• Kategorie
 • Spółka akcyjna . Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów.

Autor(zy) Koralewski Michał
Miejsce wydania Gdańsk
Rok 2020
Wydanie I
Ilość stron 293
Format B5
Okładka miękka
220.50 -14% 189.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 5 szt.
ISBN 978-83-7804-735-3.
EAN 9788378047353

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Spółka akcyjna . Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów.

Autor: Koralewski Michał.
ISBN: 978-83-7804-735-3.
Miejsce wydania: Gdańsk
Rok wydania: 2020
Wydanie :I
Ilość stron: 293
Format: B5
Okładka: miękka

Kompendium wiedzy o spółce akcyjnej
 
Praktyczny poradnik prezentujący najważniejsze aspekty prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej – począwszy od jej założenia, po jej rozwiązanie czy likwidację.
 
W publikacji autor omawia m.in.:

 • założenie spółki
 • przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną
 • zagadnienia dotyczące spółki akcyjnej w organizacji
 • statut spółki (obowiązkowe i dozwolone zapisy, zmiana statutu, wzór statutu)
 • kapitał zakładowy (wkłady akcjonariuszy, aporty, podwyższenie kapitału, obniżenie kapitału, umorzenie akcji)
 • organy spółki (zarząd, walne zgromadzenie, rada nadzorcza, prokura)
 • dokumentację w spółce akcyjnej (księga protokołów, korespondencja handlowa, rejestr akcjonariuszy i przymusowa dematerializacja akcji)
 • szczególne przywileje akcjonariuszy
 • uchwały w spółce
 • rozwiązanie i likwidację spółki
 • postępowanie likwidacyjne
 • finansowanie zakupu akcji przez spółkę
 • spółkę publiczną (podstawy prawne, procedura wprowadzenia spółki na giełdę, statut spółki, walne zgromadzenie).

 
Aby książka miała jak najbardziej praktyczny charakter, Autor często przytacza orzecznictwo sądowe – utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów zastosowania przepisów prawa spółek.
 
Dodatkowo w książce wzory przydatnych dokumentów: statuty spółek (w tym spółki publicznej), uchwały, protokoły, regulamin udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – także w edytowalnej wersji w suplemencie elektronicznym dołączonym do książki. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.

I. Wprowadzenie ........................................................ 9

II. Powstanie spółki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2. Zawi¹zanie spółki akcyjnej w sposób pierwotny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.1. Podmioty legitymowane do zawi¹zania spó³ki akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

2.2. Etapy powstania spó³ki akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

2.3. Sposób zawi¹zania spó³ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.4. Pe³na procedura powstania spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. Przekszta³cenie przedsiębiorcy jednoosobowego w spó³kê akcyjn¹ . . . . . . . . . . . 28

4. Spó³ka akcyjna w organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

III. Statut spó³ki akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1. Podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2. Wzór statutu spó³ki akcyjnej z omówieniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

3. Zmiana statutu spó³ki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

IV. Kapita³ zak³adowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2. Wk³ady akcjonariuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

3. Aporty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3.1. ZdolnoϾ aportowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

3.2. OdpowiedzialnoϾ za aport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

4. Podwy¿szenie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.1. Podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

4.2. Podwy¿szenie w drodze zmiany statutu spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4.3. Podwy¿szenie w ramach kapita³u docelowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

4.4. Podwy¿szenie warunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

4.5. Warranty subskrypcyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

4.6. Prawo poboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

5. Umorzenie akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

6. Obni¿enie kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.1. Informacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

6.2. Procedura obni¿enia kapita³u zak³adowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

6.3. Przypadki szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

V. Organy spó³ki akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

2. Zarz¹d spó³ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

2.1 Kompetencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

2.2. Posiedzenia zarz¹du na odleg³oœæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

2.3. Reprezentacja spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

2.4. Obowi¹zki zarz¹du. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

2.5. Kwalifikacje cz³onków zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

2.6. Wybór zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

2.7. Kadencja i jej skrócenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

2.8. Zatrudnienie cz³onków zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

2.9. Nieodp³atne wykonywanie funkcji cz³onka zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

3. Prokura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

3.1. Zakres prokury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

3.2. Prokurent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

3.3. Rodzaje prokury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

3.4. Wynagrodzenie prokurenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

3.5. Wygaœniêcie prokury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

4. Rada nadzorcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

4.1. Wybór, kadencja, wynagrodzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

4.2. Dzia³alnoœæ organów kontrolnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

4.3. Protoko³owanie posiedzeñ rady nadzorczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

5. Walne zgromadzenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

5.1. Podstawowe informacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

5.2. Przebieg walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

5.3. Protokó³ z walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

5.4. Wiêkszoœæ kwalifikowana i kworum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

5.5. Dywidenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

5.6. Przypadki szczególne g³osowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

VI. Dokumentacja w niepublicznej spó³ce akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

1. Ksiêga protoko³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

2. Korespondencja handlowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

3. Rejestr akcjonariuszy i przymusowa dematerializacja akcji . . . . . . . . . . . . . . . . 186

VII. Szczególne przywileje akcjonariuszy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

1. Akcje uprzywilejowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

2. Uprawnienia osobiste akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

3. Prawa mniejszoœci w spó³ce akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

3.1. Zasada równego traktowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

3.2. Prawa mniejszoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

VIII. Stwierdzenie niewa¿noœci i uchylenie uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

1. Informacje podstawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

2. Podmioty posiadaj¹ce legitymacjê czynn¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

3. Reprezentacja spó³ki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

4. Zabezpieczenie powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

5. Skutki wyroku uwzglêdniaj¹cego powództwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

6. Przes³anki stwierdzenia niewa¿noœci uchwa³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

7. Przes³anki uchylenia uchwa³y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

IX. Rozwi¹zanie i likwidacja spó³ki akcyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

2. Przyczyny rozwi¹zania spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

3. Cofniêcie skutków rozwi¹zania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

4. Postêpowanie likwidacyjne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

4.1. Skutki otwarcia likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

4.2. Likwidatorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

4.3. Wstêpne czynnoœci likwidacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

4.4. W³aœciwe czynnoœci likwidacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

4.5. Zakoñczenie likwidacji i wykreœlenie spó³ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

4.6. Rozwi¹zanie spó³ki bez likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

4.7. Przypadki szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

X. Finansowanie zakupu akcji przez spó³kê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

1. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

2. Podstawa prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

3. Procedury finansowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

4. Procedura podstawowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

5. Procedura uproszczona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

6. Procedura mened¿erska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

7. Wy³¹czenia spod regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

XI. Spó³ka publiczna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

1. Podstawy prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

2. Procedura wprowadzenia spó³ki na gie³dê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

3. Statut spó³ki publicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

4. Walne zgromadzenie spó³ki publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Wykazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Wykaz cytowanych orzeczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Wykaz cytowanych publikacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Wykaz aktów prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

 

Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz w prowadzeniu postępowań sądowych. Zasiada w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych oraz innych jednostek organizacyjnych. Autor licznych publikacji naukowych oraz publicystycznych z dziedziny prawa.

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.