• Kategorie
  • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz.

Autor(zy) Kohutek Konrad, Sieradzka Małgorzata
Miejsce wydania Warszawa
Rok 2008
Wydanie I
Ilość stron 1156
Format A5
Okładka twarda
169.00 -10% 152.10
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu niezwłocznie
Cena przesyłki 0
PP Przesyłka biznesowa pobranie (od 80 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa (od 80 zł gratis) 0
Paczkomaty InPost przelew (od 100 zł gratis) 0
Odbiór osobisty 0
Kurier przelew (od 200 zł gratis) 12
Kurier pobranie (od 200 zł gratis) 16
Dostępność 1 szt.
ISBN 978-83-7601-028-1.
EAN 9788376010281

Zamów telefonicznie: 914340603

Zostaw telefon

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz.

Autor(zy): Kohutek Konrad, Sieradzka Małgorzata.
ISBN: 978-83-7601-028-1.
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Wydanie :I
Ilość stron: 1156
Format: A5
Okładka: twarda

Niniejszy komentarz uwzględnia obszerne zmiany w ustawie z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, dokonane nowelizacją z dnia 10 czerwca 2014 r. Nowelizacja wprowadziła do polskiego porządku prawa antymonopolowego nowe instytucje (m.in. dobrowolne poddanie się karze, środki zaradcze w decyzji o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, odpowiedzialność osób zarządzających przedsiębiorcą za naruszenie zakazu karteli). Ustanowiła także istotne zmiany w odniesieniu do niektórych z dotychczasowych rozwiązań (np. wprowadzenie dwóch terminów na wydanie przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji w sprawie koncentracji, wydłużenie okresu przedawnienia antymonopolowego).

Komentarz zawiera rzetelną i obszerną aktualizację orzeczniczo-bibliograficzną. W obecnym wydaniu uwzględniono ponad 140 orzeczeń sądów polskich i unijnych z lat 2008-2014 i tyleż decyzji Prezesa UOKiK, jak również prawie 200 publikacji krajowych i zagranicznych wydanych w tym okresie. Dzięki temu opracowanie stanowi bogate i aktualne źródło informacji o sposobie stosowania (w tym ewolucji i trendach) przepisów komentowanej ustawy.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się problematyką prawa antymonopolowego oraz publicznoprawną ochroną interesów konsumentów zarówno w wymiarze praktycznym (prawnicy obsługujący przedsiębiorców, sędziowie rozpatrujący sprawy antymonopolowe, pracownicy UOKiK) jak i naukowym.ZwińWykaz skrótów 27

Słowo wstępne 33

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 39

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 41

Art. 1 41

1. [Zakres przedmiotowy ustawy; praktyki ograniczające konkurencję] 41

2. [Pojęcie konkurencji] 45

3. [Cele ustawy] 52

4. [Naruszenie interesu publicznego jako warunek stosowania ustawy w trybie administracyjnym] 54

5. [Prywatnoprawne stosowanie prawa konkurencji] 63

6. [Łącznik faktycznego lub potencjalnego miejsca wystąpienia antykonkurencyjnego skutku - kryterium wyznaczającym terytorialny zakres stosowania ustawy] 69

7. [Zakres podmiotowy ustawy] 71

8. [Stosowanie unijnego prawa konkurencji oraz jego relacja do przepisów ustawy] 73

9. [Problematyka większej ekonomizacji prawa konkurencji] 79

Art. 2 89

1. [Prawa własności intelektualnej i przemysłowej] 89

2. [Umowy licencyjne i inne] 92

Art. 3 95

1. [Uwagi wstępne] 95

2. [Artykuł 3 u.o.k.k. a wyłączenie reżimu antymonopolowego na mocy przepisu ustawy odrębnej] 95

3. [Możliwości interpretacyjne art. 3 u.o.k.k.] 96

4. [Artykuł 3 u.o.k.k. a przepisy ustaw sektorowych] 101

Art. 4 102

1. [Przedsiębiorca (art. 4 pkt 1 u.o.k.k.) - uwagi ogólne] 106

2. [Związki przedsiębiorców (art. 4 pkt 2 u.o.k.k.)] 134

3. [Przedsiębiorca dominujący (art. 4 pkt 3 u.o.k.k.)] 137

4. [Osoba zarządzająca (art. 4 pkt 3a u.o.k.k.)] 139

5. [Przejęcie kontroli (art. 4 pkt 4 u.o.k.k.) - uwagi ogólne] 141

6. [Porozumienia - uwagi ogólne (art. 4 pkt 5 u.o.k.k.)] 159

7. [Towary (art. 4 pkt 7 u.o.k.k.)] 184

8. [Ceny (art. 4 pkt 8 u.o.k.k.)] 185

9. [Rynek właściwy - uwagi ogólne (art. 4 pkt 9 u.o.k.k.)] 186

10. [Pozycja dominująca - uwagi ogólne oraz przesłanki jej posiadania (art. 4 pkt 10 u.o.k.k.)] 204

11. [Konkurenci (art. 4 pkt 11 u.o.k.k.)] 219

12. [Konsument (art. 4 pkt 12 u.o.k.k.)] 220

13. [Organizacje konsumenckie (art. 4 pkt 13 u.o.k.k.)] 237

14. [Grupa kapitałowa (art. 4 pkt 14 u.o.k.k.)] 238

15. [Przeciętne wynagrodzenie (art. 4 pkt 16 u.o.k.k.)] 240

16. [Prezes Urzędu (art. 4 pkt 18 u.o.k.k.)] 241

17. [Rozporządzenia nr 1/2003, nr 139/2004 oraz nr 2006/2004 (art. 4 pkt 20-22 u.o.k.k.)] 241

Art. 5 242

Art. 5 242

DZIAŁ II ZAKAZ PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ 243

Rozdział 1. Zakaz porozumień ograniczających konkurencję 243

Art. 6 243

1. [Porozumienia antykonkurencyjne - uwagi ogólne] 243

2. [Porozumienia mające antykonkurencyjny cel - restrykcyjny reżim antymonopolowy oraz jego uzasadnienie] 247

