• Kategorie
  • Opłata za odpady komunalne.

Podtytuł Wzory pism, postanowień i innych dokumentów
Autor(zy) Sputowski Arkadiusz Jerzy, Wojdylak-Sputowska Zofia
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 264
Format B5
Okładka miękka
199.50 -15% 169.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-723-0.
EAN 9788378047230

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Opłata za odpady komunalne.
Wzory pism, postanowień i innych dokumentów

Autorzy: Wojdylak-Sputowska Zofia, Sputowski Arkadiusz Jerzy.
ISBN: 978-83-7804-723-0.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 264
Format: B5
Okładka: miękka

Książka z suplementem elektronicznym.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zdecydowanej przebudowie. Niniejsze opracowanie odnosi się zarówno do postępowania dotyczącego opłaty za odbieranie odpadów komunalnych, jak i do postępowań w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
W opracowaniu zawarto zbiór 84 gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych.
 
Niniejsza publikacja podpowie:

  • jak wszcząć i przeprowadzić postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji w sprawie określenia opłaty za oddawanie odpadów komunalnych;
  • jakie elementy powinno zawierać zawiadomienie właściciela nieruchomości o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • jak orzec o utracie prawa do zwolnienia podatkowego w przypadku naruszenia zasad kompostowania bioodpadów;
  • jak wydać decyzję w przypadku naruszenia zasad selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;
  • jak na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej powołać świadka;
  • jak sprawnie i efektywnie przeprowadzić kontrolę podatkową w zakresie wykonywania obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania tzw. e-standardu kontroli podatkowej;
  • jak sporządzić zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia oraz wykroczenia karnego skarbowego;
  • jak zabezpieczyć interesy strony, która nie może skutecznie występować w postępowaniach.

 
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia bezpośrednią pracę na plikach oraz łatwe i szybkie ich dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce).
Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

 

Wykaz użytych skrótów 9

Wykaz aktów prawnych 11

Wstęp 13

1. Opłata za odbieranie odpadów komunalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wysokości opłaty za odbieranie odpadów komunalnych 18

1.2. Wezwanie strony do przedłożenia oryginału dokumentu 22

1.3. Postanowienie o przesłuchaniu strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1.4. Postanowienie o powołaniu na świadka 27

1.5. Postanowienie o odmowie powołania na świadka . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.6. Informacja o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 32

1.7. Decyzja w sprawie nałożenia obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych 34

1.8. Decyzja w sprawie przedłużenia obowiązku uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych 37

2. Czynności sprawdzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2.1. Wezwanie do wyjaśnienia przyczyn niezłożenia deklaracji podatkowej 43

2.2. Wezwanie do uzupełnienia braków w złożonej deklaracji podatkowej . . . . . 47

2.3. Wezwanie do wyjaśnienia wątpliwości w złożonej deklaracji podatkowej / załącznikach do deklaracji. 50

2.4. Korekta deklaracji podatkowej / załączników do deklaracji 53

2.5. Zawiadomienie o nieuznaniu korekty deklaracji podatkowej . . . . . . . . . . 56

3. Przedstawiciel w postępowaniu podatkowym 59

3.1. Wniosek do sądu rejonowego o wyznaczenie kuratora dla osoby

niezdolnej do czynności prawnych / osoby nieobecnej 60

3.2. Postanowienie o wyznaczeniu dla osoby nieobecnej tymczasowego pełnomocnika szczególnego 63

3.3. Wniosek o wyznaczenie adwokata / radcy prawnego jako tymczasowego pełnomocnika szczególnego 66

3.4. Wniosek o wyznaczenie doradcy podatkowego jako tymczasowego pełnomocnika szczególnego 69

3.5. Wniosek do sądu rejonowego o ustanowienie kuratora spadku . . . . . . . . . 71

4. Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .. 73

4.1. Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie

odpadami komunalnymi dla właściciela nieruchomości 75

5. Postępowanie podatkowe w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . . 79

5.1. Postanowienie o wszczęciu postępowania o utracie prawa do zwolnienia . . . . 82

5.2. Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na niedopełnienie

obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych 85

5.3. Postanowienie o wszczęciu postępowania z uwagi na brak

deklaracji / wątpliwości co do złożonej deklaracji . . . . . . . . . . . . . . . . 88

5.4. Zawiadomienie organu gminy / właściciela nieruchomości o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 91

5.5. Postanowienie / wezwanie w sprawie przedstawienia dowodu . . . . . . . . . 92

5.6. Postanowienie / zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu . . . . . . . . . . 95

5.7. Wezwanie strony do czynności urzędowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5.8. Adnotacja urzędowa w sprawie podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

