• Kategorie
  • Ochrona praw i wolności system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Symbol: DIF2624
Autor(zy) Godlewski Mariusz, Jarosz Mikołaj, Kruk Maria, Laskowska Marzena, Olszówka Marcin, Zaleśny Jacek
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 566
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
110.00 -14% 94.90
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 12
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8085-812-1.
EAN 9788380858121
Zostaw telefon

Ochrona praw i wolności system instytucjonalny w Rzeczypospolitej Polskiej.

Autor(zy): Kruk Maria, Olszówka Marcin, Godlewski Mariusz, Jarosz Mikołaj, Laskowska Marzena, Zaleśny Jacek.
ISBN: 978-83-8085-812-1.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 566
Format: B5
Okładka: miękka

Książka jest monografią poświęconą opisowi i analizie funkcjonowania szeroko rozumianego systemu kontroli, ochrony prawa i praworządności, realizowanego przez organy państwowe RP i europejskie instytucje organizacji międzynarodowych - Unii Europejskiej i Rady Europy, których Polska jest członkiem. Na analizowany w monografii system składa się polski wymiar sprawiedliwości - wszystkie polskie sądy (sądy powszechne, wojskowe, administracyjne i Sąd Najwyższy), polskie trybunały - Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu, Krajowa Rada Sądownictwa, prokuratura, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka, a także Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i Europejska Komisja na Rzecz Demokracji, czyli tzw. Komisja Wenecka. Prezentacja tych instytucji obejmuje ich genezę i ewolucję, rolę ustrojową i kompetencje oraz procedury ich funkcjonowania, stanowiący ich podstawę stan prawny i jego dynamikę w dobie transformacji, zwłaszcza w ostatnich latach (do końca 2018 r.), a w odniesieniu do instytucji europejskich - ich rolę w ochronie traktatów wiążących Polskę, jak i przestrzegania praw i wolności obywateli polskich w wiążącym RP europejskim porządku prawnym. Analizy poszczególnych instytucji poprzedza rozdział wstępny poświęcony omówieniu katalogu chronionych praw i wolności jako podstawowych wartości konstytucyjnych oraz sposobu ich regulacji prawnej w Polsce, w przeszłości i w Konstytucji RP z 1997 r., polskich ustawach i aktach prawa międzynarodowego. Czytelnik znajdzie także ogólną charakterystykę obowiązującego w Polsce instytucjonalnego systemu ich przestrzegania i ochrony.Monografia może stanowić cenną literaturę naukową, pomocną zarówno dla akademików w badaniach naukowych, jak i dla studentów prawa czy administracji w nauce prawa konstytucyjnego, dla prawników praktyków oraz dla wszystkich Czytelników zainteresowanych problematyką instytucjonalnej ochrony praw i wolności. Zespół autorski niniejszej monografii stanowią zarówno pracownicy naukowi polskich uczelni i placówek naukowych, jak i prawnicy, profesjonaliści w polskich i europejskich instytucjach ochrony prawa.

Od AutorówCzęść I. Ochrona prawna - cele, przedmiot, formyRozdział 1. PRAWA I WOLNOŚCI PRZEDMIOTEM OCHRONY PRAWNEJ1.1. Prawa i wolności

1.1.1. Uwagi wstępne

1.1.2. Problem praw i wolności w Polsce (PRL i transformacja)

1.1.3. Prawa człowieka

1.1.4. Europejski system ochrony praw i wolności

1.1.5. Nowe standardy

1.2. Prawa i wolności w Konstytucji RP z 1997 r.

1.2.1. Zasady ogólne

1.2.2. Katalog

1.3. System organów ochrony prawnej

1.3.1. Rozumienie instytucji ochrony prawnej i jej rodzaje

1.3.2. Ochrona prawna a priori i a posteriori

1.3.3. Organy ochrony prawnej

1.3.4. Systematyka organów ochrony prawnej

1.3.4.1. Organy rozstrzygające

1.3.4.2. Organy kontroli legalności

1.3.4.3. Organy pomocy prawnej

1.3.4.4. Międzynarodowe organy ochrony prawnejCzęść II. Organy wymiaru sprawiedliwościRozdział 2. ORGANIZACJA I ZASADY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI2.1. Uwagi wprowadzające

