• Kategorie
  • Zrozumieć Excela . Obliczenia i wykresy.

Autor(zy) Gonet Maciej
Miejsce wydania Gliwice
Rok 2019
Wydanie I
Ilość stron 592
Format B5
Okładka miękka
Brak towaru
99.00 -10% 89.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 10
Odbiór osobisty 0
PP Przesyłka biznesowa 10
Dostępność 0 szt.
ISBN 978-83-283-5693-1.
EAN 9788328356931
Zostaw telefon

Zrozumieć Excela . Obliczenia i wykresy.

Autor(zy): Gonet Maciej.
ISBN: 978-83-283-5693-1.
Miejsce wydania: Gliwice
Rok wydania: 2019
Wydanie :I
Ilość stron: 592
Format: B5
Okładka: miękka

Obliczenia i wykresy w Excelu? Nic trudnego!

Wykonuj obliczenia

Twórz wykresy

Zrozum Excela

Na rynku nie brakuje książek opisujących obsługę i zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel, żadna jednak nie wprowadzi Cię w tę tematykę tak skutecznie jak ta! Omiń rafy i białe plamy dokumentacji, skorzystaj z doświadczenia autora i śmiało wkrocz w świat niesamowitych możliwości Excela.

Książka przedstawia sposoby tworzenia i zastosowania wykresów w Excelu. Przybliża zagadnienie zaokrąglania liczb, a także prezentuje metody przeprowadzania w arkuszu kalkulacyjnym różnego rodzaju obliczeń matematycznych, w tym różniczkowania, całkowania, rozwiązywania równań i układów równań oraz przetwarzania liczb zespolonych.

Graficzna reprezentacja danych

Zaokrąglanie liczb i obliczenia przybliżone

Równania i układy równań nieliniowych

Regresja i interpolacja

Obliczanie całek oznaczonych

Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe

Szeregi potęgowe i kombinatoryka

Konwersja liczb i jednostek

Liczby i funkcje zespolone

Przetwarzanie tekstów, dat i czasów

Dowiedz się, jak wykorzystać Excela do obliczeń i wizualizowania wyników!Wstęp 15

Rozdział 1. Graficzna prezentacja danych 23

Rodzaje wykresów dostępnych w Excelu 23

oWykres punktowy a wykres liniowy - podobieństwa i różnice 24

Przygotowanie danych do wykresu punktowego 26

Wykonanie wykresu punktowego 26

oZastosowanie skali logarytmicznej 28

oSerie danych różniące się o rzędy wielkości na jednym wykresie 29

oModyfikacja zakresu danych wykresu 29

oBezpośrednie definiowanie zakresów danych wykresu 30

oWykorzystanie funkcji SERIE do modyfikacji danych wykresu 30

oPunkty wykresu połączone linią 31

oWykorzystanie zakresów złożonych przy definiowaniu danych do wykresu 32

oNiestandardowe użycie funkcji UDF przy definiowaniu danych do wykresu 36

oDynamiczne definiowanie zakresu danych do wykresu 36

oUwaga na błędy w przypadku, gdy dane do wykresu określają formuły 37

oWykresy a zmiana sposobu wyświetlania liczb 38

Kopiowanie wykresów z arkusza do arkusza 38

Automatyczne skalowanie osi wykresu 40

Dodawanie słupków błędów do wykresu 41

oSposób obliczania błędu i odchylenia standardowego 42

oWskazówki praktyczne 44

oWykresy niestandardowe wykonywane z wykorzystaniem słupków błędów 45

Dodawanie linii trendu (regresji) do wykresu 47

Wykresy radarowe 50

Wykresy powierzchniowe 52

Małe wykresy przebiegu w czasie 54

Rozdział 2. Wykresy punktowe w przykładach 57

Typowy wykres funkcji opisanej wzorem 57

Użycie formuł nazwanych przy definiowaniu danych wykresu 58

Wykres dynamiczny prezentujący najnowsze dane 58

Dane wykresu określone formułami nazwanymi 59

oFunkcja ciągła 59

oFunkcja nieciągła 61

Wykres prezentujący wybrane serie danych 62

Stopniowe ujawnianie danych na wykresie 63

oWyświetlanie kolejnych punktów w serii danych 63

oWyświetlanie kolejnych serii danych 64

Wykres z zaznaczenia 64

Wykres prezentujący proste figury geometryczne 65

Wykres przedstawiający wielokąty foremne 65

Wykresy dynamiczne 68

Umieszczanie etykiet tekstowych przy punktach wykresu 70

Usuwanie szumów z danych przed wykonaniem wykresu 72

Cieniowanie obszaru między osią a wykresem lub między dwiema liniami na wykresie 74

