• Kategorie
 • Indywidualne, procesowe i zbiorowe prawo pracy.

Autor(zy) Żołyński Janusz
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2018
Wydanie I
Ilość stron 481
Format B5
Okładka miękka
199.50 -20% 160.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-601-1.
EAN 9788378046011

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Indywidualne, procesowe i zbiorowe prawo pracy.

Autor(zy): Żołyński Janusz.
ISBN: 978-83-7804-601-1.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2018
Wydanie :I
Ilość stron: 481
Format: B5
Okładka: miękka

Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy.
 
Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powołując się na bogatą literaturę i orzecznictwo sądowe, w pierwszej części w sposób zarówno praktyczny, jak i dydaktyczny wyjaśnia między innymi takie regulacje, jak:

 • nawiązanie stosunku pracy i ochrona danych osobowych (prywatności) pracownika,
 • rodzaje umów o pracę,
 • rozwiązanie stosunku pracy,
 • kwestie związane z ustalaniem i ochroną wynagrodzenia, karami porządkowymi, odpowiedzialnością materialną pracownika oraz odpowiedzialnością pracodawcy wobec pracownika,
 • ochrona pracy kobiet (w tym związana z ciążą i wychowywaniem dzieci),
 • ochrona młodocianych,
 • urlopy pracownicze.

 
W drugiej części publikacji zostały przedstawione podstawowe instytucje związane ze sferą procesową prawa pracy.
 
Trzecia część to omówienie istotnych instytucji zbiorowego prawa pracy, jakimi są między innymi:

 • spór zbiorowy,
 • rokowania, mediacja i arbitraż,
 • strajk (rodzaje strajków),
 • inne rodzaje akcji protestacyjnych,
 • rola i uprawnienia związków zawodowych, rad pracowników czy europejskich rad zakładowych.

 
Książka może być z powodzeniem wykorzystywana przez działy HR i służby organizacyjno-prawne, związki zawodowe oraz inne przedstawicielstwa pracownicze. Adresowana jest także do studentów kierunków prawa, administracji, zarządzania, ekonomii oraz pokrewnych studiów podyplomowych.

 

 

Skróty...............................................................................................................................................11

Od autora .........................................................................................................................................13

Część I. Indywidualne prawo pracy

 

Rozdział 1. Wprowadzenie do prawa pracy .................................................................................17

1.1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy .............................................................................................17

1.2. Klauzule generalne w prawie pracy........................................................................................19

1.3. Źródła prawa pracy ..................................................................................................................20

1.4. Charakter norm prawa pracy...................................................................................................23

1.5. Funkcje prawa pracy ................................................................................................................27

1.5.1. Funkcja ochronna ..........................................................................................................27

1.5.2. Funkcja organizacyjna ...................................................................................................29

1.5.3. Funkcja rozdzielcza .......................................................................................................29

1.5.4. Funkcja zachowania pokoju społecznego .....................................................................30

1.5.5. Funkcja zabezpieczająca................................................................................................31

 

Rozdział 2. Stosunek pracy.............................................................................................................33

2.1. Pojęcie stosunku pracy ............................................................................................................33

2.2. Stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne............................................................................38

2.3. Podmioty (strony) stosunku pracy ..........................................................................................41

2.3.1. Pojęcie pracodawcy ........................................................................................................41

2.3.2. Pojęcie pracodawcy według Kodeksu pracy .................................................................43

2.3.3. Pojęcie pracownika ........................................................................................................45

2.4. Zasady prawa pracy .................................................................................................................48

2.4.1. Zagadnienia ogólne ........................................................................................................48

2.4.2. Zasada prawa do pracy ...................................................................................................49

2.4.3. Zasada dobrowolności świadczenia pracy....................................................................50

2.4.4. Zasada poszanowania dóbr osobistych pracownika ....................................................51

2.4.5. Zasada równego traktowania pracowników z tytułu wypełniania

takich samych obowiązków ...........................................................................................55

2.4.6. Zasada zakazu dyskryminacji........................................................................................55

2.4.7. Zasada godziwości płacy................................................................................................57

2.4.8. Zasada prawa do wypoczynku.......................................................................................59

2.4.9. Zasada prawa do bezpiecznej pracy ..............................................................................60

2.4.10. Zasada zaspokajania bytowych, kulturalnych i socjalnych potrzeb pracownika.....62

2.4.11. Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych .....................63

2.4.12. Zasada wolności zrzeszania się pracowników i pracodawców..................................63

2.4.13. Zasada uprzywilejowania pracownika .......................................................................64

2.4.14. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu.............................................................65