3. [Porozumienia mające antykonkurencyjny skutek] 254

4. [Zakaz porozumień antykonkurencyjnych a swoboda umów] 257

5. [Porozumienia antykonkurencyjne między podmiotami należącymi do jednej grupy kapitałowej] 257

6. [Katalog i klasyfikacja porozumień antykonkurencyjnych; relacja tego katalogu do generalnego zakazu porozumień antykonkurencyjnych] 261

7. [Skutki prawne zawarcia porozumienia antykonkurencyjnego] 289

Art. 6a 293

1. [Uwagi ogólne] 293

2. [Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności z art. 6a u.o.k.k.] 294

3. [Przesłanki oraz charakter odpowiedzialności z art. 6a u.o.k.k.] 297

Art. 7 300

Art. 7 300

1. [Porozumienia bagatelne - uwagi ogólne] 301

2. [Próg (granica) bagatelności porozumienia] 302

3. [Reguła czasowej tolerancji (art. 7 ust. 2 u.o.k.k.)] 305

4. [Obliczanie udziału w rynku przedsiębiorcy] 307

5. [Wyłączenie stosowania zwolnienia (art. 7 ust. 3 u.o.k.k.)] 309

Art. 8 311

1. [Indywidualne wyłączenie (zwolnienie) spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych; relacja do wyłączeń (zwolnień) grupowych] 312

2. [Przesłanki zwolnienia spod zakazu zawierania porozumień antykonkurencyjnych - uwagi ogólne] 314

3. [Samoocena sytuacji prawnej przez przedsiębiorcę w celu wyłączenia indywidualnego; ryzyko prawne] 324

4. [Ciężar dowodu (art. 8 ust. 2 u.o.k.k.)] 327

5. [Grupowe rozporządzenia zwalniające (art. 8 ust. 3 u.o.k.k.)] 327

6. [Teoria ograniczeń akcesoryjnych] 329

Rozdział 2. Zakaz nadużywania pozycji dominującej 333

Art. 9 333

1. [Zakaz nadużywania pozycji dominującej - uwagi ogólne] 334

2. [Znaczenie pojęcia nadużywanie pozycji dominującej - uwagi ogólne] 338

3. [Tak zwany transfer nadużycia pozycji dominującej (nadużycia lewarujące)] 349

4. [Ustawowo bezwzględny zakaz nadużywania pozycji dominującej a względność zakazu porozumień antykonkurencyjnych - aksjologiczno-konstrukcyjna niespójność regulacji] 354

5. [Materialnoprawne "obrony" (defences) przysługujące dominantowi] 356

6. [Stosunek art. 9 u.o.k.k. (art. 102 TFUE) do art. 6-8 u.o.k.k. (art. 101 TFUE)] 364

7. [Normatywne przykłady praktyk mogących stanowić nadużycie pozycji dominującej; znaczenie prawne katalogu z art. 9 ust. 2 oraz jego relacja do art. 9 ust. 1 u.o.k.k.] 366

8. [Inne rodzaje zachowań stanowiące nadużycie pozycji dominującej - praktyki nienazwane] 425

9. [Skutki prawne stosowania praktyki będącej przejawem nadużycia pozycji dominującej] 427

Rozdział 3. Decyzje w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 428

Art. 10 428

Art. 10 428

1. [Uznanie praktyki za ograniczającą konkurencję: uwagi ogólne] 429

2. [Ciężar dowodu oraz okoliczności podlegające wykazaniu przez podmiot zarzucający naruszenie prawa konkurencji (art. 10 ust. 1 u.o.k.k.)] 431

3. [Decyzja Prezesa UOKiK - jej treść oraz charakter prawny (art. 10 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 435

4. [Zaprzestanie stosowania praktyki do czasu wydania decyzji; ciężar dowodu (art. 10 ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] 437

5. [Środki zaradcze - uwagi ogólne] 439

6. [Rodzaje środków zaradczych określonych w ustawie (art. 10 ust. 4 pkt 1-4 u.o.k.k.)] 440

7. [Ustawowy środek strukturalny - powierzenie wykonywania działalności gospodarczej (art. 10 ust. 5 u.o.k.k.)] 443

8. [Środki behawioralne a środki strukturalne] 445

9. [Wymóg proporcjonalności środków zaradczych (art. 10 ust. 6 u.o.k.k.)] 447

10. [Środki zaradcze - zagadnienia proceduralne (art. 10 ust. 7-9 u.o.k.k.)] 448

Art. 11 450

Art. 11 (uchylony). 451

Art. 12 451

1. [Zobowiązanie przedsiębiorcy do podjęcia działania (zaniechania) w celu zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków - uwagi ogólne; cel instytucji] 452

2. [Tryb postępowania w zakresie stosowania art. 12 ust. 1 u.o.k.k.] 453

3. [Przypadek zaprzestania naruszenia zakazów wskazanych w art. 12 ust. 1 (art. 12 ust. 1 zdanie drugie u.o.k.k.)] 458

4. [Decyzja Prezesa UOKiK zobowiązująca przedsiębiorcę do wykonania zaproponowanych zobowiązań (art. 12 ust. 1 in fine, ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] 459

5. [Korzyści prawne dla przedsiębiorcy (art. 12 ust. 4 u.o.k.k.)] 460

6. [Uchylenie decyzji przez Prezesa UOKiK (art. 12 ust. 5-7 u.o.k.k.)] 462

Art. 12a 465

DZIAŁ III KONCENTRACJE PRZEDSIĘBIORCÓW 467

Rozdział 1. Kontrola koncentracji 467

Art. 13 467

1. [Obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK oraz przesłanki zwalniające z tego obowiązku (art. 13 ust. 1 u.o.k.k.)] 467

2. [Progi bagatelności koncentracji (art. 13 ust. 1 u.o.k.k.)] 470

3. [Kryteria przypisania obrotu przedsiębiorców do terytorium Polski (art. 13 ust. 1 pkt 2 u.o.k.k.)] 471