Nierównomierna skala na osiach wykresu punktowego 76

Rozdział 3. Zaokrąglanie liczb i obliczenia przybliżone 81

Pojęcie błędu pomiaru 81

oBłąd bezwzględny i błąd względny 81

oBłąd maksymalny wielkości zależnej 82

oBłąd średni wielkości zależnej 83

Przybliżenia dziesiętne 84

oCyfry znaczące 84

oCyfry dokładne 85

oZasady zaokrąglania liczb 86

Zasady obliczeń przybliżonych 86

oDodawanie i odejmowanie 87

oMnożenie i dzielenie 88

oPotęgowanie i pierwiastkowanie 88

oObliczanie logarytmu i antylogarytmu liczby (funkcji wykładniczej) 88

oRozwiązanie równania kwadratowego 88

Rachunki przybliżone bez szacowania błędów 90

Dokładność obliczeń w Excelu i jej konsekwencje 90

Formatowanie komórek zawierających liczby a zaokrąglanie 92

Przegląd funkcji służących do zaokrąglania 94

oFunkcje zaokrągleń, które wymagają podania liczby cyfr po przecinku 95

oFunkcje zaokrągleń, w których dokładność jest określona w sposób bezwzględny 96

oFunkcja, w której dokładność zaokrąglenia jest określona przez kod formatu 98

oZaokrąglanie liczb z uwzględnieniem cyfr znaczących 100

oNietypowy sposób zaokrąglania 101

oZaokrąglanie wartości czasu 101

Wyodrębnianie części całkowitej i części ułamkowej liczby 102

Rozdział 4. Różniczkowanie numeryczne 105

Pojęcie pochodnej 105

Numeryczne obliczanie pochodnej funkcji danej wzorem 108

Numeryczne różniczkowanie danych pomiarowych 110

oBezpośrednie oszacowanie wartości pochodnych na podstawie danych pomiarowych 110

oObliczenie pochodnej za pośrednictwem funkcji aproksymującej 111

Rozdział 5. Rozwiązywanie równań nieliniowych 115

Równanie kwadratowe 115

Graficzne oszacowanie pierwiastków 118

Metoda iteracji prostej 119

Metoda siecznych (regula falsi) 123

Przyspieszenie zbieżności metody siecznych 125

Metoda stycznych (Newtona) 125

Zmodyfikowana metoda stycznych 126

Inne warianty metody siecznych 128

Zamierzone użycie odwołań cyklicznych przy rozwiązywaniu równań 129

Wykorzystanie narzędzi Szukaj wyniku i Solver 131

oProcedura Szukaj wyniku 131

oDodatek Solver 133

Specyfika rozwiązywania równań wielomianowych 134

oLiczba pierwiastków 135

oRozkład na czynniki 135

oObliczanie wartości wielomianu 135

oWzory Viéte'a 137

oInne użyteczne obserwacje 138

oPochodna i całka wielomianu 138

oRównania trzeciego stopnia 140

oRównania czwartego stopnia 142

Rozdział 6. Układy równań liniowych i nieliniowych 145

Zapis układu równań liniowych i jego rozwiązania w formie macierzowej 145

Przebieg rozwiązania w Excelu 146

Wykorzystanie Solvera do rozwiązywania układu równań liniowych 149

oMinimalizacja sumy kwadratów odchyleń 149

oZerowanie odchyleń w warunkach ograniczających 150

Układy złożone z dwóch równań nieliniowych 151

oWstępna analiza układu równań 151

oPróby rozdzielenia zmiennych w równaniu z dwiema niewiadomymi 152

oProcedura rozwiązywania układu równań 153

Układy złożone z co najmniej trzech równań nieliniowych 160

oRozwiązanie z wykorzystaniem Solvera 160

oMetoda Newtona-Raphsona 161

Rozdział 7. Regresja liniowa jednowymiarowa 165

Zakres zastosowania regresji liniowej 165

Ocena statystyczna danych pomiarowych i jakości dopasowania równania regresji 168

