• Kategorie
  • Psychologia osobowości . Nurty, teorie, koncepcje.

Autor(zy) Gasiul Henryk
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2020
Wydanie III
Ilość stron 654
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
110.00 -10% 98.90
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 1-5 dni
Cena przesyłki 10
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa 10
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-8085-032-3.
EAN 9788380850323
Zostaw telefon

Psychologia osobowości . Nurty, teorie, koncepcje.

Autor(zy): Gasiul Henryk.
ISBN: 978-83-8085-032-3.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2020
Wydanie :III
Ilość stron: 654
Format: B5
Okładka: miękka

Książka zawiera przegląd współczesnych oraz wcześniejszych, istotnych dla rozwoju psychologii osobowości nurtów oraz teorii i koncepcji. Wydanie trzecie zawiera nowe podejścia do interpretacji cech osobowości, uwzględniające jej aspekty strukturalne oraz procesualne. Istotne są analizy wskazujące na korzenie współczesnych teorii osobowości oraz odwołujące się do nieuwzględnianych w wielu podręcznikach  teorii aktywistycznych oraz podejścia personalistycznego. Książka stanowi znakomity podręcznik dla studentów psychologii oraz medycyny (psychiatrii) i innych kierunków.WstępRozdział I. Historyczne korzenie i okresy rozwoju psychologii osobowości1. U źródeł współczesnych teorii osobowości - wkład klasycznej psychologii

2. U źródeł współczesnych teorii osobowości - znaczenie analiz W. McDougalla

3. U źródeł współczesnych teorii osobowości- rola psychologii personalistycznej M. Calkins i W. Sterna

4. Ku współczesnym kształtom psychologii osobowości

4.1. Tradycje badawcze w psychologii osobowości

4.2. Okresy w nowożytnej psychologii osobowości

PodsumowanieRozdział II. Kontrowersje wokół psychologii osobowości1. Wiedza potoczna a wiedza naukowa o osobowości

2. Przyrodniczy i humanistyczny model interpretacji osobowości

3. Kryteria oceny wartości naukowej teorii osobowości

4. Teoria osobowości jako ogólna teoria zachowania

5. O metodach stosowanych w psychologii osobowości

6. Perspektywy analizy teorii osobowości

7. Zasada wyróżniania kategorii teorii osobowości - propozycja autorskaRozdział III. Człowiek jako podmiot i jego właściwości - dyspozycyjne podejście do interpretacji cech osobowości1. Sięgając do przeszłości

2. Podstawowe sposoby i strategie interpretacji cech we współczesnej psychologii

3. Konstytucjonalne teorie osobowości

4. Główne wątki czynnikowej teorii osobowości H.J. Eysencka - teoria Wielkiej Trójki (PEN)

5. Neurofizjologiczne podstawy ekstrawersji i neurotyzmu - kontrowersje i propozycje

6. Psychobiologiczna teoria osobowości C.R. Cloningera

7. Humanistyczne podejście G.W. Allporta

PodsumowanieRozdział IV. Człowiek jako podmiot i jego właściwości - deskryptywne podejście do sposobu analizy cech osobowości1. Czynnikowa teoria cech R. Cattella

2. Wielka Piątka jako efekt analiz leksykalno-statystycznych

2.1. Wprowadzenie - krótka historia dążeń do odkrycia pięciu cech osobowości

2.2. Teoria Wielkiej Piątki R.R. McCrae i P.T. Costy

3. Cechy jako właściwości interpersonalne w interpretacji J.S. Wigginsa

4. Cechy interpersonalne w ujęciu T. Leary'ego

5. Cechy jako konstrukcje społeczne

PodsumowanieRozdział V. Wielka Piątka jako źródło i inspiracja współczesnych badań nad osobowością. Próby integracji dyspozycyjnego i deskryptywnego podejścia do interpretacji cech1. Kontrowersje wokół liczby czynników osobowości

2. Trudności z modelami bazującymi na Wielkiej Piątce

3. Podstawy biologiczne pięciu wymiarów osobowości - zwrot w kierunku dyspozycyjnych teorii cech

4. Przełamując słabości Wielkiej Piątki - Cybernetyczna Teoria Wielkiej Piątki C.G. DeYounga (CB5T)

5. Kołowy Model Metacech Osobowości W. Strusa, J. Cieciucha, T. Rowińskiego jako propozycja analizy struktury i dynamiki osobowości bazującej na modelu Wielkiej Piątki