4. [Pojęcie koncentracji przedsiębiorców - uwagi ogólne (art. 13 ust. 2 u.o.k.k.)] 473

5. [Zgłoszenie Komisji Europejskiej koncentracji o wymiarze unijnym] 489

Art. 14 493

1. [Wyłączenie z obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji - uwagi ogólne] 494

2. [Koncentracje z udziałem przedsiębiorcy nieosiągającego znacznych obrotów na terytorium Polski (art. 14 pkt 1 u.o.k.k.)] 494

3. [Czasowe nabycie akcji lub udziałów przez instytucję finansową - uwagi ogólne, cel przepisu (art. 14 pkt 2 u.o.k.k.)] 496

4. [Nabycie akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności (art. 14 pkt 3 u.o.k.k.)] 502

5. [Koncentracja w upadłości - uwagi ogólne (art. 14 pkt 4 u.o.k.k.)] 504

6. [Przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 u.o.k.k.)] 509

Art. 15 511

[Uznanie koncentracji dokonanej przez przedsiębiorcę zależnego za koncentrację dokonaną przez przedsiębiorcę dominującego] 511

Art. 16 512

1. [Reguły obliczania obrotów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji] 513

2. [Obrót wewnętrzny] 515

3. [Koncentracje wieloetapowe (art. 16 ust. 5 u.o.k.k.)] 516

Art. 17 517

Art. 17 517

1. [Rozporządzenie w sprawie obliczania obrotów przedsiębiorców - uwagi ogólne] 517

2. [Reguła ogólna obliczania obrotu] 518

3. [Obroty banków i innych instytucji finansowych] 520

4. [Przedsiębiorca będący osobą fizyczną] 522

5. [Obrót jednostek samorządu terytorialnego] 523

6. [Tak zwany obrót wewnętrzny] 523

Rozdział 2. Decyzje w sprawach koncentracji 523

Art. 18 523

1. [Kryterium oceny koncentracji] 523

2. [Istotne ograniczenie konkurencji na rynku wskutek koncentracji] 524

3. [Czynniki mające wpływ na ocenę istotnego ograniczenia konkurencji na rynku wskutek koncentracji] 527

4. [Doktryna upadającej firmy jako szczególne (dodatkowe) kryterium oceny koncentracji] 535

5. [Znaczenie testu dominacji] 537

6. [Decyzja Prezesa UOKiK] 539

7. [Ograniczenia akcesoryjne w koncentracji - uwagi ogólne] 540

Art. 19 546

1. [Modyfikacja koncentracji - cel instytucji] 547

2. [Warunki nakładane na przedsiębiorców - uwagi ogólne] 548

3. [Treść decyzji Prezesa UOKiK] 554

4. [Utajnienie decyzji Prezesa UOKiK (art. 19 ust. 4-6 u.o.k.k.)] 555

Art. 20 557

1. [Decyzja o zakazie koncentracji (art. 20 ust. 1 u.o.k.k.)] 557

2. [Zgoda na koncentrację skutkującą istotnym ograniczeniem konkurencji (art. 20 ust. 2 u.o.k.k.)] 558

Art. 21 560

1. [Uchylenie przez Prezesa UOKiK jego decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji (art. 21 ust. 1 u.o.k.k.)] 560

2. [Środki służące przywróceniu konkurencji na rynku - przesłanki stosowania (art. 21 ust. 2 u.o.k.k.)] 562

3. [Decyzja o dekoncentracji] 563

4. [Poszczególne środki restytucyjne] 564

5. [Odpowiednie stosowanie art. 21 ust. 2 i 3 (art. 21 ust. 4 u.o.k.k.)] 568

Art. 22 569

1. [Wygaśnięcie decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji - uwagi ogólne] 569

2. [Okres obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na dokonanie koncentracji] 570

3. [Skutki wygaśnięcia decyzji wyrażającej zgodę na koncentrację] 570

4. [Przedłużenie okresu obowiązywania decyzji zawierającej zgodę na koncentrację (art. 22 ust. 2 u.o.k.k.)] 571

Art. 23 573

[Przedłużenie terminu na odsprzedaż akcji lub udziałów nabytych lub objętych przez instytucję finansową] 573

DZIAŁ IV ZAKAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW 575

Rozdział 1. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów 575

Art. 24 575

1. [Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów - uwagi ogólne] 575

2. [Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 1 u.o.k.k.)] 575

3. [Pojęcie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów; elementy konstrukcyjne (art. 24 ust. 2 u.o.k.k.)] 576

4. [Typizacja nazwanych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 pkt 1-3 u.o.k.k.)] 602

5. [Pojęcie zbiorowego interesu konsumentów - uwagi ogólne (art. 24 ust. 3 u.o.k.k.)] 657

Art. 25 668

1. [Realizacja ochrony zbiorowych interesów konsumentów na podstawie regulacji zawartych w innych aktach prawnych] 668

2. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów nie wyłącza ochrony wynikającej z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym] 668

3. [Ochrona zbiorowych interesów konsumentów nie wyłącza ochrony wynikającej z przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji] 670

4. [Przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie są stosowane do spraw o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone] 671

Rozdział 2. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 675

Art. 26 675

1. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazująca zaniechanie jej stosowania (art. 26 ust. 1 u.o.k.k.)] 676

2. [Postanowienia dodatkowe (art. 26 ust. 2 u.o.k.k.)] 677

3. [Wykonanie decyzji o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i nakazującej jej zaniechanie] 684

Art. 27 686

1. [Decyzja o uznaniu praktyki za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów i stwierdzająca zaniechanie jej stosowania (art. 27 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 686

2. [Ciężar udowodnienia zaprzestania stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów (art. 27 ust. 3 u.o.k.k.)] 689

3. [Postanowienia dodatkowe (art. 27 ust. 4 u.o.k.k.)] 691

Art. 28 693

1. [Decyzja zobowiązująca do podjęcia lub zaniechania określonych działań zmierzających do zakończenia naruszenia lub usunięcia jego skutków (art. 28 ust. 1 u.o.k.k.)] 695