oCharakterystyka zbiorów danych pomiarowych 168

oOcena zależności między zbiorami danych pomiarowych 169

oZasady doboru współczynników w równaniu regresji 171

Regresja liniowa w Excelu 172

oZnaczenie współczynników w równaniu regresji i sposoby ich obliczania 172

oRównanie ze znanym wyrazem wolnym lub bez niego 177

oRównanie ze znanym współczynnikiem kierunkowym 180

oSpecyfika działania funkcji REGLINP przy braku wyrazu wolnego 181

oNietypowe zastosowania funkcji REGLINP 182

oPrzykłady wyznaczania równań regresji 185

Rozdział 8. Regresja liniowa wielowymiarowa 193

Regresja wielomianowa dla jednej zmiennej 193

oFunkcja REGLINW 194

oFunkcja REGLINX 195

Regresja liniowa w przypadku równania w postaci zlogarytmowanej 196

oFunkcja REGEXPP 197

oFunkcja REGEXPW 198

oZależności typu potęgowego 200

Regresja liniowa w przypadku wielomianu dwu zmiennych 202

oPrzygotowanie danych do użycia funkcji REGLINP lub REGLINW 202

oRegresja wielomianem 203

Współczynniki korelacji i determinacji w modelach wielowymiarowych 205

Skorygowany współczynnik determinacji 207

Regresja danych o niejednakowej dokładności 209

Rozdział 9. Regresja nieliniowa 213

Zakres zastosowania regresji nieliniowej 213

oLinearyzacja równania przez rozwinięcie w szereg Taylora 213

oRegresja quasi-liniowa 215

Ocena statystyczna jakości dopasowania równania regresji 217

Regresja nieliniowa z wykorzystaniem Solvera 217

oRegresja logistyczna 217

oPorównanie regresji quasi-liniowej i nieliniowej 222

Regresja nieliniowa metodą iteracyjną 229

Korelacja liniowa i korelacja nieliniowa w Excelu 231

oKorelacja liniowa 233

oKorelacja nieliniowa z wykorzystaniem Solvera 235

Prognozowanie i funkcje służące do tego celu 236

Rozdział 10. Interpolacja w tablicach danych 241

Interpolacja liniowa 241

Trend liniowy 244

Interpolacja kubiczna (wielomianem trzeciego stopnia) 245

Interpolacja za pomocą funkcji sklejanych 246

oImplementacja w Excelu 249

Interpolacja liniowa w przypadku funkcji dwu zmiennych 251

oInterpolacja etapowa bez wykorzystania funkcji 251

oInterpolacja z użyciem funkcji REGLINW 252

Interpolacja kubiczna w przypadku funkcji dwu zmiennych 254

oInterpolacja bez wykorzystania funkcji 254

oInterpolacja z użyciem funkcji REGLINP lub REGLINW 256

Rozdział 11. Obliczanie całek oznaczonych metodami numerycznymi 257

Interpretacja geometryczna całki oznaczonej 257

Sposoby obliczania całek metodą kwadratur 258

Obliczenia całek w Excelu 260

Wykorzystanie operacji tablicowych do skrócenia zapisu obliczeń 262

oRozwiązanie ogólne 262

oRozwiązanie szczególne z zastosowaniem wybranej metody całkowania 266

oZastosowanie funkcji makr SZACUJ do obliczania wartości funkcji podcałkowej 268

oUzmiennienie granic całkowania 270

Wykorzystanie iteracji i odwołań cyklicznych do obliczania całek 274

Obliczanie całek niewłaściwych 277

Przykład obliczenia całki metodą ekstrapolacji 277

oObliczanie całki Arrheniusa 278

Obliczanie górnej granicy całkowania 281

oFunkcja podcałkowa opisana wzorem 281

Funkcja podcałkowa w postaci zbioru punktów pomiarowych 283

Rozdział 12. Obliczenia z wykorzystaniem szeregów potęgowych 289

Podstawowe pojęcia dotyczące ciągów i szeregów 289

Obliczenia sum szeregów w Excelu 291

oCałkowanie funkcji EXP(x)/x z ręcznym określaniem liczby sumowanych wyrazów szeregu 291