2.1.1. Pozycja ustrojowa sądów w systemie organów władzy państwowej

2.1.2. Władza sądownicza a wymiar sprawiedliwości

2.2. Konstytucyjne prawo do sądu

2.2.1. Ogólna charakterystyka prawa do sądu

2.2.2. Rzetelny proces sądowy

2.2.3. Prawo do rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie

2.2.3.1. Skarga na przewlekłość postępowania

2.2.4. Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego i zaskarżalności orzeczeń

2.3. Organizacja wymiaru sprawiedliwości

2.3.1. Rodzaje sądów

2.3.2. Sąd wyjątkowy i tryb doraźny

2.4. Zasada niezawisłości sędziowskiej

2.4.1. Istota niezawisłości

2.4.2. Gwarancje niezawisłości

2.5. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (ławnicy)

2.5.1. Zakres i forma udziału

2.5.2. Kwalifikacje ławników

2.5.3. Wybór ławnikówRozdział 3. SĄDY POWSZECHNE3.1. Uwagi wprowadzające

3.1.1. Podstawy prawne

3.1.2. Właściwość sądów

3.2. Struktura sądownictwa powszechnego

3.3. Organizacja wewnętrzna sądów

3.3.1. Wydziały

3.3.2. Wydziały sądu rejonowego

3.3.3. Wydziały sądu okręgowego

3.3.4. Wydziały sądu apelacyjnego

3.3.5. Regulamin urzędowania sądów powszechnych

3.4. Organy sądów

3.4.1. Struktura organów w sądach powszechnych

3.4.2. Prezes sądu

3.4.3. Kolegium sądu

3.4.4. Dyrektor sądu

3.5. Samorząd sędziowski

3.5.1. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji

3.5.2. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu

3.5.3. Zebranie sędziów danego sądu

3.6. Nadzór nad działalnością administracyjną sądów

3.7. Sędziowie

3.7.1. Kwalifikacje

3.7.2. Powołanie

3.7.3. Ustanie stosunku służbowego

3.7.4. Stan spoczynku

3.8. Prawa i obowiązki sędziego

3.9. Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów i asesorów sądowych

3.10. Aplikacja sędziowska

3.10.1. Model szkolenia przyszłych kadr sędziowskich

3.10.2. Kwalifikacje i nabór aplikantów

3.10.3. Organizacja i przebieg aplikacji

3.11. Asesorzy sądowi

3.11.1. Cel asesury

3.12. Referendarze sądowi

3.12.1 Istota instytucji

3.12.2. Kwalifikacje i zatrudnienie

3.13. Asystenci sędziówRozdział 4. SĄDY WOJSKOWE4.1. Uwagi wstępne

4.2. Geneza i ewolucja sądownictwa wojskowego w Polsce

4.3. Podstawy prawne

4.4. Struktura sądownictwa wojskowego

4.5. Organy sądów wojskowych

4.6. Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych

4.7. Sędziowie

4.8. Odpowiedzialność dyscyplinarna

4.9. Udział czynnika społecznego

4.10. Właściwość sądów wojskowychRozdział 5. SĄD NAJWYŻSZY5.1. Geneza i ewolucja Sądu Najwyższego

5.2. Podstawy prawne

5.3. Struktura wewnętrzna Sądu Najwyższego

5.3.1. Izby w SN

5.4. Organy Sądu Najwyższego

5.4.1. Rodzaje organów

5.4.2. Pierwszy Prezes SN

5.4.3. Prezesi SN

5.4.4. Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN i zgromadzenie sędziów izby SN

5.4.5. Kolegium Sądu Najwyższego

5.5. Sędziowie Sądu Najwyższego

5.5.1. Kwalifikacje

5.5.2. Procedura powołania

5.5.3. Wygaśnięcie stosunku służbowego

5.5.4. Stan spoczynku

5.5.5. Ławnicy SN

5.6. Właściwość Sądu Najwyższego

5.6.1. Zadania

5.6.2. SN jako sąd kasacyjny

5.6.3. Skarga nadzwyczajna

5.6.4. Pytania prawne do SN

5.6.5. Abstrakcyjne pytania prawne do SN

5.6.6. Postępowanie przed SNRozdział 6. SĄDY ADMINISTRACYJNE6.1. Powstanie i ewolucja sądownictwa administracyjnego w Polsce

