• Kategorie
 • Opłata reklamowa.

Podtytuł Wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem
Autor(zy) Sputowski Arkadiusz Jerzy, Wojdylak-Sputowska Zofia
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2016
Wydanie I
Ilość stron 248
Format B5
Okładka miękka
157.50 -18% 129.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-268-6.
EAN 9788378042686

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Opłata reklamowa.
Wzory uchwał, postanowień i decyzji z komentarzem

Autor(zy): Wojdylak-Sputowska Zofia, Sputowski Arkadiusz Jerzy.
ISBN: 978-83-7804-268-6.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2016
Wydanie :I
Ilość stron: 248
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym. Stan prawny na 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zmienioną przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz. 774 z późn. zm.), rada gminy może wprowadzić opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.


Niniejsze opracowanie to komplet wzorcowej dokumentacji – 58 wzorów uchwał, postanowień, decyzji i protokołów związanych z realizacją przez gminy zadań z zakresu opłaty reklamowej:

 • Uchwały w sprawie opłaty reklamowej
 • Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty reklamowej
 • Upoważnienia dla pracowników zajmujących się opłatą reklamową
 • Wzory pism dotyczących kontroli finansowo-księgowej
 • Wnioski wierzyciela opłaty reklamowej
 • Kontrola w zakresie opłaty reklamowej
 • Postępowanie karne skarbowe w sprawie opłaty reklamowej
 • Karty usług w zakresie opłaty reklamowej


Korzystając z opracowania, dowiesz się:

 • jakie elementy powinna zawierać deklaracja na opłatę reklamową;
 • jak skonstruować uchwałę o stawkach opłaty reklamowej;
 • jak opracować uchwałę w sprawie zwolnień z opłaty reklamowej;
 • jak wszcząć postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia opłaty reklamowej i jak wydać decyzję ustalającą opłatę reklamową;
 • jak przeprowadzić czynności sprawdzające w zakresie opłaty reklamowej;
 • jak sporządzić upomnienie i tytuł wykonawczy na zaległość w opłacie reklamowej;
 • jak udzielić pracownikowi urzędu upoważnienia do zajmowania się sprawami związanymi z opłatą reklamową;
 • jak skonstruować kartę usług w zakresie opłaty reklamowej;
 • jak „zaliczyć” podatek od nieruchomości na opłatę reklamową oraz
 • jak „połączyć” opłatę za zajęcie pasa drogowego z opłatą reklamową.


Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach, łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce).
 

 

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Od autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

1. Uchwały w sprawie opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej

od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych . . 13

1.2. Uchwała w sprawie opłaty reklamowej – stawki podstawowe . . . . . 15

1.3. Uchwała w sprawie opłaty reklamowej – zróżnicowanie stawek opłaty . . .  . . . 17

1.4. Uchwała w sprawie inkasa opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . 19

1.5. Uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty reklamowej . . . . . . . . . . 21

1.6. Uchwała w sprawie wprowadzenia obowiązku składania organowi

podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia tablic

reklamowych lub urządzeń reklamowych deklaracji na opłatę

reklamową, określenia wzoru deklaracji na opłatę reklamową,

określenia terminu, warunków oraz trybu składania tej deklaracji . . . 23

1.7. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty reklamowej od

umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych;

określenia wysokości opłaty reklamowej; zarządzenia poboru opłaty

reklamowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso; wprowadzenia

zwolnień przedmiotowych w opłacie reklamowej; wprowadzenia

obowiązku składania organowi podatkowemu właściwemu

ze względu na miejsce położenia tablic reklamowych lub urządzeń

reklamowych deklaracji na opłatę reklamową, określenia wzoru

deklaracji na opłatę reklamową, określenia terminu, warunków

oraz trybu składania tej deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1.8. Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty opłaty reklamowej kartą

płatniczą i innym instrumentem płatniczym . . . . . . . . . . . . . . 46

1.9. Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej od opłaty

reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2. Postępowanie w sprawie ustalenia opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . 51

2.1. Postanowienie o wszczęciu postępowania – ogólne . . . . . . . . . . . 51

2.2. Postanowienie o niemożności załatwienia sprawy w terminie . . . . . 55

2.3. Decyzja o odroczeniu terminu do złożenia deklaracji

na opłatę reklamową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2.4. Decyzja o odmowie odroczenia terminu do złożenia deklaracji

na opłatę reklamową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.5. Protokół sporządzony na okoliczność . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.6. Postanowienie / wezwanie w sprawie przedstawienia dowodu

w sprawie ustalenia opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.7. Postanowienie w sprawie przeprowadzenia dowodu w sprawie

ustalenia opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

2.8. Adnotacja urzędowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.9. Zawiadomienie o terminie zapoznania się z aktami sprawy . . . . . . 76