oZastosowanie formuł tablicowych 292

oAutomatyzacja procesu określania liczby sumowanych wyrazów szeregu 292

oAlternatywny wzór na sumę szeregu 296

oSumowanie z wykorzystaniem obliczeń iteracyjnych 297

oSuma szeregu zdefiniowanego rekurencyjnie 299

oProblemy występujące przy obliczaniu szeregów 300

oObliczanie całki temperaturowej metodą sumowania szeregów 302

Rozdział 13. Równania różniczkowe zwyczajne 307

Pojęcie równania różniczkowego 307

Rozwiązywanie zagadnienia początkowego metodą Eulera 308

oTypowe równania kinetyki chemicznej 308

Modyfikacje metody Eulera 316

oIdea rozwiązania 316

oImplementacje rozwiązania w Excelu 317

Metoda Rungego-Kutty 320

oOpis metody 320

oImplementacja rozwiązania w Excelu 321

Porównanie dokładności metod całkowania równań różniczkowych 323

Specjalne metody całkowania równań kinetycznych 324

oOpis metody 324

oImplementacja rozwiązania w Excelu 326

oInne metody całkowania równań kinetycznych 328

Zagadnienie brzegowe równania różniczkowego zwyczajnego 329

Metoda strzałów 330

Metoda różnic skończonych 333

Rozdział 14. Równania różniczkowe cząstkowe 337

Przykłady równań różniczkowych cząstkowych 337

Równania eliptyczne 338

Równania paraboliczne 344

oRozwiązanie w postaci szeregu potęgowego 346

oSchematy różnicowe 347

Rozdział 15. Zagadnienia kombinatoryki 355

Ogólne prawa kombinatoryki 355

Liczba wariacji, permutacji i kombinacji 356

oWariacje z powtórzeniami 356

oWariacje bez powtórzeń 357

oPermutacje 357

oNieporządki (przestawienia) 358

oPermutacje z powtórzeniami 359

oKombinacje 360

oKombinacje z powtórzeniami 361

oProblemy terminologiczne 362

Generowanie wyników kombinatorycznych 363

oLista wariacji z powtórzeniami 363

oLista wariacji bez powtórzeń 366

oLista permutacji 368

oCiąg permutacji z powtórzeniami 369

oGenerowanie kombinacji przez eliminację z listy wariacji 369

oBezpośrednie generowanie kombinacji 372

oGenerowanie kombinacji z powtórzeniami 377

Rozdział 16. Konwersja liczb i jednostek 379

Dostosowanie stylu wyświetlania liczb do lokalnych ustawień systemowych 379

oPrzyczyna problemu 379

oOdróżnienie liczby od tekstu wyglądającego jak liczba 380

oKonwersja stylu liczby za pomocą narzędzi dostępnych w arkuszu 381

Konwersja liczb w różnych systemach pozycyjnych 384

Konwersja jednostek miar 387

oKonwersja jednostek złożonych 390

oZmiany i uzupełnienia wprowadzone w edycji 2013 390

Rozdział 17. Liczby i funkcje zespolone 395

Podstawowe wzory i definicje 396

Interpretacja geometryczna liczby zespolonej i jej postać trygonometryczna 397

Wzór Eulera i wykładnicza postać liczby zespolonej 398

Równość liczb zespolonych 398

Działania arytmetyczne na liczbach zespolonych 398

Potęgowanie i pierwiastkowanie 399

Funkcje elementarne z argumentem zespolonym 401

oFunkcja wykładnicza i logarytm 401

oFunkcja potęgowa 402

oFunkcje trygonometryczne i hiperboliczne 403

Format wyświetlania liczb zespolonych 404

Zastosowanie liczb zespolonych w elektrotechnice 406

Rozdział 18. Operacje na danych oznaczających datę i czas 411

Wprowadzanie czasu 412

Wprowadzanie dat 414

Interpretacja tekstu jako daty 417

oUżycie funkcji do zmiany postaci daty 417

Przegląd funkcji Excela do operacji na datach 418

oFunkcja DATA 419

oFunkcja DATA.WARTOŚĆ 420

oFunkcja DZIEŃ 421

oFunkcja DNI 421

oFunkcja DNI.360 421

oFunkcja NR.SER.DATY 422

oFunkcja NR.SER.OST.DN.MIES 422

oFunkcja GODZINA 423

oFunkcja MINUTA 423

oFunkcja MIESIĄC 423

oFunkcja DNI.ROBOCZE 423

oFunkcja DNI.ROBOCZE.NIESTAND 424

oFunkcja TERAZ 425

oFunkcja SEKUNDA 426

oFunkcja CZAS 426

oFunkcja CZAS.WARTOŚĆ 427

oFunkcja DZIŚ 427

oFunkcja DZIEŃ.TYG 427

oFunkcja NUM.TYG 428

oFunkcja ISO.NUM.TYG 429

oFunkcja DZIEŃ.ROBOCZY 429

oFunkcja DZIEŃ.ROBOCZY.NIESTAND 430

oFunkcja ROK 431

oFunkcja CZĘŚĆ.ROKU 431

Typowe operacje na danych oznaczających datę i czas 431

oDodawanie określonych jednostek czasu do daty lub czasu albo ich odejmowanie 431

