• Kategorie
  • Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF.

Podtytuł *Metody i korekty konsolidacyjne *Zbycia i nabycia *Sytuacje szczególne *Porównanie z ustawą o rachunkowości
Autor(zy) Gierusz Anna, Gierusz Maciej
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2019
Wydanie II
Ilość stron 647
Format B5
Okładka miękka
178.50 -22% 139.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 4 szt.
ISBN 978-83-7804-683-7.
EAN 9788378046837

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF.
*Metody i korekty konsolidacyjne *Zbycia i nabycia *Sytuacje szczególne *Porównanie z ustawą o rachunkowości

Autor(zy): Gierusz Anna, Gierusz Maciej.
ISBN: 978-83-7804-683-7.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2019
Wydanie :II
Ilość stron: 647
Format: B5
Okładka: miękka

Wydanie drugie, poszerzone. Zamówienia powyżej 70,00 zł realizowane są bez dodatkowych kosztów.

Rozdział I

Wprowadzenie do konsolidacji sprawozdań finansowych . . . . . . . . . 11

Przyczyny sporządzania skonsolidowanych sprawozdań

finansowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Istota i zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego . . . . . . . 14

Podmioty nieobjęte konsolidacją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Wyłączenia z procesu konsolidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Zwolnienia z procesu konsolidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Konsolidacja sprawozdań a polityka rachunkowości

w ramach grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Rozdział II

Wprowadzenie do konsolidacji metodą pełną (MSSF 10) . . . . . . . . . . 41

MSSF 10 jako źródło regulacji – podstawowe definicje . . . . . . . . . . 41

Aktywa netto i wartość firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Kapitały własne jednostki zależnej sprzed i po przejęciu . . . . . . . . . 47

Udziały niedające kontroli (UNK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Przejęcia jednostek gospodarczych w trakcie okresu

sprawozdawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Wartość firmy i udziały niedające kontroli – wartość całkowita

i proporcjonalna do udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Konsolidacja metodą pełną – podsumowanie zasad . . . . . . . . . . . . 60

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Rozdział III

Połączenia jednostek gospodarczych (MSSF 3) . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Czym jest połączenie jednostek gospodarczych? . . . . . . . . . . . . . . 69

Aktywa netto na dzień przejęcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

MSSF 13 – Wycena w wartości godziwej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Wartość godziwa identyfikowalnych aktywów netto . . . . . . . . . . . 75

Ustalanie wartości godziwej kosztu inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . 84

Wpływ przeszacowań wynikających z MSSF 3 na kolejne okresy

sprawozdawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Metoda pełna – eliminacja transakcji w ramach grupy – ich wpływ

na poszczególne elementy sprawozdania finansowego (MSSF 10) . . . . 115

Istota transakcji w ramach grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Eliminacja wzajemnych rozrachunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Eliminacja transakcji sprzedaży zapasów . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów . . . . . . . . 124

Eliminacja transakcji sprzedaży środków trwałych . . . . . . . . . . . . 128

Eliminacja transakcji sprzedaży usług w ramach grupy . . . . . . . . . 132

Dodatnia wartość firmy (goodwill) – utrata wartości . . . . . . . . . . . 133

Eliminacja odsetek od pożyczek oraz dywidend wypłaconych

w ramach grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Rozdział V

Ujmowanie udziałów metodą praw własności (MSR 28) . . . . . . . . . . 155

MSR 28. Podstawowe definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Ujmowanie udziałów metodą praw własności – sprawozdanie

z sytuacji finansowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Ujmowanie udziałów metodą praw własności – zysk na okazyjnym

nabyciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Ujmowanie udziałów metodą praw własności – sprawozdanie

z całkowitych dochodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Eliminacja transakcji sprzedaży aktywów oraz świadczenia usług

