innowacyjnej polskiej gospodarki 302

Podsumowanie 304

Bibliografia 306

Streszczenie 307

 

Rozdział 18

Gotowość polskiego sektora przemysłowego do wdrożenia Przemysłu 4.0 (Kinga Nawracaj-Grygiel, Marta Ulbrych) 309

Wprowadzenie 309

18.1. Uwarunkowania, istota i komponenty Przemysłu 4.0 310

18.2. Znaczenie produkcji przemysłowej dla gospodarki Polski 312

18.3. Pomiar analizy gotowości gospodarki do implementacji założeń Przemysłu 4.0 314

18.4. Krajowe instrumenty wsparcia Przemysłu 4.0 320

Podsumowanie 323

Bibliografia 324

Streszczenie 325

 

Rozdział 19

Japoński model Społeczeństwa 5.0, jako odpowiedź na wyzwania społeczno-gospodarcze związane z

pandemią COVID-19 (Dominik Franczak) 327

Wprowadzenie 327

19.1. Wyzwania społeczno-gospodarcze u progu trzeciej dekady XXI w. 329

19.2. Japoński model „Społeczeństwa 5.0" 330

19.3. Społeczeństwo 5.0 w kontekście kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 334

Podsumowanie 337

Bibliografia 338

Streszczenie 340

 

Rozdział 20

Państwo jako podmiot ingerujący w mechanizm rynkowy (Ewelina Markowska) 341

Wprowadzenie 341

20.1. Polityka gospodarcza państwa 342

20.2. Funkcje polityki fiskalnej 344

20.3. Polityka pieniężna 346

20.4. Polityka rynku pracy 348

Podsumowanie 353

Bibliografia 354

Streszczenie 354

 

Rozdział 21

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami i utrzymania porządku i czystości w gminie -

zagadnienia wybrane (Paweł Śwital) 355

Wprowadzenie 355

21.1. Zasady gospodarki odpadami w prawie krajowym 356

21.2. Zadania organów gminy w zakresie odbioru odpadów 358

21.3. Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu odpadami 361

Podsumowanie 365

Bibliografia 366

Streszczenie 367

 

Rozdział 22

Dostępność komunikacyjna w regionach Polski (Anna Mężyk) 369

Wprowadzenie 369

22.1. Rozwój i koszty zewnętrzne przewozów pasażerskich w Polsce 371

22.2. Zmiany ilościowe regularnej komunikacji autobusowej 373

22.3. Przykłady rozwiązań transportowych dla obsługi przewozów w regionach 378

Podsumowanie 382

Bibliografia 383

Streszczenie 384

Spis tabel 385

Spis rysunków i schematów 389

Spis wykresów 393

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.