2.4.15. Zasada partycypacji pracowników w zarządzaniu zakładem pracy..........................68

2.5. Prawo do korzystania z uprawnień przewidzianych prawem

przez pracowników i pracodawców .......................................................................................69

2.6. Mobbing ....................................................................................................................................70

 

Rozdział 3. Nawiązanie stosunku pracy .......................................................................................77

3.1. Sposoby nawiązania umowy o pracę......................................................................................77

3.2. Umowa o pracę .........................................................................................................................79

3.2.1. Uwagi wstępne ...............................................................................................................79

3.2.2. Treść umowy o pracę......................................................................................................80

3.2.3. Forma umowy o pracę ....................................................................................................82

3.3. Podjęcie pracy...........................................................................................................................83

3.4. Rodzaje umów o pracę .............................................................................................................84

3.4.1. Umowa przedwstępna....................................................................................................85

3.4.2. Umowa na okres próbny ................................................................................................88

3.4.3. Umowa na czas określony ..............................................................................................91

3.4.4. Umowa na czas nieokreślony.........................................................................................97

3.4.5. Spółdzielcza umowa o pracę..........................................................................................98

3.4.6. Umowa o zatrudnienie na czas zastępowania nieobecnego pracownika.........................99

3.4.7. Umowy z pracownikami tymczasowymi ....................................................................103

3.5. Pozaumowne stosunki pracy (nawiązanie stosunku pracy na podstawie

powołania, wyboru i mianowania) .......................................................................................106

3.5.1. Powołanie .....................................................................................................................106

3.5.2. Wybór............................................................................................................................109

3.5.3. Mianowanie ..................................................................................................................111

 

Rozdział 4. Ustanie stosunku pracy.............................................................................................113

4.1. Uwagi wstępne .......................................................................................................................113

4.2. Ustanie stosunku pracy w drodze czynności dwustronnej ................................................116

4.3. Ustanie stosunku pracy w drodze czynności jednostronnej ................................................119

4.4. Wypowiedzenie umowy o pracę ...........................................................................................119

4.5. Forma i tryb dokonania wypowiedzenia ..............................................................................121

4.5.1. Forma ............................................................................................................................121

4.5.2. Tryb ...............................................................................................................................121

4.6. Przyczyny wypowiedzenia ....................................................................................................122

4.7. Ochrona przed wypowiedzeniem .........................................................................................125

4.7.1. Ochrona powszechna...................................................................................................126

4.7.2. Ochrona szczególna .....................................................................................................129

4.8. Terminy i okresy wypowiedzenia .........................................................................................135

4.9. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy ........................................................................139

4.10. Powierzenie pracownikowi innej pracy .............................................................................142

4.10.1. Szczególne przypadki powierzenia pracownikowi innej pracy .............................144

4.11. Skutki wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę ..........................................................146

4.12. Odwołanie od umowy zawartej na czas nieokreślony ......................................................147

4.13. Odwołanie od umów terminowych ....................................................................................151

4.14. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ............................................................152

4.14.1. Uwagi wstępne ..........................................................................................................152

4.14.2. Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę .........................153

4.14.3. Przyczyny zawinione rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę ....................154

4.14.4. Przyczyny niezawinione rozwiązania stosunku pracy w trybie

natychmiastowym ....................................................................................................158

4.14.5. Natychmiastowe rozwiązanie umowy o pracę pracy przez pracownika....................162

4.14.6. Ustanie stosunku pracy w wyniku uprzedzenia......................................................165

4.14.7. Skutki wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

dokonanego przez pracodawcę ................................................................................166

4.15. Wygaśnięcie umowy o pracę ...............................................................................................169

4.15.1. Uwagi wstępne ..........................................................................................................169

4.15.2. Wygaśnięcie stosunku pracy na tle przepisów Kodeksu pracy ..............................170

4.15.3. Wygaśnięcie stosunku pracy wynikające z innych przepisów ...............................177

4.16. Skutki wadliwego wygaśnięcia umowy o pracę ................................................................179

 

Rozdział 5. Rozwiązywanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy ....181

5.1. Zastosowanie ustawy .............................................................................................................182

5.2. Pojęcie i tryb zwolnień grupowych ......................................................................................182

5.3. Ochrona trwałości stosunku pracy .......................................................................................183

5.4. Ponowne zatrudnienie ...........................................................................................................184

5.5. Odprawa ..................................................................................................................................186

 

Rozdział 6. Przejście zakładu pracy ............................................................................................187


Rozdział 7. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia oraz ich ochrona .............................191

