• Kategorie
  • Kodeks postępowania administracyjnego .

Podtytuł Wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń
Autor(zy) Sputowski Arkadiusz Jerzy, Wojdylak-Sputowska Zofia
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2018
Wydanie I
Ilość stron 291
Format B5
Okładka miękka
168.00 -23% 129.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-398-0.
EAN 9788378043980

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Kodeks postępowania administracyjnego .
Wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń

Autor(zy): Wojdylak-Sputowska Zofia, Sputowski Arkadiusz Jerzy.
ISBN: 978-83-7804-398-0.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2018
Wydanie :I
Ilość stron: 291
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym. Zamówienia powyżej 70,00 zł. realizowane są bez dodatkowych kosztów.

Wykaz skrótów 11

Wykaz aktów prawnych 12

Od autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

1. Właściwość organów

1.1. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość 14

1.2. Rozstrzygnięcie sporu o właściwość / Postanowienie

o rozstrzygnięciu sporu o właściwość 16

2. Wyłączenie pracownika oraz organu

2.1. Postanowienie o wyłączeniu pracownika organu administracji publicznej . . . 18

2.2. Postanowienie o wyznaczeniu pracownika organu administracji publicznej . . 20

2.3. Postanowienie o wyznaczeniu innego organu administracji publicznej 22

2.4. Wniosek o wyznaczenie organu zastępczego 24

3. Strona

3.1. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku nieobjętego 25

3.2. Postanowienie o wszczęciu postępowania na wniosek organizacji społecznej . 27

3.3. Postanowienie o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu . . . . 29

3.4. Zawiadomienie organizacji społecznej o możliwości wzięcia udziału

w postępowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3.5. Postanowienie / Zgoda na przedstawienie przez organizację

społeczną poglądu w sprawie 32

3.6. Postanowienie / Żądanie urzędowego poświadczenia podpisu strony 34

3.7. Postanowienie o wyznaczeniu tymczasowego przedstawiciela

dla osoby nieobecnej w sytuacji konieczności podjęcia czynności

niecierpiącej zwłoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3.8. Wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej . . . . . . . . . 38

3.9. Wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby niezdolnej

do czynności prawnych 40

4. Załatwianie spraw

4.1. Postanowienie / Zawiadomienie o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy 42

4.2. Pismo przekazujące ponaglenie w sprawie bezczynności / przewlekłości 44

4.3. Postanowienie o rozpatrzeniu ponaglenia o przyczynach zwłoki

w załatwieniu sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

4.4. Postanowienie o zmianie z urzędu postanowienia o rozpatrzeniu

ponaglenia o przyczynach zwłoki w załatwieniu sprawy . . . . . . . . . . . . . 47

4.5. Zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenie osób winnych

bezczynności lub przewlekłości 49

5. Doręczenia

5.1. Upoważnienie dla pracownika do doręczania pism . . . . . . . . . . . . . . . 50

5.2. Wniosek o wyrażenie zgody na doręczanie pism w formie

dokumentu elektronicznego 52

5.3. Zawiadomienie strony o konieczności wskazania w kraju

pełnomocnika do doręczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

5.4. Oświadczenie pracownika upoważnionego do doręczeń (1) 55

5.5. Oświadczenie pracownika upoważnionego do doręczeń (2) 56

5.6. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia / decyzji 57

5.7. Zawiadomienie o decyzjach i innych czynnościach organu

dokonywanych w formie publicznego obwieszczenia /

udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej . . . . . . . . . . . . 58

6. Wezwania

6.1. Wezwanie osoby do udziału w podejmowanych czynnościach . . . . . . . . . 59

6.2. Wezwanie osoby do złożenia zeznań w formie pisemnej – niedająca

się pokonać przeszkoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

6.3. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej 63

7. Terminy

7.1. Postanowienie o niedopuszczalności przywrócenia terminu

do złożenia prośby 64

7.2. Postanowienie o przywróceniu terminu 66

7.3. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji / postanowienia

przed rozpoznaniem wniosku o przywrócenie terminu . . . . . . . . . . . . . 69

8. Wszczęcie postępowania

8.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

z urzędu w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony 72

8.2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

na żądanie jednej ze stron 74

8.3. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdy żądanie

wszczęcia zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną / gdy

z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte 75

8.4. Postanowienie o wszczęciu i prowadzeniu postępowania

dotyczącego więcej niż jednej strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