6.2. Podstawy prawne

6.3. Zadania sądownictwa administracyjnego

6.4. Struktura sądownictwa administracyjnego w Polsce

6.4.1. Dwuszczeblowy system sądownictwa administarcyjnego

6.4.2. Właściwość WSA

6.4.3. Właściwość NSA

6.5. Struktura i organizacja wojewódzkich sądów administracyjnych

6.5.1. Skład i organy WSA

6.5.2. Prezes sądu

6.5.3. Zgromadzenie ogólne

6.5.4. Kolegium sądu

6.6. Struktura i organizacja Naczelnego Sądu Administracyjnego

6.6.1. Skład i organy NSA

6.6.2. Prezes NSA

6.6.3. Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA

6.6.4. Kolegium NSA

6.6.5. Struktura wewnętrzna NSA

6.7. Sędziowie sądów administracyjnych

6.7.1. Status sędziów sądów administracyjnych

6.7.2. Kwalifikacje do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego WSA

6.7.3. Kwalifikacje do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego NSA

6.8. Asesorzy sądowi

6.9. Pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej

6.10. Swoiste zasady postępowania sądowoadministracyjnego

6.10.1 Zasada niezwiązania granicami skargi

6.10.2. Zasada orzekania według stanu obowiązującego w dacie podjęcia zaskarżonego aktu lub czynności

6.10.3. Zasada dwuinstancyjnościRozdział 7. KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA7.1. Wstęp

7.2. Geneza powołania Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce

7.3. Europejska Sieć Krajowych Rad Sądownictwa

7.4. Pozycja Krajowej Rady Sądownictwa w systemie ustrojowym

7.5. Skład Krajowej Rady Sądownictwa - wybór członków i wygaśnięcie mandatu

7.6. Organy i tryb działania Krajowej Rady Sądownictwa

7.7. Kompetencje Krajowej Rady SądownictwaCzęść III. Trybunały

 

Rozdział 8. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY8.1. Geneza Trybunału Konstytucyjnego

8.1.1. Sądownictwo konstytucyjne w Europie

8.1.2. TK w Polsce

8.2. Trybunał Konstytucyjny w latach 1982-1997

8.2.1. Podstawy prawne

8.2.2. Model TK

8.2.3. Kadencja i powoływanie składu TK

8.2.4. Orzecznictwo

8.2.5. TK w okresie transformacji ustrojowej

8.3. Pod rządami Konstytucji RP z 1997 r.: koncepcja i podstawy prawne

8.3.1. Pozycja i charakter TK w nowej Konstytucji

8.3.2. Kryzys konstytucyjny

8.3.3. Podstawy prawne - retrospekcja

8.3.4. Podstawy prawne - stan aktualny

8.4. Organizacja Trybunału Konstytucyjnego

8.4.1. Skład i organy TK

8.5. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego

8.5.1. Wybór, kwalifikacje i status sędziów

8.6. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego

8.6.1. Zakres

8.6.2. Hierarchiczna kontrola norm

8.6.3. Skarga konstytucyjna

8.6.4. Pytanie prawne

8.6.5. Konstytucyjność celów lub działalności partii politycznych

8.6.6. Rozstrzyganie sporu kompetencyjnego

8.6.7. Stwierdzanie przeszkody w sprawowaniu urzędu Prezydenta RP

8.7. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

8.7.1. Składy orzekające, wyłączenie sędziego, sędzia sprawozdawca

8.7.2. Uczestnicy postępowania

8.7.3. Inicjowanie postępowania

8.7.4. Zasada skargowości i pisemności

8.7.5. Rozprawy i posiedzenia

8.7.6. Orzeczenia

8.8. Kancelaria i służby prawne Trybunału KonstytucyjnegoRozdział 9. TRYBUNAŁ STANU9.1. Uwagi wprowadzające

9.2. Tradycje odpowiedzialności konstytucyjnej w Polsce

9.3. Podstawy prawne

9.4. Delikt konstytucyjny

9.4.1. Podmioty odpowiedzialności konstytucyjnej

9.4.2. Przedmiot odpowiedzialności konstytucyjnej - delikt konstytucyjny

9.5. Delikt karny

9.6. Charakter Trybunału Stanu

9.7. Skład Trybunału Stanu

9.7.1. Warunki wyboru członków

9.7.2. Niezawisłość

9.7.3. Gwarancje niezawisłości

9.8. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

9.8.1. Parlamentarne stadium postępowania

9.8.1.1. Wniosek wstępny

9.8.1.2. Postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej

9.8.1.3. Rozstrzygnięcie parlamentarne

9.8.2. Postępowanie przed TS

9.8.2.1. Przebieg postępowania przed TS

9.8.3. Postępowanie wykonawcze

9.9. Praktyka w III RPCzęść IV. Organy kontroli przestrzegania prawa

 

Rozdział 10. PROKURATURA10.1. Rys historyczny

10.2. Podstawy prawne

10.3. Charakter prawnoustrojowy

10.4. Zadania i czynności

10.4.1. Współudział w wymiarze sprawiedliwości

10.4.1.1. Ściganie przestępstw

10.4.1.2. Udział w postępowaniu sądowym

10.4.1.3. Współudział w nadzorze judykacyjnym SN

10.4.1.4. Udział w nadzorze penitencjarnym

10.4.2. Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa (sensu stricto)

10.4.3. Badanie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania

10.5. Zasady organizacji i działania

10.5.1. Zasady organizacji

10.5.1.1. Jednolitość (niepodzielność)

10.5.1.2. Centralizm

10.5.1.3. Jednoosobowe kierownictwo

10.5.1.4. Hierarchiczne podporządkowanie

10.5.2. Zasady działania

10.5.2.1. Legalizm

10.5.2.2. Działanie z urzędu

10.5.2.3. Bezstronność

10.5.2.4. Współpraca z innymi organami władzy publicznej i organizacjami

10.5.2.5. Dewolucja

10.5.2.6. Substytucja

10.5.2.7. Indyferencja

10.5.2.8. Jednoosobowe wykonywanie czynności

10.6. Struktura prokuratury

10.6.1. Prokurator Generalny

10.6.2. Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym

10.6.3. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury

10.6.3.1. Prokuratura Krajowa

10.6.3.2. Prokuratura regionalna

10.6.3.3. Prokuratura okręgowa

10.6.3.4. Prokuratura rejonowa

10.6.4. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

10.7. Status prawny prokuratora

10.7.1. Warunki powołania

10.7.1.1. Aplikacja

10.7.1.2. Asesura

10.7.2. Niezależność

10.7.3. Gwarancje niezależności

10.7.3.1. Godne zachowanie

10.7.3.2. Niepołączalność

10.7.3.3. Oświadczenie majątkowe

10.7.3.4. Apolityczność

10.7.3.5. Immunitet

10.7.3.6. Uposażenie

10.7.3.7. Nieusuwalność

10.7.3.8. Odpowiedzialność dyscyplinarna i służbowa

10.7.3.9. Stan spoczynku

10.8. Asystenci prokuratorów

10.9. Samorząd prokuratorskiRozdział 11. NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI11.1. Uwagi wprowadzające

11.2. Geneza i ewolucja

11.3. Najwyższa Izba Kontroli jako konstytucyjny organ państwa

11.3.1. Uwagi ogólne

11.3.2. Naczelny organ kontroli państwowej

11.3.3. Podległość Sejmowi

11.3.4. Kolegialność działania

11.4. Struktura i organizacja Najwyższej Izby Kontroli

11.4.1. Prezes NIK

11.4.2. Kolegium NIK

11.4.3. Pozostałe jednostki

11.5. Charakterystyka kontroli sprawowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli

11.5.1. Uwagi ogólne

11.5.2. Podmioty objęte kontrolą państwową

11.5.3. Kryteria kontroli państwowej

11.6. Przebieg i skutki postępowania kontrolnegoRozdział 12. KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI12.1. Uwagi wprowadzające

12.2. Geneza i ewolucja

12.3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako konstytucyjny organ państwa

12.4. Organizacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

12.4.1. Skład i tryb działania

12.4.2. Powoływanie członków KRRiT

12.4.3. Kadencja i odwoływanie członków KRRiT

12.4.4. Status członka KRRiT

12.4.5. Przewodniczący KRRiT

12.4.6. Odpowiedzialność konstytucyjna członków KRRiT

12.5. Zadania (funkcje) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

12.6. Kompetencje prawotwórcze Krajowej Rady Radiofonii i TelewizjiRozdział 13. RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH13.1. Uwagi wprowadzające

13.1.1. Geneza i istota instytucji ombudsmana

13.1.2. Geneza i ewolucja instytucji RPO w Polsce

13.1.3. Podstawy prawne

13.2. Funkcje i kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich

13.2.1. Działania RPO w sprawach indywidualnych

13.2.2. Działania RPO w sprawach generalnych

13.2.2.1. Działania RPO w zakresie tworzenia prawa

13.2.2.2. Działania RPO w zakresie stosowania prawa przez organy administracji publicznej

13.2.2.3. Udział RPO w postępowaniu sądowym

13.2.2.4. Działania RPO w zakresie kontroli konstytucyjności prawa

13.3. Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności i stanie przestrzegania wolności i praw

