• Kategorie
 • Prawo budowlane .

Podtytuł Najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 19 września 2020 r
Autor(zy) Legat Agata, Wielańczyk-Grzelak Edyta
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 229
Format B5
Okładka miękka
220.50 -14% 189.90
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-743-8.
EAN 9788378047438

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Prawo budowlane .
Najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 19 września 2020 r

Autorzy: Legat Agata, Wielańczyk-Grzelak Edyta.
ISBN: 978-83-7804-743-8.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 229
Format: B5
Okładka: miękka

Prawo budowlane – najnowsze przepisy, najważniejsze regulacje.
 
Inwestor, który planuje budowę, musi spełnić wiele wymogów formalnych, które stawia przed nim ustawa – Prawo budowlane i nie tylko. Poruszanie się w gąszczu skomplikowanych przepisów i procedur administracyjnych nastręcza w praktyce wiele problemów.
 
Publikacja to nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy szukają rzetelnych informacji na temat najważniejszych etapów procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wskazówek, jak postępować w sytuacjach, które najczęściej powodują problemy.
 
W książce omówione zostały istotne zagadnienia związane z przepisami budowlanymi, m.in.:

 • podstawowe pojęcia: obiekt budowlany, budynek, budynek mieszkalny jednorodzinny, budowla, obiekt małej architektury, tymczasowy obiekt budowlany, budowa, roboty budowlane, przebudowa, remont, urządzenia budowlane, prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, mapa do celów projektowych, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, obszar oddziaływania obiektu;
 • odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych;
 • uczestnicy procesu budowlanego;
 • pozwolenie na budowę;
 • zgłoszenie robót budowlanych;
 • roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę i niewymagające zgłoszenia;
 • rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych;
 • samowola budowlana;
 • zakończenie budowy;
 • zmiana sposobu użytkowania obiektu.

 
Opracowanie uwzględnia najnowsze, duże zmiany w ustawie – Prawo budowlane, które obowiązują od 19 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471 ze zm.).

Skróty aktów prawnych zastosowane w książce ...................................................... 7

I. Podstawowe definicje Prawa budowlanego ........................................................... 9

 1. Obiekt budowlany .................................................................................................. 9

 2. Budynek ............................................................................................................... 10

 3. Budynek mieszkalny jednorodzinny .................................................................... 12

 4. Budowla ................................................................................................................ 14

 5. Obiekt małej architektury .................................................................................... 16

 6. Tymczasowy obiekt budowlany ............................................................................ 17

 7. Przenośny wolno stojący maszt antenowy ........................................................... 19

 8. Roboty budowlane ............................................................................................... 20

 9. Budowa ................................................................................................................. 21

 10. Przebudowa ..........................................................................................................22

 11. Remont ................................................................................................................. 24

 12. Urządzenia budowlane ......................................................................................... 25

 13. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane .............................. 26

Utrata prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ................ 34

 14. Mapa do celów projektowych ............................................................................... 36

 15. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ......................................................... 36

 16. Obszar oddziaływania obiektu ............................................................................ 37

II. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ........................................ 39

 1. Przesłanki udzielenia zgody na odstępstwo ......................................................... 39

 2. Upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo ..............................................40

 3. Niezaskarżalność postanowienia w sprawie zgody na odstępstwo...................... 41

 4. Dostosowanie obiektów do wymagań ochrony przeciwpożarowej ...................... 41

 5. Zakaz wydawania zgody na odstępstwo w postępowaniach legalizacyjnych i naprawczych ...42

III. Uczestnicy procesu budowlanego ..................................................................... 45

 1. Inwestor, jego prawa i obowiązki ......................................................................... 45

 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ....................................................................... 49

 3. Projektant ............................................................................................................. 49

Generalny projektant, projektant wiodący .......................................................54

„Projektant” a „autor projektu budowlanego” .................................................. 55

Projektant sprawujący nadzór autorski ............................................................. 57

Zmiana projektanta ........................................................................................... 59

Podsumowanie ................................................................................................... 68

 4. Kierownik budowy lub robót ............................................................................... 70

IV. Decyzja o pozwoleniu na budowę ..................................................................... 75

 1. Strony i uczestnicy postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę .............. 75

Zarządca nieruchomości jako strona postępowania o pozwolenie

na budowę .......................................................................................................... 76

Kiedy właściciele lokali są stronami postępowania,a kiedy reprezentuje ich wspólnota mieszkaniowa?  76

Przekroczenie norm a status strony postępowania ........................................... 77

Wyłączenie art. 28 ust. 2 upb w postępowaniu w sprawie o pozwolenie

na budowę wymagającym udziału społeczeństwa ............................................. 77

Organizacja społeczna ...................................................................................... 78

 2. Przesłanki wydania pozwolenia na budowę ......................................................... 79

Pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę ..80

Co pierwsze – pozwolenie na budowę czy zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów? ...80

Wniosek o pozwolenie na budowę .................................................................... 87

Projekt budowlany .............................................................................................90

Zakres weryfikacji projektu budowlanego przez organ ..................................... 99

Problem dostępu do drogi publicznej na etapie udzielania pozwolenia na budowę .. 102