8.5. Potwierdzenie wniesienia podania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

8.6. Adnotacja o pozostawieniu podania bez rozpoznania . . . . . . . . . . . . . . 81

8.7. Wezwanie do uzupełnienia innych wymagań we wniosku 82

8.8. Zawiadomienie o pozostawieniu podania bez rozpoznania . . . . . . . . . . . 84

8.9. Zawiadomienie o przekazaniu podania do właściwego organu . . . . . . . . . 86

8.10. Zawiadomienie o konieczności wniesienia odrębnego podania . . . . . . . . . 87

8.11. Postanowienie o zwrocie podania 89

9. Metryki, protokoły i adnotacje

9.1. Protokół przesłuchania strony / świadka / biegłego 91

9.2. Adnotacja urzędowa (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

9.3. Adnotacja urzędowa (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

10. Udostępnianie akt

10.1. Postanowienie o odmowie umożliwienia przeglądania akt sprawy . . . . . . . 96

10.2. Postanowienie o odmowie uwierzytelnienia kopii i odpisów z akt sprawy . . . 98

10.3. Poświadczenie zgodności okazanego oryginału dokumentu 100

11. Dowody

11.1. Wezwanie strony do przedłożenia oryginału dokumentu 101

11.2. Postanowienie o odmowie przeprowadzenia dowodu . . . . . . . . . . . . . 103

11.3. Postanowienie o powołaniu biegłego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

11.4. Postanowienie o wyłączeniu biegłego 107

11.5. Zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z oględzin 109

11.6. Wezwanie osoby trzeciej do okazania przedmiotu oględzin . . . . . . . . . . 110

11.7. Postanowienie o przesłuchaniu strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

11.8. Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 113

11.9. Protokół sporządzony na okoliczność wykazania przesłanek

zależnych od strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

11.10. Upoważnienie dla członka organu kolegialnego do przeprowadzenia

postępowania dowodowego 116

11.11. Postanowienie o nałożeniu kary grzywny 118

11.12. Postanowienie o zwolnieniu z kary grzywny 120

11.13. Wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej

żołnierza w czynnej służbie wojskowej 122

12. Rozprawa

12.1. Wezwanie na rozprawę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

12.2. Zawiadomienie o rozprawie 126

12.3. Obwieszczenie o rozprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

12.4. Postanowienie o ukaraniu grzywną osób uczestniczących w rozprawie 129

13. Mediacja

13.1. Zawiadomienie o możliwości przeprowadzenia mediacji . . . . . . . . . . . 131

13.2. Postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji . . . . . . . . . . . . . . . 133

13.3. Postanowienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

w ramach mediacji 135

13.4. Postanowienie o zakończeniu mediacji 137

13.5. Protokół z przebiegu mediacji 139

14. Zawieszenie postępowania

14.1. Postanowienie o zawieszeniu postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

14.2. Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania 144

14.3. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego 146

14.4. Postanowienie / wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego 148

15. Decyzje

15.1. Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego . . . . . . . . . . . . 150

15.2. Postanowienie dotyczące wyrażenia stanowiska 153

15.3. Postanowienie o wyrażeniu stanowiska 155

15.4. Postanowienie o zwołaniu posiedzenia w trybie współdziałania 157

15.5. Wezwanie na posiedzenie w trybie współdziałania 159

15.6. Protokół z posiedzenia w trybie współdziałania . . . . . . . . . . . . . . . . 161

15.7. Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności 164

15.8. Postanowienie o uzupełnieniu / sprostowaniu decyzji z urzędu 166

15.9. Postanowienie o uzupełnieniu decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

15.10. Postanowienie o sprostowaniu błędów i omyłek 170

15.11. Postanowienie w sprawie wyjaśnienia decyzji . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

16. Ugoda

16.1. Postanowienie o odroczeniu wydania decyzji 174

16.2. Ugoda 176

16.3. Postanowienie o zatwierdzeniu ugody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

17. Milczące załatwienie sprawy

17.1. Wezwanie do uzupełnienia wymagań / doprecyzowania treści żądania 180

17.2. Adnotacja o milczącym załatwieniu sprawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

17.3. Postanowienie / Zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy 184

17.4. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy  186

18. Odwołania

18.1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o ostateczności decyzji administracyjnej 189

18.2. Wzór zaświadczenia o ostateczności decyzji 190

18.3. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 191

18.4. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia . . . . . . . . 192

18.5. Zawiadomienie stron o wniesieniu odwołania 193

18.6. Decyzja uchylająca własną decyzję wskutek wniesionego odwołania 194

18.7. Pismo przekazujące odwołanie / zażalenie do organu odwoławczego 196

18.8. Postanowienie o niedopuszczalności odwołania 197

18.9. Postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania 199

18.10. Postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji 201

18.11. Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję . . . . . . . . . . . . . . . 203

18.12. Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję 206

18.13. Decyzja umarzająca postępowanie odwoławcze . . . . . . . . . . . . . . . . 209

18.14. Decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję i przekazująca sprawę do

ponownego rozpatrzenia 212

19. Zażalenia

19.1. Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania postanowienia . . . . . . 215

20. Wznowienie postępowania

20.1. Postanowienie w sprawie wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . 217

20.2. Decyzja wydana po wznowieniu postępowania 220

20.3. Postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania decyzji . . . . . . . . . . 224

21. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

21.1. Decyzja uchylająca / zmieniająca, na mocy której strona nie nabyła prawa 226

21.2. Decyzja uchylająca / zmieniająca wydana za zgodą strony 229

21.3. Decyzja stwierdzająca nieważność decyzji ostatecznej 232

21.4. Decyzja stwierdzająca wydanie decyzji ostatecznej z naruszeniem prawa . . . 235

21.5. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji

przed stwierdzeniem nieważności 238

21.6. Decyzja uchylająca / zmieniająca wydana przez ministra / wojewodę 241

21.7. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji 244

21.8. Decyzja uchylająca decyzję – niedopełnienie określonych czynności 247

22. Postępowanie uproszczone

22.1. Zawiadomienie o pominięciu załatwienia sprawy w postępowaniu

uproszczonym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

23. Administracyjne kary pieniężne

23.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej 252

23.2. Decyzja administracyjna w sprawie nałożenia administracyjnej kary

pieniężnej 254

23.3. Decyzja administracyjna w sprawie odstąpienia od nałożenia

administracyjnej kary pieniężnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

23.4. Decyzja administracyjna w sprawie umorzenia administracyjnej

kary pieniężnej na wniosek / rozłożenia na raty płatności

administracyjnej kary pieniężnej / odroczenia terminu spłaty

administracyjnej kary pieniężnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

24. Wydawanie zaświadczeń

24.1. Zaświadczenie 261

24.2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia / zaświadczenia

o żądanej treści 262

25. Skargi i wnioski

25.1. Przekazanie skargi według właściwości 264

25.2. Zwrot skargi skarżącemu się 265

25.3. Przekazanie wyjątku skargi według właściwości 266

25.4. Wezwanie do dodatkowych informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

25.5. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

25.6. Przekazanie wniosku według właściwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

25.7. Przedłużenie terminu załatwienia wniosku 270

25.8. Zawiadomienie o sposobie załatwienia wniosku 271

26. Europejska współpraca administracyjna

26.1. Wniosek o udzielenie pomocy 272

26.2. Wezwanie o uzupełnienie braków formalnych 274

26.3. Pismo zwracające wniosek o udzielenie pomocy 275

27. Opłaty i koszty postępowania

27.1. Wezwanie o wpłatę należności tytułem opłat i kosztów postępowania . . . . 276

27.2. Postanowienie o zwrocie podania 278

27.3. Wezwanie o wpłatę zaliczki na poczet kosztów postępowania 280

27.4. Postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania . . . . . . . . . . 282

27.5. Postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania mediacyjnego . . 285

27.6. Decyzja zwalniająca stronę z kosztów postępowania administracyjnego . . . 288

28. Upoważnienie

28.1. Upoważnienie do załatwiania spraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.