2. [Istota decyzji zobowiązującej] 695

3. [Decyzja zobowiązująca - elementy wniosku przedsiębiorcy] 697

4. [Dyrektywy zastosowania art. 28 u.o.k.k.] 700

5. [Wyłączenia (art. 28 ust. 4 u.o.k.k.)] 714

6. [Trwałość decyzji zobowiązującej do podjęcia określonych działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom zbiorowych interesów konsumentów (art. 28 ust. 5-6 u.o.k.k.)] 714

7. [Trwałość decyzji wydanych w postępowaniach w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 26-28 u.o.k.k.)] 717

8. [Decyzja zobowiązująca - brak prejudykatu] 720

9. [Charakter prawny rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 721

DZIAŁ V ORGANIZACJA OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW 723

Rozdział 1. Prezes Urzędu 723

Art. 29 723

1. [Prezes UOKiK jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów (art. 29 ust. 1 u.o.k.k.)] 725

2. [Prezes UOKiK jako organ wykonujący zadania nałożone na władze państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 29 ust. 2 u.o.k.k.)] ........ 726

3. [Odwołanie Prezesa UOKiK (art. 29 ust. 4 u.o.k.k.)] 727

4. [Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 29 ust. 6 u.o.k.k.)] 727

Art. 30 728

[Wiceprezesi UOKiK] 728

Art. 31 729

[Zadania Prezesa UOKiK] 730

Art. 31a 732

Art. 32 733

Art. 32 (uchylony). 734

Art. 33 734

[Struktura organizacyjna Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] 734

Art. 34 735

[Statut Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] 736

Art. 35 736

[Podległość Inspekcji Handlowej Prezesowi UOKiK] 736

Art. 36 (uchylony). 737

Rozdział 2. Samorząd terytorialny i organizacje konsumenckie 737

Art. 37 737

1. [Podmioty wykonujące zadania z zakresu ochrony konsumentów] 737

Art. 38 739

Art. 38 739

[Zadania samorządu terytorialnego z zakresu ochrony konsumentów] 739

Art. 39 740

1. [Powiatowy (miejski) rzecznik ochrony interesów konsumentów (art. 39 ust. 1 u.o.k.k.)] 740

2. [Wspólne stanowisko rzecznika konsumentów (art. 39 ust. 2 u.o.k.k.)] 741

Art. 40 742

1. [Zatrudnienie rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 1 u.o.k.k.)] 742

2. [Wymagania stawiane kandydatom na stanowisko powiatowego rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 2 u.o.k.k.)] 742

3. [Podporządkowanie służbowe i odpowiedzialność rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 3 u.o.k.k.)] 743

4. [Usytuowanie organizacyjne rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 4 u.o.k.k.)] 744

5. [Biuro rzecznika konsumentów (art. 40 ust. 5 u.o.k.k.)] 744

Art. 41 (uchylony). 745

Art. 42 745

1. [Zadania rzecznika konsumentów z zakresu ochrony konsumentów (art. 42 ust. 1 u.o.k.k.)] 745

2. [Uprawnienia procesowe rzecznika konsumentów (art. 42 ust. 2 u.o.k.k.)] 750

3. [Żądanie od przedsiębiorców udzielenia informacji i wyjaśnień będących przedmiotem wystąpienia rzecznika konsumentów oraz ustosunkowania się do jego uwag i opinii (art. 42 ust. 4 u.o.k.k.)] 753

4. [Występowanie rzecznika konsumentów w charakterze amicus curiae (art. 42 ust. 5 u.o.k.k.)] 754

5. [Reprezentant grupy w postępowaniu grupowym] 754

Art. 43 754

1. [Sprawozdanie z realizacji zadań rzecznika konsumentów (art. 43 ust. 1 u.o.k.k.)] 755

2. [Przekazanie sprawozdania z działalności rzecznika konsumentów delegaturze UOKiK (art. 43 ust. 2 u.o.k.k.)] 755

3. [Obowiązek przekazywania wniosków i sygnalizowania problemów dotyczących ochrony konsumentów (art. 43 ust. 3 u.o.k.k.)] 755

Art. 44 756

1. [Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 757

2. [Zadania Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 3 u.o.k.k.)] 757

3. [Członkowie Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 4 i 5 u.o.k.k.)] 757

4. [Obsługa administracyjna Krajowej Rady Rzeczników Konsumentów (art. 44 ust. 6-8 u.o.k.k.)] 758

Art. 45 758

1. [Organizacje konsumenckie (art. 45 ust. 1 u.o.k.k.)] 759

2. [Uprawnienia organizacji konsumenckich w sferze ochrony interesów konsumentów (art. 45 ust. 2 u.o.k.k.)] 759

3. [Obowiązek zasięgania opinii organizacji konsumenckich (art. 45 ust. 3 u.o.k.k.)] 762

Art. 46 762

[Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych organizacji konsumenckich (art. 46 u.o.k.k.)] 762

DZIAŁ VI POSTĘPOWANIE PRZED PREZESEM URZĘDU 763

Rozdział 1. Przepisy ogólne 763

Art. 47 763

[Postępowanie wyjaśniające a postępowanie antymonopolowe] 763

Art. 48 766

1. [Wszczęcie postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 767

2. [Przyczyny wszczęcia postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 2 u.o.k.k.)] 768

3. [Czas trwania postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 4 i 5 u.o.k.k.)] 771

4. [Forma zakończenia postępowania wyjaśniającego (art. 48 ust. 3 u.o.k.k.)] 773

Art. 49 773

1. [Tryb wszczynania postępowań prowadzonych przed Prezesem UOKiK] 773

2. [Postępowania wszczynane wyłącznie z urzędu (art. 49 ust. 1 u.o.k.k.)] 775

3. [Postępowanie wszczynane z urzędu lub na wniosek (art. 49 ust. 2 u.o.k.k.)] 776

Art. 50 777

1. [Obowiązek udzielenia informacji Prezesowi UOKiK - uwagi ogólne] 777

2. [Adresaci obowiązku oraz skutki jego naruszenia (art. 50 ust. 1 u.o.k.k.)] 778

3. [Zakres i treść obowiązku] 779

4. [Prawo składania wyjaśnień (art. 50 ust. 3 u.o.k.k.)] 781

5. [Uprawnienie Prezesa UOKiK z art. 50 u.o.k.k. a tajemnica bankowa] 782

6. [Obowiązek udzielenia informacji a ochrona innych tajemnic podlegających jej na podstawie odrębnych przepisów] 785

7. [Problem zapewnienia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym] 786

8. [Konsekwencje złożenia wniosku o ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego w postępowaniu wyjaśniającym] 786

9. [Skuteczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu wyjaśniającym] 787

Art. 51 788

1. [Dowód z dokumentu (art. 51 ust. 1 u.o.k.k.)] 788

2. [Język dokumentu (art. 51 ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] 789

Art. 52 789

1. [Dowód z przesłuchania świadka przed Prezesem Urzędu; obowiązki strony powołującej się na dowód ze świadków (art. 52 ust. 1 u.o.k.k.)] 789

2. [Wezwanie świadka (art. 52 ust. 2 u.o.k.k.)] 790

Art. 53 790

1. [Procedura składania zeznań przez świadka (art. 53 ust. 1 u.o.k.k.)] 790

2. [Podpisanie protokołu (art. 53 ust. 2 u.o.k.k.)] 791

Art. 54 791

1. [Opinia biegłego] 791

2. [Biegły będący osobą prawną (art. 54 ust. 2 u.o.k.k.)] 793

Art. 55 794

[Przesłanki żądania wyłączenia biegłego] 794

Art. 56 795

[Okazanie biegłemu akt lub przedmiotu oględzin] 795

Art. 57 796

1. [Opinia biegłego - uzasadnienie opinii (art. 57 ust. 1 u.o.k.k.)] 796

2. [Opinia łączna (art. 57 ust. 2 u.o.k.k.)] 796

Art. 58 797

1. [Wynagrodzenie biegłego (art. 58 ust. 1 u.o.k.k.)] 797

2. [Zaliczka na poczet czynności biegłego (art. 58 ust. 2 u.o.k.k.)] 797

3. [Zasady ponoszenia kosztów wynagrodzenia biegłego (art. 58 ust. 3 u.o.k.k.)] 798

Art. 59 798

1. [Jednostka naukowa jako biegły; specjalistyczne jednostki naukowe (art. 59 ust. 1 u.o.k.k.)] 798

2. [Wymogi formalne opinii wydanej przez jednostkę naukową (art. 59 ust. 2 u.o.k.k.)] 799

3. [Odesłanie (art. 59 ust. 3 u.o.k.k.)] 799

Art. 60 800

1. [Rozprawa; przesłanki (art. 60 ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 800

2. [Uczestnicy rozprawy (art. 60 ust. 3 u.o.k.k.)] 801

3. [Wyłączenie jawności rozprawy (art. 60 ust. 4 u.o.k.k.)] 801

Art. 61 802

[Pomoc prawna] 802

Art. 62-68 (uchylone). 803

Art. 69 803

1. [Ograniczenie prawa wglądu do materiału dowodowego] 804

2. [Poszerzenie zakresu ograniczenia prawa wglądu do materiału dowodowego (art. 69 ust. 2 u.o.k.k.)] 806

Art. 70 807

[Ograniczenie udostępnienia informacji i dowodów uzyskanych przez Prezesa UOKiK w związku z zastosowaniem art. 89a i 113a-113k u.o.k.k.] 808

Art. 71 810

[Obowiązek przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa oraz innych tajemnic chronionych w odrębnych przepisach] 811

Art. 72 812

[Obowiązek organów administracji publicznej] 812

Art. 73 813

1. [Ograniczenie w zakresie wykorzystywania informacji uzyskanych w toku postępowania przed Prezesem UOKiK - uwagi ogólne] 814

2. [Wyłączenie stosowania zasady wynikającej z art. 73 ust. 1 (art. 73 ust. 2 u.o.k.k.)] 814

3. [Udostępnianie informacji na rzecz organów regulacyjnych (art. 73 ust. 3 i 4 u.o.k.k.)] 816

4. [Zawiadomienie stron o zaliczeniu w poczet dowodów informacji uzyskanych w trakcie innego postępowania (art. 73 ust. 6 u.o.k.k.)] 818

Art. 73a 818

1. [Cel i funkcje upublicznienia informacji o możliwości naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa z zakresu ochrony konsumentów] 818

2. [Podstawa prawna upublicznienia informacji] 819

3. [Przesłanki zastosowania] 820

Art. 74 820

[Uwzględnienie zarzutów stron] 820

Art. 75 821

1. [Umorzenie postępowania - uwagi ogólne] 821

2. [Podstawy obligatoryjnego umorzenia postępowania (art. 75 ust. 1 u.o.k.k.)] 822

3. [Fakultatywne umorzenie postępowania (art. 75 ust. 2 u.o.k.k.)] 825

Art. 76 826

[Przedawnienie] 826

Art. 77 828

1. [Zakres podmiotowy] 829

2. [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada zawinienia (art. 77 ust. 1 u.o.k.k.)] 829

3. [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada słuszności (art. 77 ust. 2 u.o.k.k.)] 832

Art. 78 833

1. [Zasady ponoszenia kosztów postępowania; zasada zawinienia - rozwinięcie] 833

Art. 79 835

[Zasady ponoszenia kosztów niezbędnych opinii biegłych i jednostek naukowych w sprawach dotyczących koncentracji] 835

Art. 80 836

[Postanowienie w sprawie końcowych kosztów postępowania] 836

Art. 81 837

1. [Wyłączenie stosowania trybu administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego w zakresie zaskarżania rozstrzygnięć Prezesa UOKiK] 838

2. [Właściwość sądu (art. 81 ust. 1 u.o.k.k.)] 839

3. [Charakter i przedmiot postępowania odwoławczego] 840

4. [Tryb odwołania od decyzji Prezesa UOKiK (art. 81 ust. 1-3 i ust. 4 u.o.k.k.)] 841

5. [Odwołanie od decyzji w razie zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze (art. 81 ust. 3a u.o.k.k.)] 846

6. [Warunki formalno-fiskalne odwołania] 847

7. [Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji Prezesa UOKiK] 848

8. [Treść rozstrzygnięć wydawanych przez SOKiK] 849

9. [Środki odwoławcze od orzeczenia SOKiK] 850

10. [Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i innych tajemnic w postępowaniu przed SOKiK] 851

11. [Zażalenie na postanowienia Prezesa UOKiK (art. 81 ust. 5 u.o.k.k.)] 852

Art. 82 854

[Wyłączenie stosowania nadzwyczajnych trybów wzruszenia rozstrzygnięć Prezesa UOKiK w trybie administracyjnym] 854

Art. 83 855

[Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego do postępowania przed Prezesem UOKiK] 855

Art. 84 856

[Odpowiednie stosowanie do dowodów w postępowaniu przed Prezesem UOKiK przepisów art. 227-315 k.p.c.] 857

Art. 85 857

[Odpowiednie stosowanie] 858

Rozdział 2. Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję 859

Art. 86 859

1. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyk ograniczających konkurencję (art. 86 ust. 1 u.o.k.k.)] 859

2. [Warunki zgłoszenia zawiadomienia (art. 86 ust. 1-3 u.o.k.k.)] 861

3. [Rozpatrzenie zawiadomienia przez Prezesa UOKiK (art. 86 ust. 4 u.o.k.k.)] 864

Art. 87 865

1. [Obligatoryjne podstawy niewszczynania postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 1 u.o.k.k.)] 865

2. [Fakultatywne podstawy niewszczynania postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 2 u.o.k.k.)] 867

3. [Zawieszenie postępowania antymonopolowego (art. 87 ust. 3 u.o.k.k.)] 870

Art. 88 871

1. [Pojęcie strony w postępowaniu w sprawach praktyk ograniczających konkurencję (art. 88 ust. 1 u.o.k.k.)] 871

2. [Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk ograniczających konkurencję oraz zawiadomienie stron (art. 88 ust. 2 u.o.k.k.)] 873

3. [Jedno postępowanie w sprawie naruszenia zakazu z art. 6 u.o.k.k. / art. 101 TFUE oraz w sprawie dopuszczenia się czynu z art. 6a u.o.k.k. (art. 88 ust. 3 i 4 u.o.k.k.)] 876

Art. 89 877

1. [Nałożenie na naruszyciela art. 6 i/lub 9 u.o.k.k. zobowiązania do zaniechania określonych działań przed zakończeniem postępowania antymonopolowego (środki tymczasowe); cel instytucji] 877

2. [Przesłanka stosowania środków tymczasowych] 878

3. [Treść środków tymczasowych] 880

4. [Tymczasowy charakter decyzji Prezesa UOKiK nakładającej zobowiązania na naruszyciela] 881

5. [Wyłączenie możliwości nałożenia kary pieniężnej] 882

Art. 89a 882

1. [Uwagi ogólne - cel instytucji dobrowolnego poddania się karze] 883

2. [Zainicjowanie oraz charakter prawny instytucji dobrowolnego poddania się karze (art. 89a ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 884

3. [Wysokość obniżki kary (art. 89a ust. 3 u.o.k.k.)] 886

4. [Pozostałe zagadnienia proceduralne (art. 89a ust. 4-12 u.o.k.k.)] 889

Art. 90 891

[Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezesa UOKiK] 891

Art. 91 892

1. [Przeszukanie na podstawie art. 91 a przeszukanie na podstawie art. 105n u.o.k.k.] 893

2. [Tryb przeszukania] 894

Art. 92 895

[Termin przeprowadzenia postępowania w sprawach praktyk ograniczających konkurencję] 895

Art. 93 896

Art. 93 896

[Przedawnienie wszczynania postępowania w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję] 897

Rozdział 3. Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji 899

Art. 94 899

1. [Strona w postępowaniu w sprawach koncentracji (art. 94 ust. 1 u.o.k.k.)] 900

2. [Podmioty zobowiązane do dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji (art. 94 ust. 2 i 3 u.o.k.k.)] 902

3. [Opłata od wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie koncentracji (art. 94 ust. 4 i 5 u.o.k.k.)] 904

4. [Wymogi formalne zgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji] 905

Art. 95 906

[Zwrot zgłoszenia koncentracji oraz wezwanie do uzupełnienia braków w tym zgłoszeniu] 907

Art. 96 909

Art. 96 910

1. [Termin na przeprowadzenie postępowania w sprawach koncentracji; zmiany wprowadzone w drodze nowelizacji (art. 96 ust. 1 u.o.k.k.)] 910

2. [Wstrzymanie biegu terminu; "okresy oczekiwania" (art. 96 ust. 2 u.o.k.k.)] 911

3. [Skutek naruszenia terminu] 912

Art. 96a 912

1. [Uwagi ogólne] 913

2. [Koncentracje trudne (art. 96a ust. 1 i 2 u.o.k.k.)] 914

3. [Wydłużenie terminu na zbadanie koncentracji - tryb oraz jego zasadność (art. 96a ust. 1 in fine, ust. 8 i 9 u.o.k.k.)] 916

4. [Pozostałe zagadnienia proceduralne (art. 96a ust. 3-8 u.o.k.k.)] 918

Art. 97 919

1. [Obowiązek wstrzymania się z dokonaniem koncentracji] 920

2. [Pojęcie dokonania koncentracji] 921

3. [Skutki naruszenia terminu przeprowadzenia postępowania w sprawie koncentracji] 925

Art. 98 926

[Brak naruszenia obowiązku wstrzymania się od dokonania koncentracji] 927

Art. 99 927

1. [Warunek stosowania środków restytucyjnych] 928

2. [Poszczególne środki restytucyjne] 929

3. [Forma stosowania środków restytucyjnych] 934

Rozdział 4. Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów 934

Art. 100 934

1. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów] 935

2. [Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję oraz sposób jego rozpatrzenia] 936

3. [Charakter prawny informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję] 938

4. [Legitymacja do wniesienia zawiadomienia] 939

5. [Zawiadomienie dotyczące podejrzenia stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów zgłoszone przez organizację zagraniczną (art. 100 ust. 2 u.o.k.k.)] 943

Art. 101 944

Art. 101 944

1. [Uwagi ogólne] 944

2. [Pojęcie strony postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 944

3. [Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (art. 101 ust. 2 u.o.k.k.)] 946

Art. 102 947

Art. 102 (uchylony). 947

[Wyłączenie możliwości zawarcia ugody w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 947

Art. 103 949

[Rygor natychmiastowej wykonalności] 949

Art. 104 952

Art. 104 952

1. [Terminy zakończenia postępowania w sprawie stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów - uwagi ogólne] 953

2. [Termin załatwienia sprawy w postępowaniu w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 954

Art. 105 954

Art. 105 954

1. [Przedawnienie wszczęcia postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 954

2. [Zakres przedmiotowy przedawnienia orzekania] 955

3. [Zaprzestanie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów] 956

Rozdział 5. Kontrola w toku postępowania przed Prezesem Urzędu / Kontrola i przeszukanie w toku postępowania przed Prezesem Urzędu 957

Art. 105a 957

1. [Uwagi wstępne oraz zarys zmian art. 105a u.o.k.k.] 958

2. [Kontrola przedsiębiorcy - zakres uprawnienia Prezesa UOKiK] 959

3. [Warunki formalne przeprowadzania kontroli - upoważnienie do przeprowadzenia kontroli (art. 105a ust. 4 pkt 1-9 u.o.k.k.] 961

4. [Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli] 965

5. [Kontrola podczas obecności lub nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej (art. 105a ust. 7 u.o.k.k.)] 968

Art. 105b 970

1. [Uwagi ogólne] 971

2. [Zakres uprawnień kontrolującego i innych osób upoważnionych do prowadzenia kontroli] 971

3. [Uprawnienia osoby upoważnionej do udziału w kontroli (art. 105b ust. 2 u.o.k.k.)] 974

4. [Pomoc funkcjonariuszy innych organów kontroli państwowej lub Policji (art. 105b ust. 3 u.o.k.k.)] 975

5. [Możliwość utrwalania przebiegu kontroli lub poszczególnych czynności w toku kontroli (art. 105b ust. 4 u.o.k.k.)] 975

Art. 105c 976

Art. 105c (uchylony). 976

Art. 105d 976

1. [Uwagi ogólne] 977

2. [Obowiązki kontrolowanego i innych podmiotów poddanych kontroli] 977

3. [Obowiązek współdziałania w toku prowadzenia kontroli] 979

4. [Prawo odmowy udzielenia informacji lub współdziałania w toku kontroli (art. 105d ust. 2 u.o.k.k.)] 980

Art. 105e 980

1. [Uwagi ogólne] 981

2. [Zapewnienie warunków i środków do sprawnej kontroli] 981

3. [Potwierdzenie za zgodność z oryginałem] 982

Art. 105f 982

1. [Ustalenia stanu faktycznego] 983

2. [Zabezpieczenie dowodów] 983

Art. 105g 983

[Zajęcie w celu zabezpieczenia] 984

Art. 105h 986

Art. 105h 987

[Zajęcie w celu zabezpieczenia - rozwinięcie] 987

Art. 105i 988

Art. 105i 989

Art. 105j 991

1. [Uwagi ogólne] 991

2. [Elementy protokołu kontroli] 991

Art. 105k 992

1. [Podpisanie protokołu] 993

2. [Prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu] 993

3. [Odmowa podpisania protokołu] 993

Art. 105l 993

1. [Stosowanie przepisów u.s.d.g.] 993

2. [Zakres wyłączeń] 994

Art. 105m 994

1. [Zażalenie na czynności kontrolne] 994

2. [Wniesienie zażalenia do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów] 995

3. [Rozpoznanie zażalenia] 995

Art. 105n 995

1. [Uwagi ogólne] 996

2. [Ograniczenia przedmiotowe] 996

3. [Przesłanki przeprowadzenia przeszukania] 996

4. [Zgoda na przeszukanie] 997

5. [Wystąpienie z wnioskiem o wyrażenie zgody na przeszukanie] 997

Art. 105o 998

[Sporządzanie kopii i wydruków] 998

Art. 105p 999

1. [Uwagi ogólne] 999

2. [Zażalenie] 999

3. [Termin rozpoznania zażalenia] 1000

Art. 105q 1000

1. [Uwagi ogólne] 1000

2. [Odpowiednie stosowanie przepisów] 1001

DZIAŁ VII KARY PIENIĘŻNE 1002

Rozdział 1. Nakładanie kar pieniężnych 1002

Art. 106 1002

Art. 106 1003

1. [Funkcje kar oraz ich rodzaje] 1004

2. [Rodzaje czynów zagrożonych karami - odesłanie] 1008

3. [Fakultatywny charakter kar] 1010

4. [Zasady wymiaru kar nakładanych przez Prezesa UOKiK] 1011

5. [Podmioty podlegające karze] 1020

6. [Znaczenie winy podmiotu dopuszczającego się czynu zagrożonego karą] 1021

7. [Forma nakładania kar] 1024

Art. 106a 1025

[Kara nakładana na osobę zarządzającą] 1025

Art. 107 1026

Art. 107 1027

1. [Kary w celu przymuszenia - uwagi ogólne] 1027

2. [Warunki stosowania kary] 1029

3. [Ustalanie wielkości kary] 1032

Art. 108 1032

Art. 108 1033

1. [Kara nałożona na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy] 1034

2. [Zakres podmiotowy kary] 1035

Art. 109 1037

Art. 109 (uchylony). 1039

Art. 110 1039

Art. 110 (uchylony). 1039

Art. 111 1039

Art. 111 1039

1. [Zarys zmian wprowadzonych do art. 111 u.o.k.k.] 1041

2. [Uwagi ogólne oraz kategoryzacja kryteriów] 1042

3. [Uprzednie naruszenie przepisów ustawy; relacja do okoliczności "uprzedniego, podobnego naruszenia"] 1046