7.1. Pojęcie wynagrodzenia i składniki wynagrodzenia.............................................................191

7.2. Pozawynagrodzeniowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika ...........................198

7.2.1. Odprawy .......................................................................................................................198

7.2.2. Odszkodowania ............................................................................................................200

7.3. Systemy wynagradzania ........................................................................................................203

7.4. Ochrona wynagrodzenia ........................................................................................................206

 

Rozdział 8. Odpowiedzialność wynikająca ze stosunku pracy.................................................221

8.1. Uwagi wstępne .......................................................................................................................221

8.2. Odpowiedzialność pracownika .............................................................................................222

8.2.1. Pracownicza odpowiedzialność porządkowa .............................................................222

8.2.2. Przesłanki stosowania kar porządkowych ..................................................................223

8.2.3. Tryb nakładania kar .....................................................................................................224

8.2.4. Tryb odwoławczy .........................................................................................................226

8.2.5. Zatarcie kary porządkowej...........................................................................................227

8.3. Pracownicza odpowiedzialność materialna .........................................................................228

8.3.1. Uwagi wstępne .............................................................................................................228

8.3.2. Przesłanki odpowiedzialności.....................................................................................230

8.3.3. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy nieumyślnej ................................231

8.3.4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy umyślnej .....................................232

8.3.5. Sposób naprawienia szkody ........................................................................................233

8.3.6. Odpowiedzialność za mienie powierzone ..................................................................233

8.3.7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej .........................................237

8.4. Odpowiedzialność pracodawcy ............................................................................................240

8.4.1. Odpowiedzialność administracyjno-karna pracodawcy ...........................................242


Rozdział 9. Czas pracy ..................................................................................................................247

9.1. Uwagi ogólne ..........................................................................................................................247

9.2. Pojęcia związane z czasem pracy..........................................................................................248

9.3. Doba pracownicza ..................................................................................................................249

9.4. Okres rozliczeniowy...............................................................................................................249

9.5. Tydzień ...................................................................................................................................250

9.6. Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy .....................................................................................250

9.7. Okresy odpoczynku................................................................................................................251

9.8. Praca zmianowa......................................................................................................................253

9.9. Niewykonywanie pracy a czas pracy....................................................................................253

9.9.1. Przestój..........................................................................................................................253

9.9.2. Dyżur.............................................................................................................................258

9.9.3. Oczekiwanie na przydział pracy .................................................................................260

9.9.4. Podróż służbowa ..........................................................................................................260

9.10. Dojazd do pracy ....................................................................................................................260

9.11. Przerwy w świadczeniu pracy wliczane do czasu pracy ..................................................261

9.12. Wymiar i rozkład czasu pracy.............................................................................................262

9.12.1. Rozkłady czasu pracy według Kodeksu pracy .........................................................263

9.12.2. Ruchomy rozkład czasu pracy..................................................................................264

9.12.3. Indywidualny rozkład czasu pracy ..........................................................................265

9.13. Systemy (rodzaje) czasu pracy ............................................................................................267

9.13.1. Systemy czasu pracy według Kodeksu pracy ..........................................................268

9.13.2. Podstawowy czas pracy ............................................................................................268

9.13.3. Równoważny czas pracy...........................................................................................269

9.13.4. Szczególny rodzaj równoważnego czasu pracy.......................................................271

9.13.5. Czas pracy w ruchu ciągłym .....................................................................................272

9.13.6. Przerywany czas pracy .............................................................................................275

9.13.7. Zadaniowy czas pracy ..............................................................................................276

9.13.8. Skrócony czas pracy .................................................................................................279

9.13.9. Praca weekendowa ...................................................................................................280

9.14. Wykonywanie pracy w nadgodzinach................................................................................282

9.14.1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych .............................................................282

9.14.2. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych ..............................................284

9.14.3. Limit godzin nadliczbowych ....................................................................................285

9.14.4. Zakaz pracy w godzinach nadliczbowych ...............................................................287

9.14.5. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach...............................................................287

9.15. Praca w porze nocnej ...........................................................................................................291

9.16. Praca w niedziele i święta ...................................................................................................292

 

Rozdział 10. Urlopy.......................................................................................................................297

10.1. Uwagi wstępne .....................................................................................................................297

10.2. Urlop wypoczynkowy ..........................................................................................................297

10.3. Prawo do urlopu ...................................................................................................................298

10.4. Obowiązek udzielenia urlopu .............................................................................................299

10.5. Urlop jako prawo niezbywalne (osobiste) ..........................................................................300