5.9. Protokół sporządzony na okoliczność 102

5.10. Protokół przesłuchania strony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

5.11. Protokół oględzin 107

5.12. Postanowienie o powołaniu na świadka 109

5.13. Postanowienie o odmowie powołania na świadka 113

5.14. Postanowienie / zgoda na oświadczenie strony zastępujące dowód 117

5.15. Oświadczenie składane przez stronę zastępujące dowód w sprawie 120

5.16. Zawiadomienie o prawie zapoznania się z aktami sprawy 122

5.17. Oświadczenie o zapoznaniu się z aktami sprawy 124

5.18. Decyzja o umorzeniu z urzędu postępowania podatkowego . . . . . . . . . 125

5.19. Decyzja o umorzeniu na wniosek strony postępowania podatkowego . . . . 128

5.20. Decyzja o utracie prawa do zwolnienia w opłacie

za gospodarowanie odpadami komunalnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

5.21. Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 136

5.22. Decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 139

5.23. Postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności 142

5.24. Postanowienie o sprostowaniu błędu rachunkowego w decyzji 145

5.25. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji 148

5.26. Pismo przekazujące odwołanie do organu odwoławczego 151

5.27. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania ostatecznej decyzji . . . . . . . . 153

5.28. Postanowienie o ustaleniu kosztów postępowania 156

6. Zarządzanie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi 161

6.1. Postanowienie o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości 162

6.2. Decyzja w sprawie określania wysokości nadpłaty w opłacie . . . . . . . . . 165

6.3. Decyzja w sprawie określania wysokości nadpłaty w opłacie 167

6.4. Decyzja w sprawie odmowy stwierdzenia nadpłaty w opłacie 169

6.5. Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty w opłacie na poczet zaległości . . . . . 172

6.6. Postanowienie o zaliczeniu nadpłaty w opłacie na poczet bieżących zobowiązań podatkowych 175

6.7. Karta odpisu przedawnionej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi – z poleceniem odpisu kwoty przedawnionej 178

7. Ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi . . . . . . . . . . . . 181

7.1. Decyzja o odroczeniu terminu złożenia deklaracji podatkowej 183

7.2. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty / rozłożeniu na raty

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . . . . . . . . . . . . . . 186

7.3. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłaty / rozłożeniu na raty

zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 191

7.4. Decyzja o umorzeniu zaległości podatkowej w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi 197

7.5. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (I) . . . . . . . . . . . . . . . . 201

7.6. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (II) 204

7.7. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

7.8. Decyzja o umorzeniu z urzędu zaległości podatkowej w opłacie

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

8. Kontrola podatkowa 213

8.1. Zawiadomienie o niemożności zakończenia kontroli w terminie . . . . . . . 216

8.2. Oświadczenie o rezygnacji z prawa uczestnictwa

w czynnościach kontrolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

8.3. Protokół oględzin lokalu mieszkalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

8.4. Postanowienie o zawieszeniu kontroli podatkowej 221

8.5. Postanowienie o umorzeniu kontroli podatkowej 223

8.6. Wniosek o wydanie dokumentów na czas kontroli 225

8.7. Postanowienie o wezwaniu strony lub innej osoby uwzględniające obowiązek przekazania dokumentów / ksiąg podatkowych w formie e-dokumentów 226

8.8. Żądanie dokumentów od kontrahenta 229

8.9. Pokwitowanie otrzymania dokumentów na czas trwania kontroli 232

8.10. Wniosek do prokuratury o wyrażenie zgody na kontrolę . . . . . . . . . . . 233

8.11. Protokół czynności kontrolnych wykonanych za zgodą prokuratora 235

8.12. Protokół badania ksiąg rachunkowych 236

8.13. Protokół sporządzony na okoliczność wykonanych czynności

sprawdzających u kontrahenta podatnika 238

8.14. Wniosek o udostępnienie nieruchomości / ich części / rzeczy . . . . . . . . 240

8.15. Zawiadomienie o przeprowadzeniu dowodu w czasie kontroli 242

8.16. Protokół kontroli podatkowej 244

8.17. Postanowienie o nieuwzględnieniu zastrzeżeń do protokołu kontroli . . . . 246

8.18. Postanowienie o uchybieniu terminowi do wniesienia zastrzeżeń do protokołu kontroli 249

9. Odpowiedzialność za wykroczenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi .  . . 253

9.1. Zawiadomienie o uporczywym niepłaceniu opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 256

9.2. Zawiadomienie o utrudnianiu kontroli podatkowej . . . . . . . . . . . . . . . 258

9.3. Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia niezłożenia deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . . . . . . . 261

9.4. Zawiadomienie o popełnieniu  wykroczenia złożenia informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, niezgodne ze stanem faktycznym 263

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.