PodsumowanieRozdział VI. Kontrowersje wokół teorii cech - sytuacjonizm a teorie cech. Propozycje będące już historią wciąż obecną oraz propozycje współczesne1. Behawioralne modele relacji podmiot - sytuacja - sięgając ku przeszłości

1.1. Podejście behawioralne J. Dollarda i N. Millera

1.2. Interpretacja osobowości według B.F. Skinnera

2. Interpretacja relacji podmiot - sytuacja w teorii pola K. Lewina

3. Sytuacjonizm jako przeciwwaga teorii cech - współczesność

4. Współczesne sposoby rozwiązania dylematu sytuacja - cecha - w obronie teorii cech

5. Motywacja jako podstawa wnioskowania o cechach - cechy intencjonalne w ujęciu J.C. Wakefielda

6. Interakcyjne modele cech - ogólne współczesne trendy interpretacji

7. Podejście interakcyjne o sposobie rozwiązania dylematu cecha - stan

PodsumowanieRozdział VII. Propozycje rozwiązania dylematu cechy - sytuacja. Modele społeczno-poznawcze oraz ich rewizje i uzupełnienia1. Modele oparte na społecznym uczeniu i na procesach samoregulacji

1.1. Specyfika i charakterystyka zjawiska samoregulacji

1.2. W kierunku uczenia społecznego - propozycja J. Rottera

1.3. Podejście interakcyjne A. Bandury - teoria społecznego uczenia się

1.4. Osobowość a społeczne uczenie w interpretacji W. Mischela

2. Wybrane modele integrujące podejście strukturalne i procesualne

2.1. Zmodyfikowana propozycja bazująca na podejściu społeczno-poznawczym - interpretacja D. Cervone

2.2. Próba powiązania podejścia cechowego z podejściem społeczno-poznawczym - analizy W. Fleesona

2.3. Model neuronalnej sieci według S.J. Reada, L.C. Millera

PodsumowanieRozdział VIII. Podmiot kształtowany w procesie adaptacji - od natury biologicznej ku naturze kreowanej przez kulturę. Ewolucyjna perspektywa interpretacji osobowości1. Proces adaptacji jako podstawa rozwoju osobowości - współczesne trendy interpretacyjne

2. Społeczno-analityczna interpretacja osobowości według R. Hogana

3. Ewolucja i środowisko podstawą osobowości w interpretacji T. Millona

4. Ewolucyjne podejście do osobowości - teoria osobowości oparta na podstawowych systemach neuroafektywnych w ujęciu J. Pankseppa

5. Podejście ewolucyjne R. Fischera

Podsumowanie - uwagi ogólneRozdział IX. Podmiot kształtowany w procesie adaptacji - od natury biologicznej ku naturze kreowanej przez kulturę. Kultura i jej znaczenie - teorie kulturowe osobowości oraz kierunki analizy relacji kultura - osobowość1. Kultura a osobowość w interpretacji szkoły wzorców kulturowych - sięgając do historii badań i analiz

2. Współczesne kierunki badań nad relacją kultura - osobowość

2.1. Uwarunkowanie środowiskowo-kulturowe a osobowość (ewokacja kultury)

2.2. Problem akulturacji a rozwój osobowości

2.3. Transmisja kulturowa jako czynnik kreujący osobowość

2.4. Kategorie i formy kulturowe a przewidywane konfiguracje osobowości

2.5. Religia jako forma transmisji kultury a osobowość - na przykładzie hinduizmu

2.6. Uniwersalia kulturowe a osobowość

3. Podsumowanie - uwagi ogólneRozdział X. Właściwości natury i jej sposób spełniania się w interakcji z otoczeniem - sięgając ku przeszłości, która wciąż ma znaczenie. Ewolucja biologiczna i kulturowa podstawą osobowości w interpretacji S. Freuda i C.G. Junga1. Podmiot i jego potrzeby naturalne w interakcji - psychoanaliza S. Freuda

2. Podmiot i kultura wpisana w naturę a indywidualna linia rozwoju - C.G. Jung

PodsumowanieRozdział XI. Podmiot i jego potrzeby a formy adaptacji do społeczności i kultury1. Człowiek i jego dążenie do twórczej adaptacji - podstawy teorii A. Adlera

2. Kultura a potrzeby podmiotu - propozycja H.S. Sullivana

3. Społeczność i kultura w interakcji z podmiotem - propozycja K. Horney

4. Kultura a potrzeby podmiotu - perspektywa psychoanalityczna

E. Fromma

PodsumowanieRozdział XII. Człowiek jako podmiot w interakcji z innymi - teorie relacji z obiektem. Kliniczne podejście w wyjaśnianiu rozwoju i zaburzeń osobowości1. Mechanizmy obronne ego w interpretacji A. Freud