13.4. Status ustrojowy Rzecznika Praw Obywatelskich

13.4.1. Warunki powołania

13.4.2. Niezawisłość i niezależność

13.4.3. Gwarancje niezawisłości

13.4.3.1. Nieodwoływalność

13.4.3.2. Odpowiedzialność RPO przed Sejmem

13.4.3.3. Niepołączalność

13.4.3.4. Apolityczność

13.4.3.5. Immunitet

13.5. Organizacja

13.6. PraktykaRozdział 14. RZECZNIK PRAW DZIECKA14.1. Uwagi wprowadzające

14.1.1. Geneza instytucji RPD w Polsce

14.1.2. Podstawy prawne

14.2. Funkcje i kompetencje Rzecznika Praw Dziecka

14.2.1. Działania RPD w sprawach indywidualnych

14.2.2. Działania RPD w sprawach generalnych

14.3. Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności i stanie przestrzegania praw dziecka

14.4. Status ustrojowy Rzecznika Praw Dziecka

14.4.1. Warunki powołania

14.4.2. Niezależność

14.4.3. Gwarancje niezależności

14.4.3.1. Nieodwoływalność

14.4.3.2. Niepołączalność

14.4.3.3. Apolityczność

14.4.3.4. Immunitet

14.5. Organizacja

14.6. PraktykaCzęść V. Ochrona prawna w prawie międzynarodowym i Unii EuropejskiejRozdział 15. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA15.1. Uwagi wprowadzające

15.1.1. Rada Europy

15.1.2. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

15.1.3. Utworzenie ETPCz

15.1.4. Podstawy prawne

15.2. Organizacja Trybunału

15.2.1. Kierowanie Trybunałem

15.2.2. Zgromadzenie plenarne

15.3. Status sędziego

15.3.1. Kwalifikacje kandydata na sędziego

15.3.2. Wybór sędziów

15.3.3. Kadencja i odwołanie

15.3.4. Wymogi sprawowania urzędu

15.4. Właściwość Trybunału

15.4.1. Skargi indywidualne

15.4.1.1. Podmiot skarżący, przedmiot skargi i państwo, przeciwko któremu możliwe jest wniesienie skargi indywidualnej

15.4.1.2. Wymogi dopuszczalności skargi

15.4.2. Sprawy międzynarodowe

15.4.3. Opinie doradcze

15.5. Postępowanie przed Trybunałem

15.5.1. Zasady postępowania

15.5.2. Skład jednego sędziego

15.5.3. Komitety trzech sędziów

15.5.4. Izby siedmiu sędziów

15.5.5. Wielka Izba siedemnastu sędziów

15.5.6. Obowiązek państw współpracy z Trybunałem

15.5.7. Środki tymczasowe

15.5.8. Interwencja strony trzeciej

15.5.9. Skreślenie skargi z listy

15.5.10. Rozpatrzenie sprawy

15.5.11. Dochodzenie i ustalenia faktyczne

15.5.12. Możliwość zrzeczenia się właściwości

15.5.13. Polubowne załatwienie sprawy

15.5.14. Jednostronne oświadczenie

15.6. Wyroki

15.6.1. Ostateczność wyroku

15.6.2. Moc obowiązująca

15.6.3. Słuszne zadośćuczynienie

15.6.4. Procedura wyroku pilotażowego

15.6.5. Wykonanie wyroku

15.6.6. Wniosek o interpretację wyroku

15.6.7. Wniosek o rewizję wyroku

15.7. Praktyka

15.7.1. Ogólna aktywność

15.7.2. Wpływ orzecznictwa ETPCz na państwa członkowskie Rady EuropyRozdział 16. TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ16.1. Uwagi wprowadzające