„w górę” – od jednostki stowarzyszonej do znaczącego inwestora . . . . 165

Eliminacja transakcji sprzedaży aktywów oraz świadczenia usług

„w dół” – od znaczącego inwestora do jednostki stowarzyszonej . . . . 175

Metoda praw własności a MSSF 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Wypłata dywidend w metodzie praw własności . . . . . . . . . . . . . 185

Utrata wartości inwestycji w jednostkę stowarzyszoną . . . . . . . . . 188

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Rozdział VI

Wspólne ustalenia umowne (MSSF 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

MSSF 11 jako źródło regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

MSR 31 – podstawowe definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Rodzaje wspólnych ustaleń umownych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Ujęcie księgowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Ujęcie proporcjonalnego udziału w aktywach, zobowiązaniach,

przychodach i kosztach – porównanie z metodą praw własności . . . . 218

Technika proporcjonalnego ujmowania udziału w aktywach,

zobowiązaniach, przychodach i kosztach (metoda ujęcia

proporcjonalnego) dla wspólnych działań . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Metoda ujęcia proporcjonalnego (wspólne działania) a konsolidacja

metodą pełną – porównanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Eliminacja transakcji pomiędzy wspólnikiem a wspólnym

działaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Rozdział VII

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (MSR 7) . . . . . . . . . . . . . 247

Zasada kasowa a zasada memoriału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych” – kluczowe

definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – trzy rodzaje

działalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych . . . . . . . 263

Przepływy pieniężne – alternatywne podejście . . . . . . . . . . . . . . 271

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Rozdział VIII

Zasady przeliczania sprawozdań finansowych w walucie obcej

(MSR 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Stosowanie waluty prezentacji innej niż waluta funkcjonalna

– zasady przeliczania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych . . . . . . . . . . . . . . . . 305

Przeliczanie not objaśniających do sprawozdania finansowego . . . . . 309

Transakcje w ramach grupy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Rozdział IX

Utrata wartości aktywów (MSR 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Istota utraty wartości aktywów – MSR 36 . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Krok 1 – przesłanki świadczące o trwałej utracie wartości . . . . . . . . 326

Krok 2 – ustalanie wartości odzyskiwalnej aktywów . . . . . . . . . . . 328

Krok 3 – ujmowanie utraty wartości aktywów . . . . . . . . . . . . . . 335

Krok 4 – odwracanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów . . . . 336

Istota ośrodka wypracowującego gotówkę . . . . . . . . . . . . . . . . . 342

Metodologia testów na utratę wartości dla ośrodka wypracowującego

środki piezniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Rozliczanie trwałej utraty wartości aktywów w ramach ośrodka

generującego gotówkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Odwracanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości w ramach

ośrodków wypracowujących gotówkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Traktowanie części wartości firmy należącej do udziałowców

mniejszościowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Ujęcia utraty wartości firmy i wspólnych aktywów nieprzypisanych

do określonego ośrodka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Rozdział X

Aktywa trwałe przeznaczone na sprzedaż oraz działalność

zaniechana (MSSF 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Aktywa trwałe oraz grupy do zbycia klasyfikowane jako

przeznaczone na sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374

Wycena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Prezentacja MSSF 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Dodatkowe informacje do ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384

Działalność zaniechana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

Prezentacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Korzyści z prezentacji działalności zaniechanej dla użytkowników

sprawozdania finansowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Rozdział XI

Konsolidacja w grupach kapitałowych obejmujących wiele

podmiotów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Własność a kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Grupy rozrastające się w górę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Grupy rozrastające się w dół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Grupy w kształcie litery D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Inne złożone struktury grup kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428

Rozdział XII

Cząstkowe nabycia udziałów oraz związane z nimi zmiany metod

konsolidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Połączenia kilkuetapowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439