oKonwersja pomiędzy długościami okresów czasu wyrażonymi w różnych jednostkach 433

oObliczanie różnicy między datami 433

oObliczanie daty początku następnego tygodnia 434

oNajbliższy dzień roboczy 435

oObliczanie daty i godziny zakończenia czynności z uwzględnieniem dni roboczych i godzin pracy 435

oWyświetlanie nazw miesięcy i dni tygodnia 436

oWyświetlanie numeru miesiąca i dnia tygodnia 436

Niestandardowy sposób zapisu czasu 437

oFunkcja CENA.UŁAM 437

oFunkcja CENA.DZIES 438

oKonwersja czasu zapisanego jako godziny, minuty na godziny i ułamki dziesiętne godzin 439

oNiestandardowe minuty w indeksie górnym 440

Rozdział 19. Operacje z udziałem tekstów 443

Kodowanie znaków w systemie Windows 443

Przegląd funkcji standardowych do operacji na tekstach 443

oFunkcja KOD 444

oFunkcja ZNAK 444

oFunkcja OCZYŚĆ 444

oWprowadzanie i usuwanie znaku LF 445

oFunkcja USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY 446

oFunkcja DŁ 447

oFunkcja PORÓWNAJ 447

oFunkcja LEWY 448

oFunkcja PRAWY 448

oFunkcja FRAGMENT.TEKSTU 448

oFunkcja ZNAJDŹ 450

oFunkcja PODSTAW 451

oFunkcja ZASTĄP 452

oFunkcja SZUKAJ.TEKST 454

oFunkcja POWT 456

oFunkcja LITERY.MAŁE 456

oFunkcja LITERY.WIELKIE 457

oFunkcja Z.WIELKIEJ.LITERY 457

oFunkcja WARTOŚĆ 457

oFunkcja ZŁĄCZ.TEKSTY 458

oFunkcja ZŁĄCZ.TEKST 459

oFunkcja POŁĄCZ.TEKSTY 459

oFunkcje KWOTA i ZAOKR.DO.TEKST 460

oFunkcja TEKST 460

oFunkcja T 460

Używanie znaków zastępczych 461

Wybrane operacje na danych tekstowych 462

oSprawdzanie, czy tekst zawiera określoną frazę 462

oZliczanie określonych znaków lub fraz w tekście 462

oZliczanie słów w tekście 463

oPodział tekstu na dwie części na granicy słów 464

oWybór pierwszego lub ostatniego słowa w tekście 465

oPodział tekstu na słowa lub inne fragmenty na podstawie położenia separatorów 465

oWydzielenie liczby z tekstu 466

oOddzielenie cyfr od innych znaków w tekście 467

oWykonanie funkcji tekstowych w komórkach sformatowanych tekstowo 468

oCiągi cyfr z wiodącymi zerami 468

Łączenie tekstów 470

oWykorzystywanie obliczeń iteracyjnych 470

oPrzekształcanie zakresu w stałą tablicową, a następnie w tekst 472

Rozdział 20. Użycie funkcji INDEKS z argumentami indeksowymi w postaci tablic 477

Ograniczenia w użyciu tablic, które są wynikami formuł 477

Specyfika użycia funkcji INDEKS z argumentami indeksowymi w postaci tablic 479

oSposób 1. 479

oSposób 2. 480

oSposób 3. 481

oSposób 4. 482

Przegląd problemów wynikających z używania wyrażeń indeksowych o różnej postaci 482

oJedno z wyrażeń indeksowych jest tablicą, a drugie liczbą różną od zera 483

oOba wyrażenia indeksowe są tablicami bez elementów zerowych 483

oJedno z wyrażeń indeksowych jest zwykłą tablicą, a drugie SWI 484

oOba wyrażenia indeksowe są typu SWI bez zer 485

oJedno z wyrażeń indeksowych jest tablicą, a drugie zerem 485

oUżycie zera jako wartości elementu wyrażenia indeksowego 486

oJedno z wyrażeń indeksowych jest tablicą zawierającą zero, a drugie zerem 487

oNiedopasowanie wielkości wyrażeń indeksowych 487

oArgument główny jest tablicą jednowymiarową, a wyrażenie indeksowe tablicą dwuwymiarową 488