Relacje pomiędzy pozwoleniem konserwatorskim a pozwoleniem na budowę . 108

Postanowienie wzywające do usunięcia nieprawidłowości ............................ 115

 3. Treść decyzji o pozwoleniu na budowę ...............................................................118

Pozwolenie na budowę dla inwestycji etapowanej ........................................... 119

 4. Odmowa wydania decyzji o pozwoleniu na budowę .......................................... 125

 5. Odstąpienie od projektu budowlanego lub treści pozwolenia na budowę ......... 129

Zmiana pozwolenia na budowę – odstąpienia istotne ..................................... 130

Odstąpienia istotne .......................................................................................... 130

Postępowanie w sprawie zmiany pozwolenia na budowę ................................ 132

Strony postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę .................... 132

Jak dalece można zmienić projekt budowlany? ............................................... 135

Odstąpienia nieistotne ..................................................................................... 137

Skutki błędnej kwalifikacji odstąpień.............................................................. 137

Zmiany w projekcie technicznym .................................................................... 138

 6. Przeniesienie pozwolenia na budowę ................................................................. 138

Przeniesienie pozwolenia na budowę w części ............................................... 144

 7. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę ................................................................. 144

 8. Nieważność pozwolenia na budowę ................................................................... 150

Nieważność decyzji o warunkach zabudowy a pozwolenie na budowę .......... 151

Nieważność planu miejscowego a pozwolenie na budowę .............................. 151

Przesłanki negatywne stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę ...... 152

Skutki stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę ............................... 153

V. Zgłoszenie robót budowlanych ........................................................................ 155

 1. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę a wymagające

zgłoszenia ........................................................................................................... 155

Budowa niewymagająca pozwolenia na budowę a wymagająca zgłoszenia ..... 155

Inne niż budowa roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę, a wymagające zgłoszenia 158

 2. Procedura zgłoszenia .......................................................................................... 160

Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę

i niewymagające zgłoszenia ............................................................................. 163

Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych ........................ 168

Budowa przyłączy i stacji ładowania ............................................................... 169

VI. Rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych .............................................171

 1. Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót .................................................... 171

 2. Prace przygotowawcze........................................................................................ 173

 3. Dziennik budowy ............................................................................................... 175

 4. Tablica informacyjna .......................................................................................... 176

 5. Wejście na nieruchomość sąsiednią ................................................................... 178

VII. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych

z naruszeniem ustawy ...........................................................................................181

 1. Adresaci obowiązków nakładanych na podstawie przepisów rozdziału 5a upb ..... 181

 2. Samowola budowlana ......................................................................................... 182

Wszczęcie postępowania ................................................................................. 182

Postanowienie o wstrzymaniu budowy ........................................................... 183

Postępowanie legalizacyjne ............................................................................. 184

Czy na etapie postępowania legalizacyjnego inwestor może wystąpić

o warunki zabudowy? ...................................................................................... 186

Rozbiórka ......................................................................................................... 188

 3. Uproszczone postępowanie legalizacyjne .......................................................... 188

Wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego ................................ 189

Przesłanki wszczęcia i prowadzenia uproszczonego postępowania legalizacyjnego .. 189

Procedura uproszczonej legalizacji .................................................................. 190

Zgodność obiektu z planem miejscowym ........................................................ 192

Zgodność obiektu z przepisami technicznymi ................................................ 192

 4. Postępowanie naprawcze ................................................................................... 192

VIII. Zakończenie budowy ................................................................................... 203

 1. Zawiadomienie o zakończeniu budowy ............................................................. 203

 2. Pozwolenie na użytkowanie ...............................................................................205

Strona postępowania o udzielenie pozwolenia na użytkowanie......................205

Zawiadomienie organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS)

i Państwowej Straży Pożarnej (PSP) o zakończeniu budowy .......................... 207

Wymogi formalne zawiadomienia o zakończeniu budowy / wniosku o pozwolenie na użytkowanie..208

Problem oceny kwalifikacji odstąpień od zatwierdzonego projektu .............. 210

Obowiązkowa kontrola budowy ...................................................................... 211

Kara za nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli ................................. 212

Przystąpienie do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych .. 213

Pozwolenie na użytkowanie pod warunkiem .................................................. 215

Określenie w pozwoleniu warunków użytkowania obiektu budowlanego .... 217

Użytkowanie obiektu budowlanego bez wymaganej zgody ............................ 217

Kiedy można przystąpić do użytkowania obiektu na podstawie pozwolenia? ... 218

Nieważność decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ......................................... 219

IX. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego .................................... 221

Wykaz aktów prawnych pojawiających się w tekście ........................................... 229

Agata Legat

Radca prawny; partner w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; doradza inwestorom w procesie budowlanym, reprezentuje ich w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi; autorka publikacji poświęconych tematyce prawa budowlanego i planowania przestrzennego.
Edyta Wielańczyk-Grzelak

Radca prawny w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu; doradza inwestorom w procesie budowlanym, reprezentuje ich w postępowaniach przed organami administracji i sądami administracyjnymi; autorka publikacji poświęconych tematyce prawa budowlanego i planowania przestrzennego.
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.