4. [Kryteria szczególne dotyczące kary nakładanej za naruszenia określone w art. 106 ust. 1 i w art. 108 ust. 1 pkt 2 (art. 111 ust. 1 pkt 1 u.o.k.k.)] 1048

5. [Pozostałe kryteria szczególne (art. 111 ust. 1 pkt 2-4 u.o.k.k.)] 1051

6. [Okoliczności łagodzące i obciążające - uwagi ogólne] 1053

Art. 112 1062

1. [Uchylenie art. 112 ust. 1 u.o.k.k.] 1062

2. [Przeznaczenie środków pochodzących z kar pieniężnych (art. 112 ust. 2 u.o.k.k.)] 1063

3. [Termin zapłaty kary oraz skutki jego upływu (art. 112 ust. 3-5 u.o.k.k.)] 1063

Art. 113 1064

Art. 113 1065

1. [Odroczenie uiszczenia kary lub rozłożenie jej na raty (art. 113 ust. 1 u.o.k.k.)] 1065

2. [Uchylenie odroczenia uiszczenia kary lub rozłożenia jej na raty (art. 113 ust. 6 u.o.k.k.)] 1067

Rozdział 2. Odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie w sprawach porozumień ograniczających konkurencję 1067

Art. 113a 1067

1. [Uwagi wprowadzające; cele instytucji leniency] 1068

2. [Zmiany dotyczące instytucji leniency wprowadzone nowelizacją z 2014 r.] 1071

3. [Zakres przedmiotowy i podmiotowy leniency (art. 113a ust. 1 u.o.k.k.)] 1072

4. [Elementy wniosku leniency i potwierdzenie momentu jego złożenia (art. 113a ust. 2 i 4 u.o.k.k.)] 1073

5. [Obowiązki przedsiębiorcy, który złożył wniosek leniency (art. 113a ust. 3, 5, 6 u.o.k.k.)] 1074

6. [Instytucja leniency w polskiej praktyce antymonopolowej (zarys)] 1076

Art. 113b 1076

[Przesłanki odstąpienia przez Prezesa UOKiK od nałożenia kary pieniężnej] 1077

Art. 113c 1079

[Obniżenie kary pieniężnej] 1080

Art. 113d 1081

1. [Leniency plus - uwagi ogólne i zakres podmiotowy] 1081

2. [Identyfikacja "innego porozumienia" - zakres przedmiotowy leniency plus (art. 113d ust. 1 u.o.k.k.)] 1081

3. [Korzyści dla przedsiębiorcy wynikające z leniency plus (art. 113d u.o.k.k.)] 1083

Art. 113e 1084

[Skrócona forma wniosku leniency] 1084

Art. 113f 1085

[Złożenie wniosku do Komisji Europejskiej (wniosek uproszczony)] 1086

Art. 113g 1086

[Obowiązek zwrotu wniosku przez Prezesa UOKiK] 1087

Art. 113h 1087

[Odpowiednie zastosowanie instytucji leniency do osób zarządzających] 1087

Art. 113i 1087

[Informacje we wniosku leniency składanym przez osobę zarządzającą] 1088

Art. 113j 1088

Art. 113k 1089

DZIAŁ VIII PRZEPIS KARNY 1091

Art. 114 1091

1. [Odpowiedzialność za wykroczenie polegające na nieudzieleniu rzecznikowi konsumentów informacji i wyjaśnień lub nieustosunkowanie się do jego uwag i opinii - uwagi ogólne] 1091

2. [Zakres podmiotowy wykroczenia] 1092

3. [Przedmiot ochrony z art. 114 ust. 1 u.o.k.k. - interes rzecznika konsumentów czy interes konsumentów] 1093

4. [Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów jako oskarżyciel publiczny w sprawach o wykroczenie z art. 114 ust. 1 u.o.k.k.] 1094

5. [Termin na udzielenie odpowiedzi rzecznikowi konsumentów] 1095

6. [Orzekanie w sprawach o wykroczenia z art. 114 ust. 1 u.o.k.k.] 1095

DZIAŁ IX PRZEPISY ZMIENIAJĄCE, PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 1097

Art. 115 1097

[Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego] 1097

Art. 116 1097

[Zmiany w ustawie o grach losowych i zakładach wzajemnych] 1097

Art. 117 1098

[Zmiany w ustawie o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji] 1098

Art. 118 1098

[Zmiana przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym] 1098

Art. 119 1100

Art. 120 1101

Art. 121 1101

Art. 122 1101

Art. 123 1101

Art. 124 1102

Art. 125 1102

Art. 126 1102

Art. 127 1102

Art. 128 1103

1. [Nowelizacja przepisów różnych ustaw] 1103

2. [Cel nowelizacji] 1105

Art. 129 1106

[Przepisy ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych] 1106

Art. 130 1107

[Kryterium ustalania wysokości kary pieniężnej] 1107

Art. 131 1107

[Regulacje intertemporalne] 1107

Art. 132 1108

[Ciągłość funkcji Prezesa UOKiK] 1108

Art. 133 1108

[Zachowanie członkostwa w Radzie Rzeczników Konsumenckich] 1108

Art. 134 1108

[Rzecznicy konsumentów powołani na podstawie dotychczasowych przepisów] 1108

Art. 135 1108

[Zasada kontynuacji (sukcesji) urzędu antymonopolowego] 1109

Art. 136 1109

[Dotychczasowe przepisy wykonawcze] 1109

Art. 137 1110

Art. 138 1110

Literatura 1111

Wykaz orzeczeń sądów polskich 1133

Wykaz orzeczeń sądów unijnych 1145

Wykaz decyzji Prezesa UOKIK 1153Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.