oStruktura tablicowa wyniku funkcji INDEKS 488

oFunkcja INDEKS z argumentami tablicowymi skojarzona z funkcją agregującą lub tablicową 488

oPominięcie indeksu lub użycie zera jako jego wartości przy sumowaniu 491

oFunkcja INDEKS z zakresami nieregularnymi 493

Wybrane niestandardowe zastosowania funkcji INDEKS 498

oŁączenie fragmentów tablicy dwuwymiarowej 498

oZastosowania odwołaniowej formy funkcji INDEKS 499

oOdwracanie porządku elementów w zakresie 499

Wykorzystanie tablic bazowych do indeksowania tablic 500

oOdwracanie kolejności elementów w tablicach 500

oRozmieszczenie danych w tablicy o założonych rozmiarach 501

oSumowanie wyrazów w wyodrębnionym fragmencie tablicy 501

oSelektywne sumowanie elementów tablic dwuwymiarowych 502

oUsuwanie wybranego wiersza lub wybranej kolumny z tablicy 503

oŁączenie fragmentów zakresów i tablic w tablicę ciągłą 503

Rozdział 21. Pseudozakresy 507

Pojęcie pseudozakresu 507

oPseudozakresy jako wyniki funkcji ADR.POŚR 509

oPseudozakresy jako wyniki funkcji PRZESUNIĘCIE 510

Pseudozakresy jako argumenty funkcji L(N) lub T 511

Pseudozakres jako drugi (lub kolejny) argument funkcji JEŻELI lub WYBIERZ 514

Pseudozakres jako pierwszy argument funkcji INDEKS 515

Pseudozakresy jako argumenty funkcji SUMY.CZĘŚCIOWE i AGREGUJ 518

Pseudozakresy jako argumenty funkcji SUMA.JEŻELI 520

Pseudozakresy jako argumenty funkcji agregujących 523

oPseudozakresy I rodzaju 523

oPseudozakresy II rodzaju 527

Pseudozakresy jako argumenty funkcji tablicowych 528

Pseudozakresy jako argumenty funkcji baz danych 530

Pseudozakresy jako argumenty funkcji KOMÓRKA 533

Użycie pseudozakresów z funkcją LOS 535

Pseudozakresy jako argumenty funkcji makr XLM 536

Szczególne przypadki użycia pseudozakresów 536

oPseudozakres jako drugi argument funkcji INDEKS 536

oPseudozakres jako pierwszy argument funkcji PRZESUNIĘCIE 537

oIndeksowanie funkcji PRZESUNIĘCIE z pseudozakresem 538

oUżycie funkcji PRZESUNIĘCIE do danych przefiltrowanych funkcją INDEKS 539

oFormuły tablicowe z pseudozakresami uwzględniające faktyczne rozmiary obszaru formuły 542

oOperacje agregujące na zakresach dynamicznych 546

oRównoległe tablice bazowe 547

Rozdział 22. Ciekawostki i pomysły niewymagające użycia VBA 549

Wyznaczanie długości części wspólnej dwu odcinków 549

Suma cyfr liczby całkowitej 550

Budowanie liczby z cyfr 551

Obliczenia uwzględniające ukryte kolumny 552

oZ wierszem pomocniczym 552

oZ formułą nazwaną (rozwiązanie egzotyczne) 553

oZ formułą nazwaną (z użyciem pseudozakresu) 554

Funkcja PROCENT.POZYCJA - specyfika i możliwości wykorzystania 554

oZastosowania funkcji PROCENT.POZYCJA 558

Funkcja PRAWDPD - specyfika i możliwości wykorzystania 560

Użycie funkcji generujących liczby pseudolosowe 562

Formuły "zatrzaskowe" 565

oWykonanie jednorazowe 565

oWykonanie wielokrotne 567

Cykliczna formuła warunkowa 568

Suma iloczynów według formuły narastającej 569

Wstawianie i usuwanie wierszy w zakresie sumowania 570

Obliczanie wartości wyrażeń danych w postaci tekstu 571

Operacje bitowe na danych liczbowych 573

Literatura cytowana i uzupełniająca 577

Skorowidz 579Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
  • Wydawcy