2.10. Oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy . . . . . . . . . . . . 79

2.11. Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie opłaty reklamowej . . . 81

2.12. Decyzja ustalająca wysokość opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . 85

2.13. Postanowienie o sprostowaniu błędu rachunkowego w decyzji . . . . 90

2.14. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji . . . . . . 94

2.15. Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej

wykonalności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

2.16. Pismo przekazujące odwołanie do organu odwoławczego . . . . . . . 102

2.17. Postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania . . . . . . . . . . . 104

2.18. Wezwanie do wyjaśnienia przyczyn niezłoŜenia deklaracji

na opłatę reklamową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

2.19. Wezwanie do uzupełnienia braków w złożonej deklaracji

na opłatę reklamową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

2.20. Wezwanie do wyjaśnienia wątpliwości w deklaracji na opłatę

reklamową / w załącznikach do deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . 113

2.21. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty reklamowej . . . . . . 116

2.22. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty reklamowej wraz

z opłatą prolongacyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

2.23. Decyzja o rozłożeniu zapłaty opłaty reklamowej na raty . . . . . . . . 124

2.24. Decyzja o rozłożeniu zapłaty opłaty reklamowej na raty wraz

z opłatą prolongacyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

2.25. Decyzja o odroczeniu terminu płatności zaległości w opłacie

reklamowej wraz z opłatą prolongacyjną . . . . . . . . . . . . . . . . 134

2.26. Postanowienie o wszczęciu postępowania – zmiana decyzji

ostatecznej ustalającej podatek od nieruchomości . . . . . . . . . . . 139

2.27. Decyzja w sprawie zmiany decyzji ostatecznej ustalającej podatek

od nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

2.28. Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty w podatku od nieruchomości

na poczet opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

2.29. Wniosek o zaliczenie zapłaconego podatku od nieruchomości

na poczet opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

2.30. Wezwanie organu w związku z wnioskiem o zaliczenie podatku

od nieruchomości na poczet opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . 153

3. Upoważnienia dla pracowników zajmujących się opłatą reklamową . . . . . . 157

3.1. Upoważnienie do podpisywania pism / postanowień / decyzji /

wezwań w zakresie opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

3.2. Wzór pełnomocnictwa dla pracownika wierzyciela właściwego

w sprawie opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

4. Wzory pism dotyczących kontroli finansowo-księgowej . . . . . . . . . . . . . 167

4.1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru

i ewidencji opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

4.2. Ewidencja opłaty reklamowej w księdze rachunkowej.

Prowadzenie ewidencji szczegółowej. Ewidencja przypisów,

odpisów, wpłat, zwrotów. Dokumentowanie operacji

gospodarczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

4.3. Wzór polecenia księgowania w zakresie opłaty reklamowej . . . . . . 183

5. Wnioski wierzyciela opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

5.1. Wypełniony wzór upomnienia na zaległość w opłacie reklamowej . . 185

5.2. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – zaległość

w opłacie reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

5.3. Wypełniony wzór tytułu wykonawczego na zaległość w opłacie

reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

6. Kontrola w zakresie opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

6.1. Zarządzenie w sprawie ustalenia procedur przeprowadzania

czynności sprawdzających oraz kontroli finansowo-podatkowej

w zakresie opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

6.2. Zarządzenie w sprawie określenia procedury rozliczania i kontroli

inkasentów opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

6.3. Protokół oględzin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

6.4. Protokół kontroli podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

7. Postępowanie karne skarbowe w zakresie opłaty reklamowej . . . . . . . . . . 217

7.1. Zawiadomienie o niezłożeniu w terminie deklaracji na opłatę

reklamową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

7.2. Pismo wyrażające czynny Żal podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . 220

7.3. Zawiadomienie o zmianie okoliczności w sprawie karnej

skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

8. Karty usług w sprawach opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

8.1. Ustalenie opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

8.2. Decyzja na zajęcie pasa drogowego – reklama . . . . . . . . . . . . . 230

8.3. Wniosek o zajęcie pasa drogowego – umieszczenie reklamy . . . . . 234

8.4. Zaliczenie podatku od nieruchomości na poczet opłaty

reklamowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

9. Wyciąg z przepisów dotyczących opłaty reklamowej . . . . . . . . . . . . . . 241

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.