Kilkuetapowe transakcje skutkujące relacją kontroli . . . . . . . . . . . 439

Inne warianty cząstkowych nabyć udziałów . . . . . . . . . . . . . . . 452

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

Rozdział XIII

Zbycie udziałów w konsolidowanych jednostkach oraz zmiany metod

konsolidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Zmniejszenie zaangażowania kapitałowego . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Kilkuetapowe transakcje zbycia udziałów w sprawozdaniu

jednostkowym i skonsolidowanym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477

Zamiana kontroli na wspólną kontrolę (wspólne działania) . . . . . . . 489

Domniemane zbycia udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

Realizacja niezrealizowanych marż w ramach grupy

w wyniku zbycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508

Rozdział XIV

Zagadnienia podatku odroczonego dotyczące skonsolidowanych

sprawozdań finansowych (MSR 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Istota podatku odroczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Podstawowe definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Ustalanie wartości podatkowej aktywów i zobowiązań . . . . . . . . . 528

Podatek odroczony a skonsolidowane sprawozdania finansowe . . . . . 535

Podatek odroczony a ustalenie aktywów netto na dzień przejęcia . . . . 535

Straty podatkowe jednostki zależnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537

Podatek odroczony a wartość firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Zysk na okazyjnym nabyciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Podatek odroczony a niezrealizowane zyski i straty na transakcjach

wewnątrzgrupowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Podatek odroczony a zyski zatrzymane jednostek zależnych

w ramach grupy kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541

Podatek odroczony a przeliczanie sprawozdań finansowych

na walutę prezentacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542

Podatek odroczony a utrata wartości aktywów . . . . . . . . . . . . . . 543

Prezentacja podatku odroczonego w jednostkowych

i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych . . . . . . . . . . . 545

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

Rozdział XV

Standardy dotyczące ujawnień: transakcje z podmiotami

powiązanymi (MSR 24), segmenty działalności (MSSF 8), ujawnienia

udziałów w innych jednostkach (MSSF 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

Transakcje z podmiotami powiązanymi (MSR 24) . . . . . . . . . . . . 551

Zakres ujawnień o transakcjach z podmiotami powiązanymi . . . . . . 554

Segmenty działalności (MSSF 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Prezentacja informacji dotyczących segmentów oraz zakres

ujawnień . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Ujawnienia udziałów w innych jednostkach (MSSF 12) . . . . . . . . . 575

Istotne subiektywne oceny i założenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

Inwestycje w jednostki zależne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

Udziały we wspólnych ustaleniach umownych oraz jednostkach

stowarzyszonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579

Udziały w jednostkach strukturyzowanych niepodlegających

konsolidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

Rozdział XVI

Porównanie zasad konsolidacji według Międzynarodowych

Standardów Sprawozdawczości Finansowej z ustawą

o rachunkowości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583

Kto sporządza sprawozdanie skonsolidowane według ustawy

o rachunkowości a kto według MSSF w Polsce . . . . . . . . . . . . . . 583

Wyłączenia z konsolidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

Podstawowe definicje w świetle ustawy o rachunkowości . . . . . . . . 587

Ustalanie wartości firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

Odpisy amortyzacyjne a testy na utratę wartości firmy . . . . . . . . . 594

Korekta ceny nabycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

Rozliczanie zysku na okazyjnym nabyciu / ujemnej wartości firmy . . . 600

Wycena udziałów niedających kontroli w bilansie . . . . . . . . . . . . 605

Wycena udziałów niedających kontroli w rachunku wyników . . . . . 607

Metoda łączenia udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608

Kilkuetapowe połączenie jednostek gospodarczych . . . . . . . . . . . 612

Zmiany udziału w jednostce zależnej bez utraty kontroli . . . . . . . . 613

Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618

Rozdział XVII

Prospektywne ukierunkowanie sprawozdawczości finansowej

– konieczność realiów ekonomicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

Lata przed kryzysem – okres do 2008 roku . . . . . . . . . . . . . . . . 626

Lata po wybuchu kryzysu 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

Standardy opublikowane, które jeszcze nie weszły w życie . . . . . . . 641

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 647

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.