10.6. Odpłatność za urlop .............................................................................................................300

10.7. Realizacja urlopu w naturze ................................................................................................301

10.8. Prawo do nieprzerwanego urlopu .......................................................................................303

10.9. Równość uprawnień urlopowych .......................................................................................305

10.10. Periodyczność urlopu ........................................................................................................306

10.11. Wyrównanie szkód związanych z odwołaniem z urlopu ...............................................307

10.12. Zasada proporcjonalności..................................................................................................308

10.13. Godzinowe rozliczanie urlopu ..........................................................................................310

10.14. Urlop na żądanie ................................................................................................................311

10.15. Urlop bezpłatny..................................................................................................................312

10.16. Przedawnienie prawa do urlopu .......................................................................................316

 

Rozdział 11. Zatrudnianie kobiet oraz ich ochrona ...................................................................317

11.1. Uwagi ogólne ........................................................................................................................317

11.2. Ochrona kobiet związana z macierzyństwem....................................................................319

11.3. Urlop macierzyński ..............................................................................................................325

11.4. Urlop wychowawczy............................................................................................................326

 

Rozdział 12. Ochrona stosunku pracy (zatrudnianie) młodocianych ......................................331

12.1. Uwagi ogólne ........................................................................................................................331

12.2. Umowa w celu przygotowania zawodowego .....................................................................332


Część II. Procesowe prawo pracy


Rozdział 13. Spory ze stosunku pracy .........................................................................................337

13.1. Uwagi wstępne .....................................................................................................................337

13.2. Pozasądowe rozstrzyganie sporów – ugoda pozasądowa..................................................338

13.3. Komisja pojednawcza ..........................................................................................................339

13.3.1. Uwagi wstępne ..........................................................................................................339

13.3.2. Zakres kompetencyjny komisji pojednawczych .....................................................340

13.3.3. Tryb wyłaniania komisji pojednawczych................................................................340

13.3.4. Postępowanie przed komisją pojednawczą .............................................................341


Rozdział 14. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy na drodze sądowej .............................343

14.1. Zasady rozstrzygania sporów ze stosunku pracy ..............................................................343

14.2. Zasada szczególnej ochrony interesu pracownika ............................................................343

14.3. Zasada ograniczenia kosztów opłaty sądowej ponoszonej przez pracownika ................345

14.4. Zasada szybkości postępowania .........................................................................................346

14.5. Zasada ograniczonego formalizmu procesowego ..............................................................347

14.6. Zasada ugodowego likwidowania sporu ............................................................................348

14.7. Rozstrzyganie sporów na drodze sądowej (procesu sądowego) .......................................350

14.8. Reprezentacja pracodawcy i pracownika w sądzie ...........................................................354

14.8.1. Reprezentowanie pracownika..................................................................................354

14.8.2. Reprezentowanie pracodawcy .................................................................................355

14.9. Terminy związane z postępowaniem przed sądem pracy ................................................356

14.9.1.Terminy do wniesienia odwołania do sądu..............................................................356

14.9.2. Wniosek o przywrócenie terminu ............................................................................356

14.10. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy.....................................................................359


Część III. Zbiorowe prawo pracy


Rozdział 15. Pojęcie zbiorowego prawa pracy............................................................................365

Rozdział 16. Przedstawicielstwa pracownicze...........................................................................367

16.1. Pracownicze organa przedstawicielskie powoływane doraźnie.......................................367

16.2. Związki zawodowe w systemie polskiego prawa pracy ....................................................369

16.3. Utworzenie związku zawodowego......................................................................................371

16.4. Pojęcie „zakładowa organizacja związkowa” .....................................................................374

16.5. Struktura związków zawodowych ......................................................................................376

16.6. Federacje i konfederacje związków zawodowych .............................................................379

16.7. Reprezentatywność związków zawodowych .....................................................................380

16.7.1. Reprezentatywność ogólnopolska ...........................................................................380

16.7.2. Reprezentatywność zakładowa................................................................................381

16.7.3. Reprezentatywność w celu zawarcia układu zbiorowego pracy ............................382

16.7.4. Reprezentatywność międzyzakładowej organizacji związkowej...........................383

16.8. Uprawnienia związków zawodowych ................................................................................384

16.8.1. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych

w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy ............................................385

16.8.2. Zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samorządu załogi

w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw pracowników ................387

16.8.3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów

prawa pracy, w tym w szczególności przepisów oraz zasad bhp ...........................387

16.8.4. Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie

z Państwową Inspekcją Pracy ...................................................................................390