16.2. Rola Trybunału Sprawiedliwości w porządku prawnym Unii Europejskiej

16.3. Skład i organizacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

16.3.1. Trybunał Sprawiedliwości

16.3.1.1. Skład

16.3.1.2. Prezes i wiceprezes oraz zgromadzenie ogólne

16.3.1.3. Składy orzekające

16.3.1.4. Rzecznicy generalni

16.3.1.5. Sekretarz

16.3.2. Sąd

16.3.2.1. Skład

16.3.2.2. Organizacja wewnętrzna

16.4. Kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

16.4.1. Pytania prejudycjalne

16.4.1.1. Przedmiot pytań prejudycjalnych

16.4.1.2. Pojęcie sądu krajowego, jego uprawnienia i obowiązki

16.4.1.3. Moc wiążąca orzeczeń prejudycjalnych

16.4.1.4. Problem oceny zgodności prawa krajowego z prawem Unii w trybie prejudycjalnym

16.4.2. Skargi o stwierdzenie nieważności aktów prawa Unii

16.4.2.1. Akty podlegające zaskarżeniu

16.4.2.2. Podmioty mające legitymację do wniesienia skargi

16.4.2.3. Podstawy skargi

16.4.2.4. Termin na wniesienie skargi

16.4.2.5. Skutki stwierdzenia nieważności aktu

16.4.2.6. Skarga na zaniechanie

16.4.2.7. Zarzut bezprawności

16.4.3. Skargi o stwierdzenie uchybienia państwa członkowskiego

16.4.3.1. Pojęcie uchybienia

16.4.3.2. Tryb postępowania

16.4.3.3. Stwierdzenie uchybienia i obowiązki państwa członkowskiego

16.4.3.4. Sankcje

16.4.4. Pozostałe kompetencje TSUE

16.4.5. Środki dochodzenia roszczeń opartych na prawie Unii

16.5. Właściwość Trybunału Sprawiedliwości i Sądu. Odwołania

16.5.1. Podział kompetencji między TSUE a Sądem

16.5.2. Odwołania

16.6. Postępowanie

16.6.1. Reżim językowy

16.6.2. Reprezentacja stron

16.6.3. Wszczęcie sprawy

16.6.3.1. Skargi bezpośrednie

16.6.3.2. Wnioski prejudycjalne

16.6.3.3. Odwołania

16.6.3.4. Wnioski o opinię

16.6.4. Przebieg postępowania

16.6.5. Środki tymczasowe

16.6.6. Orzeczenia

16.7. Statystyki sądoweRozdział 17. EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH17.1. Geneza

17.2. Podstawy prawne

17.3. Status ustrojowy

17.3.1. Warunki wybieralności

17.3.2. Kadencja

17.3.3. Niezależność

17.3.4. Sposób działania

17.4. Zadania

17.4.1. Rozpatrywanie skarg. Dopuszczalność skargi

17.4.2. „Niewłaściwe administrowanie" jako przedmiot kontroli Rzecznika

17.4.3. Formalne wymagania skargi

17.4.4. Postępowanie w sprawie skargi

17.4.4.1. Wstępne rozpatrzenie skargi

17.4.4.2. Podjęcie dochodzenia w sprawie skargi

17.4.5. Skutek rozpatrzenia skargi

17.4.6. Wystąpienia

17.5. Rzecznik a inne organy UE i rzecznicy krajowi

17.6. PraktykaRozdział 18. EUROPEJSKA KOMISJA NA RZECZ DEMOKRACJI PRZEZ PRAWO (TZW. KOMISJA WENECKA)18.1. Uwagi wprowadzające

18.2. Podstawy prawne

18.3. Zadania

18.4. Członkostwo

18.5. Organizacja

18.6. Formy działania

18.6.1. Opinie indywidualne

18.6.2. Opinie generalne

18.6.3. Amicus curiae

18.7. Moc prawna opinii

18.8. PraktykaBibliografia

Noty o autorach

Maria Krukprof. dr hab., dr h.c., Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w latach 2000-2003, ekspert Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Opublikowała ponad dwieście prac naukowych.Marcin Olszówkadr, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, głównie z zakresu prawa konstytucyjnego i prawa wyznaniowego.Mariusz Godlewskiadwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, asystent w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa  i Administracji Uczelni Łazarskiego, członek Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, członek Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, członek Komisji Egzaminacyjnej na Egzamin Adwokacki.Mikołaj Jaroszabsolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Krajowej Szkoły Administracji we Francji. Były pracownik Urzędu  Komitetu Integracji Europejskiej i Ministerstwa  Spraw Zagranicznych, gdzie pełnił między innymi funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej.  Reprezentował Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Obecnie  eferendarz w gabinecie rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.  Marzena Laskowskadr, w latach 2003-2009 asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego, od 2009 r. ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.Jacek Zaleśnydr hab., Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w polskim i porównawczym prawie konstytucyjnym.Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy