• Kategorie
  • Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.

Podtytuł Instruktaż. Wzory. Przykłady
Autor(zy) Sadlik Ryszard
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2012
Wydanie II
Ilość stron 124
Format B5
Okładka miękka
136.50 -15% 115.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-077-4
EAN 9788378040774

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.
Instruktaż. Wzory. Przykłady

Autor: Sadlik Ryszard.
ISBN: 978-83-7804-077-4
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2012
Wydanie :II
Ilość stron: 124
Format: B5
Okładka: miękka

Drugie wydanie książki cenionej za przejrzystość i bardzo praktyczne wyjaśnienie tematu.

Kiedy i na jakich zasadach można pociągnąć do odpowiedzialności pracownika?
Jak zabezpieczyć mienie firmy w umowie z pracownikiem?
Jak ustrzec się przed nieuczciwością?


Kompleksowe, instruktażowe wyjaśnienie zasad pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności – zarówno materialnej, jak i porządkowej.
Kiedy jest to możliwe, jakiej kwoty może się domagać pracodawca, kiedy można zastosować przepisy prawa cywilnego, jak zawrzeć ugodę?
Bogate przykłady z praktyki autora jako sędziego pomogą rozwiać wszelkie wątpliwości.

Cenne dla kadrowych są wzory pism z objaśnieniami.

 

Wstęp ...........................................................................................................7

Część pierwsza

Od po wie działność ma te rial na ..................................................................9

Uwagi ogólne .............................................................................................11

Rozdział I

Prze słanki odpowiedzialności materialnej pracowników ......................13

1. Wina pracownika ...........................................................................13

2. Szkoda pracodawcy ........................................................................14

3. Bez prawność ...................................................................................17

4. Związek przyczynowy ...................................................................20

Rozdział II

Odpowiedzialność ma te rial na w przypadku winy nie umyślnej

pracownika ................................................................................................21

1. Tyl ko za rze czy wi stą stra tę ...........................................................21

2. Trzy krot ność wy na gro dze nia ........................................................22

3. Przy czy nie nie się pra co daw cy lub in nej oso by do po wsta nia

szko dy .............................................................................................23

4. Gdy szko dę wy rzą dzi ło kil ku pra cow ni ków .................................24

Rozdział III

Od po wie dzial ność ma te rial na w przy pad ku wi ny umyśl nej

pra cow ni ka ................................................................................................27

1. Po ję cie wi ny umyśl nej ....................................................................27

2. Peł na od po wie dzial ność ................................................................29

3. Wy rzą dze nie szko dy przez kil ku pra cow ni ków ...........................29

Rozdział IV

Ro szcze nia pra co daw cy, któ ry na pra wił szko dę wy rzą dzo ną

przez pra cow ni ka oso bie trze ciej .............................................................33

1. Gdy szko da wy rzą dzo na tyl ko przy okaz ji pra cy ..........................34

2. Od po wie dzial ność pra cow ni ka .....................................................35

3. Przy pra cow ni kach tym cza so wych ..............................................37

4. W ra zie zmia ny pra co daw cy ..........................................................37

5. Jak li czyć prze daw nie nie ...............................................................38

Rozdział V

Od po wie dzial ność za mie nie po wie rzo ne ...............................................41

1. Nie tyl ko do pra cow ni ków .............................................................42

2. Po wie rze nie mie nia ....................................................................... 44

3. Od po wie dzial ność pra cow ni ka za nie roz li cze nie się

z po bra nej go tów ki ..........................................................................46

4. Od po wie dzial ność pra cow ni ka za kra dzież po wie rzo ne go

mu po jaz du......................................................................................47

5. Oko li cznoś ci wy łą cza ją ce od po wie dzial ność pra cow ni ka ...........49

Rozdział VI

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej ................................53

1. For ma umo wy o wspól nej od po wie dzial no ści ..............................53

2. Wa run ki za war cia umo wy .............................................................54

3. Za kaz po gar sza nia sy tua cji pra cow ni ków w tre ści umo wy ........55

3.1. Nie do pu szczal ność zgo dy na przy szłe po trą ce nia ..................56

3.2. Nie do pu szczal ność za pi sów zmie nia ją cych za sa dy

od po wie dzial no ści ma te rial nej ...............................................58

3.3. Nie do pu szczal ność od po wie dzial no ści so li dar nej .................59

3.4. Nie do pu szczal ność ka ry umow nej .........................................60

4. Roz wią za nie umo wy ......................................................................61

4.1. Wy po wie dze nie ........................................................................62

4.2. Po ro zu mie nie stron ..................................................................62

4.3. Od stą pie nie od umo wy ............................................................63

5. Umo wa po prze ję ciu za kła du pra cy .............................................. 64

Rozdział VII

Za bez pie cze nie wek slo we pra co daw cy ....................................................67

Rozdział VIII

Prze daw nie nie od po wie dzial no ści ma te rial nej pra cow ni ków ...............69

1. Przy wi nie nie u myśl nej..................................................................69

2. Przy wi nie umyśl nej .......................................................................71

3. Bieg ter mi nów prze daw nie nia .......................................................73

4. Sku tek prze daw nie nia ....................................................................74

Rozdział IX

Do cho dze nie przez pra co daw cę ro szczeń z ty tu łu

od po wie dzial no ści ma te rial nej pra cow ni ków .........................................75

1. Wła ści wość są du .............................................................................75

1.1. Wła ści wość miej sco wa .............................................................75

1.2. Wła ści wość rze czo wa ..............................................................77

2. Po zew pra co daw cy .........................................................................77

3. Róż ne ro dza je po stę po wań .............................................................78

4. Ugo da z pra cow ni kiem ...................................................................79

4.1. Isto ta ugo dy ..............................................................................80

4.2. Za war cie ugo dy ........................................................................80

4.3. Nie do pu szczal ność ugo dy ......................................................81

4.4. Ko szty przy za war ciu ugo dy ...................................................82

4.5. W ra zie kwe stio no wa nia ugo dy ..............................................83

Część druga

Od po wie dzial ność po rząd ko wa ..............................................................85

Uwagi ogólne .............................................................................................87

Rozdział I

Ro dza je kar i prze słan ki od po wie dzial no ści ...........................................89

1. Oko li cznoś ci u względ nia ne przy wy mia rze ka ry ........................ 90

2. Za wia do mie nie pra cow ni ka ...........................................................91

3. Brak za ka zu ku mu la cji ...................................................................93

Rozdział II

Ogra ni cze nia cza so we wy mie rze nia ka ry po rząd ko wej .........................95

Rozdział III

Ko nie czność wy słu cha nia pra cow ni ka ....................................................99

Rozdział IV

Sprze ciw wo bec wy mie rzo nej ka ry ........................................................101

1. Do pu szczal ność ure gu lo wa ń bar dziej ko rzy stnych

dla pra cow ni ków ..........................................................................103

Rozdział V

Po stę po wa nie przed są dem pra cy ...........................................................105

Część trzecia

Wzo ry z ob jaś nie nia mi ...........................................................................109

1. Umo wa o wspól nej od po wie dzial no ści za po wie rzo ne

mie nie ............................................................................................111

2. Po zew pra co daw cy o od szko do wa nie przy wi nie

nie u myśl nej ...................................................................................114

3. Po zew o od szko do wa nie, gdy szko dę wy rzą dzo no w mie niu

po wie rzo nym ................................................................................117

4. Pro to kół wy słu cha nia pra cow ni ka ..............................................120

5. Za wia do mie nie o wy mie rzo nej ka rze po rząd ko wej ....................122

6. Odrzucenie sprzeciwu pracownika .............................................124

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.