16.8.5. Zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów .......................................390

16.8.6. Uprawnienia w zakresie funduszu socjalnego ........................................................391

16.8.7. Uprawnienia w zakresie autonomicznych aktów prawa pracy ..............................391

16.8.8. Uprawnienia w zakresie funkcjonowania na terenie zakładu pracy ......................403

16.8.9. Prawo do uzyskania określonych informacji od pracodawcy.................................405

16.9. Uprawnienia działaczy związkowych ................................................................................412

16.9.1. Prawo do całkowitego zwolnienia ze świadczenia pracy........................................412

16.9.2. Prawo do czasowego zwolnienia ze świadczenia pracy (czynności doraźne) .......414

16.9.3. Ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę ........................................................416

 

Rozdział 17. Rady pracowników .................................................................................................419

17.1. Pojęcie rady pracowników...................................................................................................419

17.2. Obowiązek tworzenia rady pracowników ..........................................................................420

17.3. Powołanie rady pracowników .............................................................................................421

17.4. Funkcjonowanie rady ..........................................................................................................423

17.5. Uprawnienia rady.................................................................................................................423

17.6. Informacje wrażliwe.............................................................................................................425

17.7. Prawo pracodawcy do odmowy udzielenia informacji .....................................................426

17.8. Sposób prowadzenia konsultacji ........................................................................................428

17.9. Eksperci.................................................................................................................................429

17.10. Zachowanie tajemnicy .......................................................................................................430

17.11. Ochrona stosunku pracy....................................................................................................431

17.12. Sankcje za naruszenie ustawy...........................................................................................434

 

Rozdział 18. Europejskie rady zakładowe ..................................................................................437

18.1. Uwagi wstępne .....................................................................................................................437

18.2. Powołanie europejskiej rady pracowników .......................................................................438

18.3. Uprawnienia rady.................................................................................................................441

18.4. Ochrona trwałości stosunku pracy .....................................................................................442

18.5. Koszty funkcjonowania rady ...............................................................................................443

 

Rozdział 19. Organizacje pracodawców .....................................................................................445

19.1. Uwagi wstępne .....................................................................................................................445

19.2. Powstanie organizacji pracodawców ..................................................................................446

19.3. Najważniejsze uprawnienia.................................................................................................447

19.4. Nadzór nad organizacjami pracodawców ..........................................................................448

 

Rozdział 20. Spory zbiorowe pracy .............................................................................................451

20.1. Pojęcie sporu zbiorowego ....................................................................................................451

20.2. Przedmiot sporu zbiorowego ...............................................................................................452

20.3. Strony sporu zbiorowego .....................................................................................................455

20.3.1. Pojęcie strony pracowniczej .....................................................................................456

20.3.2. Pojęcie pracodawcy ..................................................................................................457

20.4. Tryb rozwiązywania sporów zbiorowych ..........................................................................457

20.4.1. Zgłoszenie żądań ......................................................................................................457

20.4.2. Rokowania.................................................................................................................458

20.4.3. Mediacja ....................................................................................................................460

20.4.4. Arbitraż .....................................................................................................................462

20.5. Charakter prawny porozumienia ........................................................................................464

20.6. Pojęcie strajku.......................................................................................................................465

20.7. Ograniczenia prawne dopuszczalności przeprowadzania strajku ...................................466

20.7.1. Ograniczenia przedmiotowe ....................................................................................466

20.7.2. Ograniczenia podmiotowe .......................................................................................469

20.8. Typologia strajków (rodzaje strajków)................................................................................470

20.8.1. Strajk ostrzegawczy (prewencyjny) .........................................................................472

20.8.2. Strajk solidarnościowy .............................................................................................473

20.8.3. Strajk okupacyjny .....................................................................................................474

20.9. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ..........475

20.9.1. Odpowiedzialność karna..........................................................................................476

20.9.2. Odpowiedzialność pracownicza ..............................................................................478

20.9.3. Odpowiedzialność cywilna ......................................................................................480

 

dr hab. Janusz Żołyński

Doktor habilitowany nauk prawnych; radca prawny w KGHM; profesor Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach; wykładowca prawa pracy na kilku uczelniach; członek PAN Oddział Katowice; były dyrektor naczelny ds. pracowniczych KGHM; były wiceprezes Fundacji Polska Miedź. Prowadzi szkolenia z zakresu zbiorowego prawa pracy. Autor ponad 90 publikacji naukowych, w tym 15 książek oraz 4 komentarzy i monografii (m.in. największego na rynku komentarza do Kodeksu pracy, komentarza do ustawy o związkach zawodowych oraz komentarza do ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.