2. Mechanizmy rozwoju i zaburzeń w interpretacji M. Klein

3. Procesy kształtowania się osobowości w ujęciu M. Mahler

4. Rozwój ego w analizach W.R. Fairbairna

5. O.F. Kernberga interpretacja zaburzeń ego

6. Rozwój struktury „mnie" - propozycja D. Winnicotta

7. Psychologia self H. Kohuta

PodsumowanieRozdział XIII. Człowiek jako podmiot w procesie adaptacji i rozwoju własnego potencjału - ku odkrywaniu własnej tożsamości1. Psychologia ego H. Hartmanna

2. Kompetencja jako cel rozwoju i adaptacji - propozycja R. White'a

3. Teoria psychospołecznego rozwoju ego E.H. Eriksona

4. Rozwój w interpretacji kontynuatorów myśli eriksonowskiej

5. Mechanizmy i fazy rozwoju ego według J. Loevinger

6. Dążenie do spełnienia jako cel rozwoju w ujęciu Ch. Bühler

PodsumowanieRozdział XIV. Człowiek jako podmiot działający i samoregulujący - aktywistyczno-regulacyjne teorie osobowości1. Ogólne podstawy teorii aktywistyczno-regulacyjnych

2. Działalność jako podstawa osobowości w interpretacji S.L. Rubinsztejna

3. Aktywistyczna teoria osobowości A.N. Leontjewa

4. Osobowość w interpretacji S. Gerstmanna

5. Osobowość jako system tworzący i realizujący plany - propozycja T. Mądrzyckiego

6. Regulacyjna Teoria Osobowości J. Reykowskiego

7. Osobowość jako organizacja informacji w interpretacji W. Łukaszewskiego

8. Zadania podstawą rozwoju osobowości w interpretacji K. Obuchowskiego

9. Główne współczesne problemy aktywistycznej interpretacji osobowości

10. Działanie jako proces samoregulacji

PodsumowanieRozdział XV. Od spełnienia potrzeb i doświadczania siebie ku tworzeniu własnej tożsamości w interakcji1. Naturalne dążenia - od realizacji potrzeb ku wartościom

1.1. Główne idee A. Angyala

1.2. Dążenie do spójności wartości jako podstawowy motyw - interpretacja P. Lecky'ego

1.3. Syndromy osobowości w ujęciu A. Maslowa

1.4. Dążenie do realizacji siebie a rozwój osobowości - interpretacja C.R. Rogersa

2. Człowiek jako istota rozumiejąca i doświadczająca - antycypacja podstawą osobowości

3. Od potrzeb ku narracji - personologia H. Murraya

4. Biograficzne i narracyjne podstawy osobowości - konsekwencje teorii H. Murraya

5. Podmiot doświadczający w interpretacji H.J.M. Hermansa - w stronę dialogowego „ja"

PodsumowanieRozdział XVI. Człowiek jako podmiot odkrywający sens - egzystencjalna psychologia osobowości. W stronę podmiotu osobowego1. Podstawowe założenia psychologii egzystencjalnej

2. Stawanie się w interpretacji L. Binswangera

3. Warunki rozwoju osobowości w ujęciu R. Maya

4. Mechanizmy nadawania znaczeń w interpretacji E. Strausa

5. Wola sensu jako podstawa rozwoju osobowości w teorii V. Frankla

6. Człowiek jako podmiot osobowy w interpretacji K. Popielskiego

PodsumowanieRozdział XVII. Autorska propozycja personalistycznej interpretacji osobowości1. U podstaw możliwości interpretacji osobowości - ścieżki metodologiczne

2. Podstawy empiryczne uzasadniające możliwość interpretacji rozwoju osobowości poprzez odniesienie do atrybutów osoby

3. Spełnianie się osoby jako podstawa rozwoju osobowości

4. Prawa rozwoju osobowości

4.1. Zasada „przywiązanie - dystansowanie - indywiduacja"

4.2. Relacja pomiędzy perspektywą subiektywną a perspektywą obiektywną

4.3. Zasada „od zewnątrz do wewnątrzoparcia"

4.4. Rozwój w kierunku bycia podmiotem

Podsumowanie - uwagi końcoweZakończenie

Bibliografia

Spis tabel i rysunków

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy